Newsy

Programy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie doczekała się już wielu opracowań w doktrynie prawa karnego. Metoda karnoprawna nie jest jednak jedyną metodą, jaką posługuje się ustawodawca w celu ograniczenia i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Współcześnie w coraz większym zakresie sięga się także po metodę administracyjnoprawną. Wyrazem tego jest m.in. przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego kompetencji dotyczących kształtowania programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Programy jednostek samorządu terytorialnego służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mają szczególny charakter, który wynika z przynależności do aktów planowania, czyli specyficznej kategorii prawnych form działania administracji publicznej. Każda definicja planowania już ze swojej natury charakteryzuje się bardzo dużą ogólnością i jest sformułowana na dość wysokim szczeblu abstrakcji. Z uwagi na to, że występują różne rodzaje planowania, w różnych dziedzinach życia, lepiej jest budować i formułować jedynie cząstkowe definicje, odnoszące się do pewnego konkretnego rodzaju planowania. Z tych także powodów wyklucza się możliwość przyjęcia jednolitego i obszernego pojęcia prawnego planu (strategii czy programu). Jak dostrzegli Hubert Izdebski i Michał Kulesza, obecnie nie istnieje już bodaj żadna ważniejsza dziedzina zarządzania publicznego, w której ustawa nie przewidywałaby stosowania techniki planistycznej. Różnego rodzaju plany, służące realizacji celów strategicznych i operacyjnych, są także opracowywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Przykład stanowią programy w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jednostki samorządu terytorialnego opracowują i realizują omawiane programy zgodnie z przepisami ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przy czym art. 6 ust. 1 zawiera odesłanie do zasad określonych w przepisach dwóch innych ustaw: ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7.02.2007 r. zwrócił uwagę, że wprawdzie przepis art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to jednak ustawodawca wyraźnie wskazał, że działania te organy realizują na zasadach określonych w przepisach ww. ustaw. Mają być one stosowane w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jeśli ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie stanowi inaczej. Z drugiej strony, w przepisach obu ustaw wyraźnie nawiązuje się do zagadnienia przemocy w rodzinie.

W dalszej części artykułu zamieszczono omówienie m.in. zadań gminy, powiatu i województwa samorządowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz charakterystykę gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pełna treść artykułu Katarzyny Wlaźlak dostępna jest tutaj

www.samorzad.lex.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezdomność

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o pomocy w kryzysie

13 stycznia 2020      TAGI:         
W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów...»
Jak skutecznie reagować na przemoc w rodzinie, aby nie zaszkodzić (sobie i innym)

Jak skutecznie reagować na przemoc w rodzinie, aby nie zaszkodzić (sobie i innym) – szkolenie online

19 lutego 2021      TAGI:         
W dniu 22.02.2021r. odbędzie się bezpłatne szkolenie online, którego problematyka...»
Spotkanie online - "Błędne koło, czyli cykle przemocy domowej"

Spotkanie online – „Błędne koło, czyli cykle przemocy domowej”

31 sierpnia 2020      TAGI:         
Dzisiaj, tj. 31 sierpnia 2020 r. odbędzie się bezpłatne spotkanie online z psychologiem...»
STOP przemocy domowej

Zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

27 kwietnia 2020      TAGI:         
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, dzięki którym sprawca przemocy...»
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»