Archiwalne

Rozliczanie i ewidencja księgowa
wydatków projektów w ramach PO KL

ROZLICZANIE I EWIDENCJA KSIĘGOWA WYDATKÓW PROJEKTÓW
W RAMACH PO KL 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 01.01.2011r.

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej I praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL 2007 – 2013 , a przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zasad ewidencjonowania operacji księgowych, weryfikowania poprawności dokumentów, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej , płacowej sporządzania wniosków o płatność, wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości w odniesieniu do środków unijnych – zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metodyka nauczania: warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z prezentacjami multimedialnymi;

PROGRAM:

I .Moduł tematyczny: ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW:
· Obowiązki Beneficjenta wynikające z Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z umowy o dofinansowanie projektu
· Zmiany w polityce rachunkowości
· Dostosowanie i konstrukcja zakładowego planu kont dla celów ewidencji księgowej projektów
· Sposoby wyróżniania zapisów księgowych związanych z realizacją projektu
· Archiwizacja dokumentacji
· Wydatki strukturalne

II. Moduł tematyczny: WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWLNOŚCI WYDATKÓW
· Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach POKL
· Ogólne i podstawowe zasady kwalifikowania wydatków
· Montaż finansowy budżetu Projektu
· Zatrudnienie w POKL
· Limity dotyczące kosztów zarządzania, cross-financingu i kosztów pośrednich
· Metodologia naliczania kosztów pośrednich
· Zachowanie zasady przejrzystości i konkurencyjności

III. Moduł tematyczny: DOKUMENTACJA KSIĘGOWA WYDATKÓW:
· Cechy dokumentacji księgowej
· Opracowanie szablonu do opisywania i zatwierdzania dokumentacji księgowej : faktur VAT, rachunków, delegacji i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
· Naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń
· Omówienie instrukcji wypełniania kart czasu pracy
· Rozliczenia z tytułu podatków i ZUS
· Księgowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

IV. Moduł tematyczny: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ:
· Omówienie zasad sporządzania wniosku o płatność wraz z załącznikami
· Błędy popełniane przez wnioskodawców we wnioskach
· Sporządzenie Harmonogramu do wniosku o płatność
· Terminy ujmowania wydatków we wniosku o płatność dla jednostek
sektora finansów publicznych

V. Moduł tematyczny: PRZYKŁADY ROZLICZENIA DOTACJI BUDZETU ZATWIERDZONEGO
WG WNIOSKU APLIKACYJNEGO :
· pozycje budżetu z podziałem na zadania i źródła finansowania
· podstawa poniesienia wydatku
· sposoby kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich
· dokumenty poświadczające poniesienie wydatku

Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Główna księgowa j.s.t. Ekspert finansowy w zakresie rozliczania projektów europejskich za lata 2004-2006. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla księgowych oraz osób rozliczających dotacje z projektów europejskich SOCRATES COMENIUS, EFS oraz rozliczanie projektów europejskich w okresie programowania 2007-2013 w ramach POKL.

Koszt uczestnictwa wynosi:
280 zł dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
380+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/ Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA :ROZLICZANIE I EWIDENCJA KSIĘGOWA WYDATKÓW PROJEKTÓW W RAMACH PO KL 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 01.01.2011r
data szkolenia: 30.09.2011 r. godz. 10.00-15.00

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa instytucji:

NIP:

Adres:

Tel/fax:

e-mail:
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A.
I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE

Nazwa Płatnika:

Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu …………………. (data szkolenia) jest usługą kształcenia zawodowego w rozumieniu definicji Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

——————

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Rozliczanie i ewidencja księgowa
wydatków projektów w ramach PO KL (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»