EFS dla OPS

31 maja

1 czerwca 2010 wchodzi w życie zmiana Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. W przypadku projektów systemowych w Priorytecie  VII skorygowano zapis odnośnie grup docelowych. W przypadku osób z "otoczenia" jako grupy docelowej zastąpiono, zapis, że wsparcie dla tej grupy możliwe jest

 • w zakresie wsparcia towarzyszącego, co budziło wątpliwości co do stosowania instrumentów aktywnej integracji, zapisem 
 • w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie, co pozwala na racjonalnie podchodzić do realizowanych działań.

Ponadto dokonano zmian w w Poddziałaniu 7.1.3:

 • wskazano, że szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej powinny dotyczyć w szczególności realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej,
 • wprowadzono nowe typy operacji:
  • organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),
  • opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie,
  • rozszerzono grupy docelowe o jednostki samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorców, media lokalne i regionalne (w odniesieniu do działań regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie upowszechnienia i promocji ekonomii społecznej),

Tekst Szczegółowego Opisu PO KL zamieszczamy w zakładce Szczegółowy Opis PO KL.

Komentarze 31 maja (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»