Newsy

Programy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie doczekała się już wielu opracowań w doktrynie prawa karnego. Metoda karnoprawna nie jest jednak jedyną metodą, jaką posługuje się ustawodawca w celu ograniczenia i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Współcześnie w coraz większym zakresie sięga się także po metodę administracyjnoprawną. Wyrazem tego jest m.in. przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego kompetencji dotyczących kształtowania programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Programy jednostek samorządu terytorialnego służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mają szczególny charakter, który wynika z przynależności do aktów planowania, czyli specyficznej kategorii prawnych form działania administracji publicznej. Każda definicja planowania już ze swojej natury charakteryzuje się bardzo dużą ogólnością i jest sformułowana na dość wysokim szczeblu abstrakcji. Z uwagi na to, że występują różne rodzaje planowania, w różnych dziedzinach życia, lepiej jest budować i formułować jedynie cząstkowe definicje, odnoszące się do pewnego konkretnego rodzaju planowania. Z tych także powodów wyklucza się możliwość przyjęcia jednolitego i obszernego pojęcia prawnego planu (strategii czy programu). Jak dostrzegli Hubert Izdebski i Michał Kulesza, obecnie nie istnieje już bodaj żadna ważniejsza dziedzina zarządzania publicznego, w której ustawa nie przewidywałaby stosowania techniki planistycznej. Różnego rodzaju plany, służące realizacji celów strategicznych i operacyjnych, są także opracowywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Przykład stanowią programy w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jednostki samorządu terytorialnego opracowują i realizują omawiane programy zgodnie z przepisami ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przy czym art. 6 ust. 1 zawiera odesłanie do zasad określonych w przepisach dwóch innych ustaw: ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7.02.2007 r. zwrócił uwagę, że wprawdzie przepis art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to jednak ustawodawca wyraźnie wskazał, że działania te organy realizują na zasadach określonych w przepisach ww. ustaw. Mają być one stosowane w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jeśli ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie stanowi inaczej. Z drugiej strony, w przepisach obu ustaw wyraźnie nawiązuje się do zagadnienia przemocy w rodzinie.

W dalszej części artykułu zamieszczono omówienie m.in. zadań gminy, powiatu i województwa samorządowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz charakterystykę gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pełna treść artykułu Katarzyny Wlaźlak dostępna jest tutaj

www.samorzad.lex.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Eksmisja z powodu przemocy – kasacja niemożliwa

08 maja 2017      TAGI:      
Polski ustawodawca skonstruował prawne możliwości zobowiązania sprawcy przemocy...»

Surowsze kary dla sprawców przemocy wobec dzieci – prezydent podpisał ustawę

14 kwietnia 2017      TAGI:         
Prezydent RP podpisał w dniu 11.04.2017 r. Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie...»

Międzynarodowy Kongres Rodzinny „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”

20 marca 2017      TAGI:         
W dniach 17 - 19 marca 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie...»

Nabór członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy

31 marca 2017      TAGI:         
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór członków Zespołu Monitorującego...»

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt sprawozdania...»