EFS dla OPS

16 sierpnia

Główne zmiany w dokumencie to:

  • dostosowanie dokumentu do zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (PO KL) w zakresie nowych typów operacji w Poddziałaniu 7.1.3 m.in. dopuszczona została możliwość realizacji dwóch projektów systemowych regionalnych ośrodków polityki społecznej;
  • wprowadzenie nowych zapisów dotyczących wymogu organizacyjnego. Zapisy te umożliwiają warunkową realizację projektów systemowych od 2011 roku przez te OPS i PCPR,  które nie spełnią wymogu do 31.12.2010 r.

Jednocześnie w Zasadach wprowadzono inne zmiany, w tym m.in.:

  • wprowadzono możliwość odstąpienia przez beneficjenta od realizacji projektu systemowego w danym roku budżetowym w drodze jego zawieszenia (bez konieczności rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu). Niemniej jednak należy podkreślić, iż w przypadku dokonania ww. zawieszenia, beneficjent zobowiązany jest dopełnić obowiązków wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie: rozliczenia dotychczas poniesionych wydatków, poddania się kontroli oraz archiwizacji dokumentacji projektowej;
  • zrezygnowano z zapisów odnoszących się do tworzenia spółdzielni socjalnych w ramach Działania 7.1; zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego będą mogły aplikować o środki na ten cel w ramach projektów konkursowych w ramach Poddziałania 7.2.2;
  • podwyższono kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w zadaniu aktywna integracja);
  • umożliwiono wykorzystanie także innych form pracy w środowisku rodzinnym np. mediacji rodzinnej;
  • doprecyzowano zapis dotyczący finansowania kosztów turnusów rehabilitacyjnych doprecyzowano, wskazując wyraźnie, iż warunkiem sfinansowania uczestnikowi turnusu rehabilitacyjnego części kosztów w ramach projektu  PO KL jest wcześniejsze zapewnienie dofinansowania ze środków PFRON na ww. cel;
  • doprecyzowano zapis dotyczący pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
  • zrezygnowano ze wskazywania w dokumencie konkretnych działów/rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Poniżej zamieszczamy tekst Zasad w trybie rejestruj zmiany oraz formularz do zgłaszania uwag. Zdecydowanie nalezy zastanowić się nad kwestią standardu zatrudnienia pracowników socjalnych w 2011 roku, co powinno zostać przedłużone. Zachęcamy wszystkich do zabierania głosu w trakcie konsultacji. Pamiętajcie Wasz głos jest ważny!!!

Zasady do konsultacji spolecznych >>
Formularz zglaszania uwag >>

Komentarze 16 sierpnia (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»