Archiwalne

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ O ODPŁATNOŚCI

Dyrekcja Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz wszyscy zainteresowani tematem. Zapraszamy na szkolenie WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ O ODPŁATNOŚCI. Miejsce: Warszawa. Termin: 17 marzec 2011. CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH
82-300 Elbląg, ul. Fałata 95/1
tel/fax (0-55) 235 – 66 – 33 fax 055 235-68-49
tel. kom. 505-809-072
e-mail [email protected] [email protected]
gadu-gadu: 4037748

Prosimy o upewnienie się czy Państwa zgłoszenie otrzymaliśmy

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ O ODPŁATNOŚCI.

WYDAWANIE DECYZJI O ZWROCIE WYDATKÓW ZA OSOBY
SKIEROWANE DO DPS-ÓW W ŚWIETLE UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO III CZP 77/09

Omówienie najistotniejszych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego

termin szkolenia: 17 marca 2011

termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 14 marca 2011r

Miejsce szkolenia: Warszawa Centrum Konferencyjne ul Wilcza 9

Cena udziału w szkoleniu wynosi 330 zł/os

(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcą, obiad, przerwę kawową i materiały )

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkolenie prowadzi
Prawnik, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych

Program szkolenia

I. Omówienie zmian w postępowaniu administracyjnym wynikających z ustawy z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

II. Najistotniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej na podstawie nowelizacji z dnia 4 lutego 2011r.,w tym nowe zasady wypłacania zasiłku okresowego i celowego na realizację kontraktu socjalnego,ustalanie zasad wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki, nowe zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny;nowe zasady zawierania kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi-fakultatywny charakter skierowania z urzędu pracy,

III. Zasady kierowania podopiecznych do domów pomocy społecznej a między innymi:

– postępowanie dowodowe w sprawie o skierowanie;

– ustalenie właściwości organu-gminy kierującej, w tym właściwości dla osób bezdomnych-spory o właściwość i ich rozstrzyganie na przykładzie orzecznictwa sądowego;

– wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej; zawieranie umów z członkami rodziny o odpłatności;

– orzekanie o zwrocie wydatków poniesionych przez gminę za podopiecznych i członków rodzin-omówienie wniosków wynikających z uchwały Sądu Najwyższego III CZP 77/09.

IV. Zasady egzekwowania należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej-etapy postępowania:

-określenie rodzaju należności podlegających zwrotowi,

-wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, wydanie decyzji o wysokości należności podlegającej zwrotowi oraz o terminie zwrotu, rozpoznanie z urzędu przesłanek odstąpienia od żądania zwrotu wydatków z tytułu opłat oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

-obowiązek organu dotyczący podjęcia czynności związanych z egzekucją należności ustalonych decyzją-upomnienie jego treść i forma, tytuł wykonawczy;

-możliwość stosowania ulg w dochodzeniu zwrotu należności w postaci umorzenia,odroczenia terminu płatności,rozłożenia na raty-przed wszczęciem egzekucji i w toku jej prowadzenia;

-forma prawna określona dla wyrażania stanowiska przez wierzyciela (organ żądający wyegzekwowania należności) w toku postępowania egzekucyjnego,

-instytucja przedawnienia roszczenia o zwrot należności oraz przedawnienia należności; przesłanki przerwania biegu przedawnienia.

V. Omówienie najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, a między innymi:

-interpretacja art. 8 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej w oparciu o wyroki sądów administracyjnych; uzyskanie dochodu jednorazowego; sposób jego rozliczania oraz wpływ dochodu jednorazowego na decyzję przyznającą prawo do świadczeń-okoliczności w jakich może powstać świadczenie nienależne oraz obowiązek jego zwrotu;

-znamiona wspólnego i oddzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego w orzecznictwie sądowym;

-pojęcie dochodu i jego składniki; pożyczka jako dochód-stanowisko orzecznictwa sądowego;

-przejawy marnotrawstwa własnych środków finansowych oraz przyznanych świadczeń z pomocy społecznej;

-wyrok NSA w sprawie odmowy przyznania pomocy społecznej z uwagi na odmowę sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego (stanowisko Sądu w odniesieniu do przesłanki BRAKU WSPÓŁDZIAŁANIA)

VI. Wzory pism procesowych i decyzji wydawanych w pomocy społecznej.

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty, faxu lub internetu.

W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 50zł (koszt rezerwacji oraz materiałów)

Nasze konto: Centrum Szkoleń Samorządowych
PKO BP O/Elbląg 52 1020 1752 0000 0702 0140 3146

wpłata na konto bez braku zgłoszenia nie jest gwarancją
znalezienia się na liście uczestników szkolenia

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:
17 marzec Warszawa – pomoc społeczna

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………….

Pełna nazwa Instytucji/jednostki

……………………………………………………………………

Dokładny adres instytucji/jednostki

…………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………

Fax ………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………….

Nr gadu gadu………………………………………………………

Kierownik jednostki

Skarbnik/Główny księgowy

źródło: www.css202.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ O ODPŁATNOŚCI (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna