Archiwalne

Tylko do końca roku bez VAT! – szkolenie SPS ”Rachunkowość JPS w praktyce” w styczniu w Krakowie

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej”

PROGRAM SZKOLENIA:
24-26.01.2011r.- Hotel Aspel*** w Krakowie

24.01.2011r. (poniedziałek)
Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont w jednostkach samorządu terytorialnego
i ich jednostkach organizacyjnych…
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej

12-13.00 Przyjazd i zakwaterowanie (wcześniejsze przyjazdy- złożenie bagaży w bagażowni hotelu)

13.00-14.00 Obiad
14.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia

14.00-17.00 Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont w
jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych – prowadzenie Ewa Koszela:

1. Podstawy prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

2. Omówienie najistotniejszych zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych mających wpływ na rachunkowość jednostki.

3. Inwentaryzacja nieruchomości.

4. Zmiana zasad umarzania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

5. Zasady wyceny środków trwałych oraz rzeczowego majątku obrotowego.
6. Zmiany w planach kont:

– dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

– dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i państwowych funduszy celowych.

7. Zasady ustalania zakładowego planu kont.
8. Aktualizacja należności;

– odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu,

– odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw.

9. Sprawozdawczość finansowa:

zasady, szczegółowość, terminy, autoryzacja oraz odbiorcy sprawozdań finansowych.

10. Przepisy przejściowe – terminy obowiązywania rozporządzenia.

17.00-19.00 Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej – prowadzenie Ewa Koszela:
• Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
• Fundusz alimentacyjny – nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
• Uzgodnienie zapisów ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną.
• Rozliczenie i weryfikacja poniesionych nakładów inwestycyjnych
• Ustalenie stanu należności i zobowiązań, i odpowiednie ich rozpisanie w celu właściwego wykazania w odpowiednich wierszach formularza bilansu.
• Zasady umarzania należności i stosowania innych ulg, przedawnienia.
• Odpisy aktualizacyjne.
19.00-19.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą

od 19.30 Kolacja uroczysta z muzyką

25.01.2011r. (wtorek)
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej- ciąg dalszy

07.30-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 Czas wolny lub wycieczka z przewodnikiem po Starym Mieście w Krakowie
13.00-14.00 Obiad
14.00-19.30 Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej – prowadzenie Ewa Koszela:
• Sporządzenie zestawienia obrotów i sald.
• Sporządzenie sprawozdania finansowego /bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki / oraz załączników do sprawozdania finansowego
• Zasady sporządzani w 2010 roku sprawozdań finansowych, jednostkowych i zbiorczych oraz terminy ich przekazania odpowiednim adresatom.
• Sprawozdanie łączne.
• Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego.
• Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych.
• Typowe problemy i nieprawidłowości w zakresie omawianych zagadnień w tym odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
od 19.30 Kolacja regionalna z muzyką

26.01.2011r. (środa)

  • Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA.
  • Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej

07.30-09.00 Śniadanie (wykwaterowanie z pokoi do godziny 12.00 i złożenie bagaży w bagażowni)

09.00-13.30 Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej – prowadzenie Agata Syguda:

1) Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej.
2) Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne a kiedy
zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń kontrolnych
Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.
3) Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo księgowej Funduszu Alimentacyjnego- najnowsze wytyczne
Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji funduszu alimentacyjnego
4) Fundusz alimentacyjny
– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
– zobowiązania wobec innych jednostek,
– obliczanie odsetek,
– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
– sprawozdania budżetowe.

13.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 13.30 Obiad

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:
DO 31.12.2010r. – 790 zł. OD OSOBY;
OD 01.01.2011r. – 790 zł+ 23% VAT OD OSOBY.

W CENIE SZKOLENIA:

– autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowców
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem – 2 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe) Pokoje 1 osobowe – dodatkowo płatne), 3 obiady, 2 kolacje integracyjne. Dojazd na własny koszt. Parking dodatkowo płatny.

Koordynator szkolenia:

Kierownik Biura SPS Agnieszka Dudek
tel: (12) 636-92-85 lub 0660 675-194

www.sps.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Tylko do końca roku bez VAT! – szkolenie SPS ”Rachunkowość JPS w praktyce” w styczniu w Krakowie (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»