Newsy

Dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

Zasiłki stałe

Dotychczas zasiłki stałe dla najuboższych były finansowane przez rząd w stu procentach. W wyniku nowej, tegorocznej interpretacji przepisów ustawy z 2009 roku, dotacja państwa została zmniejszona do maksymalnie 80% wszystkich wydatków. Wprowadzanie nowych interpretacji starych przepisów w czasie realizowanego roku budżetowego, stawia przed gminami ogromne problemy. W ustawie o finansach publicznych chodzi o zmniejszenie o 20 procent dotacji państwa na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne najuboższych. Zamiast dotychczasowej pełnej kwoty na ten cel, rząd zamierza przekazywać gminom maksymalnie 80 procent niezbędnych pieniędzy. Niekorzystna dla samorządów interpretacja przepisów przez Ministra Finansów sprawia, że tylko w tym roku, Miasto Stargard na zasiłki stałe zamiast 2 094 mln zł otrzyma od wojewody kwotę 1 675 mln zł. Pozostałą kwotę – 419 tysięcy złotych – nasza Gmina ma pokryć jeszcze w tym roku z własnego budżetu. Podobnie rzecz się ma ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Do łącznej kwoty 199 111 złotych, Miasto jeszcze w 2011 roku ma dopłacić 39 822 zł. Zdaniem stargardzkich samorządowców jest to niezgodne z art. 2 i z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rada Miejska wnioskuje również do TK o sprawdzenie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w której brak jest przepisów wskazujących konieczne źródła finansowania nowych zadań, nakładanych przez państwo na samorządy. Nowa ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 roku. Nakłada ona na samorządy m.in. utworzenie i utrzymywanie etatów asystentów rodziny. Według szacunków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie będzie ich potrzeba sześciu. Gminy będą mogły ewentualnie otrzymać dotację z budżetu państwa. Jednakże dotacje te, będą mogły być udzielane gminom bądź nie. Ustawa w tym zakresie nie nakłada bowiem obowiązku zabezpieczenia tych środków w budżecie państwa. Są to kwoty sięgające w przypadku Stargardu około 100 tysięcy złotych rocznie.

Inny problem wynikający z ustawy dotyczy nałożenia na gminy ponoszenia częściowych opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (tj. w domach dziecka lub rodzinach zastępczych). Trzeba podkreślić, że chodzi tu o bardzo duże kwoty, które zwiększać się będą z roku na rok. Według szacunków MOPS już w 2012 roku nasze Miasto musiałoby zabezpieczyć na ten cel ponad 300 tysięcy złotych. W 2013 kwota przekroczy 400 tys. zł. W 2014 z budżetu Miasta potrzeba będzie około 630 tys. zł., a w 2015 roku Miasto byłoby zmuszone dopłacić tylko na ten cel grubo ponad 800 tys. zł. Stargardzki samorząd chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał czy art. 197 ust. 1 i 2 oraz art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) są zgodne z art. 2 i z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Władze Stargardu wystosowały do Związku Miast Polskich oraz wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego list o zajęcie stanowiska w powyższych sprawach. Stanowisko Stargardu poprał Związek Miast Polskich oraz wielu prezydentów i burmistrzów zachodniopomorskich miast.

Co w tej sprawie jest napisane w Konstytucji RP?

Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 167.
1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych
odpowiednio do przypadających im zadań.
4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują
wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

Co w tej sprawie zakłada Europejska Karta Samorządu Lokalnego?

Artykuł 9.
Zasady finansowe społeczności lokalnych
1. Społeczności lokalne mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wykonywania swych uprawnień.
2. Wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych im przez Konstytucję lub przez prawo.
4. Systemy finansowe, na jakich opierają się zasoby pozostające do dyspozycji społeczności lokalnych, powinny być wystarczająco zróżnicowane i elastyczne, aby mogły w miarę możliwości odpowiadać rzeczywistym zmianom zachodzącym w poziomie kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień.

Źródło: www.stargard.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

“Cyberbezpieczny Samorząd”

„Cyberbezpieczny Samorząd” – wciąż można składać wnioski

24 listopada 2023      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o wprowadzeniu szeregu zmian do programu „Cyberbezpieczny...»
NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»