Archiwalne

Szkolenie dla Księgowych OPS

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie „DECYZJE JAKO ZOBOWIĄZANIA ORAZ EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, POZOSTAŁEJ, FINANSOWEJ I NADZWYCZAJNEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”, organizowane w dniach: 1 czerwca w WARSZAWIE; 4 czerwca w KATOWICACH i 6 czerwca we WROCŁAWIU, które poprowadzi Tomasz Wojtania.

Platforma Edukacyjna Project System organizuje specjalistyczne szkolenie
„DECYZJE JAKO ZOBOWIĄZANIA ORAZ EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, POZOSTAŁEJ, FINANSOWEJ I NADZWYCZAJNEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników księgowości zajmujących się
finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast.

DLACZEGO TO SZKOLENIE JEST WAŻNE?
16.2.2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 19.1.2012 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…). Zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie kierownicy jednostek powinni dostosować zasady prowadzenia ewidencji księgowej do zmian.
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie ewidencji księgowej:
– dochodów budżetowych, w tym dochodów zaliczanych do:
• działalności operacyjnej,
• działalności pozostałej,
• działalności finansowej i
– dochodów związanych z zdarzeniami nadzwyczajnymi, w tym:
• dochodów innych budżetów z zadań zleconych (funduszu alimentacyjnego),
– odsetek od należności, w tym odsetek przypisanych a niewpłaconych,
– odpisów aktualizujących należności, w tym zasad ich dokonywania oraz
– zobowiązań, wydatków budżetowych i
– kosztów w zakresie obowiązujących w roku 2012 zasad rachunkowości budżetowej.

PROGRAM (zajęcia w godz. 10.00 – 15.00)
1. Charakterystyka i wyjaśnienie przyczyn zmian zasad rachunkowości budżetowej w latach 2010/2011/2012 oraz nadchodzące kolejne zmiany na lata 2013/2014 związane z Dyrektywą Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich – nowe podejście do zobowiązań i standardów rachunkowości.
2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2012 – definicja zobowiązań oraz stanowisko Ministerstwa Finansów z 9 maja 2012 dotyczące obowiązku ujmowania decyzji jako zobowiązań.
3. Nowe konta i nowe opisy kont oraz termin i sposób wdrożenia zmian w planach kont urzędów gmin i miast oraz ośrodków pomocy społecznej.
4. Zasady definiowania działalności operacyjnej (podstawowej) oraz działalności pozostałej i ich powiązanie ze statutem jednostki.
5. Zasady ewidencji księgowej przychodów z tytułu działalności operacyjnej, w tym przychodów z tytułu dochodów budżetowych i zadań zleconych na koncie 700, 720, 730, 740.
6. Zasady ewidencji księgowej przychodów finansowych, w tym odsetek na koncie 750.
7. Zasady ewidencji księgowej pozostałych przychodów operacyjnych niezwiązanych bezpośrednio podstawową działalnością jednostki na koncie 760.
8. Zasady ewidencji księgowej dodatnich skutków finansowych zdarzeń nadzwyczajnych na koncie 770.
9. Zasady ewidencji księgowej kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia na kontach zespołu „4” oraz kosztów wytworzenia produktów, robót i usług, kosztów wartości zakupu towarów, kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, ujemnych skutków finansowych zdarzeń nadzwyczajnych na kontach kosztów zespołu „7”.
10.Zasady ewidencji księgowej przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych przychodów na koncie 840.
11. Zasady ewidencji księgowej czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (specyficzna rola konta 490 i 640) – nowe zwolnienie z obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikające z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, a obowiązek dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
12. Decyzje jako zobowiązania oraz typowe nieprawidłowości dotyczące księgowego ujęcia przychodów i kosztów – problem zwrotów i refundacji wydatków, wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w ramach danego budżetu, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować należności jako zobowiązań w OPS lub urzędzie, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować wypłaty świadczeń alimentacyjnych pod lista wypłat, lecz należy księgować decyzję jako zobowiązanie i dokonywać rozliczeń międzyokresowych na koncie 640, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu należności i odsetek na koncie 290 oraz dlaczego nie można dokonywać odpisów aktualizujących należności od odsetek przypisanych a nie wpłaconych, wyjaśnienie dlaczego nie można dokonywać zbiorczych, procentowych odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych.
13. Zasady ewidencji księgowej przychodów i kosztów ujmowanych bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie konta 800, w tym tzw. centralne zaopatrzenie.
14. Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych na kontach zespołu „1” i ich powiązanie z klasyfikacją budżetową – nowe opisy kont 130, 131, 132, 139, 140.
15. Nowe konto 245 wpływy do wyjaśnienia i jego zastosowanie w praktyce oraz nowe opisy kont 221, 222, 223 – zmiana opisu konta 221 i nowy obowiązek dotyczący ujmowania należności wg. budżetów których dotyczą.
16. Zakres funkcjonowania kont pozabilansowych – nowe konta 976, 990, 992 oraz nowy opis konta 975.
17. Wyjaśnienie prawidłowych zasad ewidencji i wyceny rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego na koncie 221, rozliczanie wpłat komornika z tytułu należności głównej i odsetek – wzór księgowań funduszu alimentacyjnego w roku 2012.
18. Wyjaśnienie prawidłowych zasad ewidencji i wyceny rozrachunków z tytułu świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń nienależnie pobranych – wzór księgowań świadczeń rodzinnych w roku 2012.
19. Wyjaśnienie prawidłowych zasad ewidencji i wyceny rozrachunków OPS / szkoła z tytułu realizacji dożywiania i wyeliminowania dublujących się obrotów – wzór księgowań programu dożywiania w roku 2012.
20. Odpowiedzi na pytania.

WYKŁADOWCA – Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Termin i miejsce szkolenia:
01.06.2012 Warszawa
04.06.2012 Katowice
04.06.2012 Wrocław

Cena szkolenia 380 zł/os + VAT
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

INFORMACJA o szkoleniach na naszej stronie internetowej http://www.platformaedukacyjna.com.pl

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt:
tel. 46 834 834 0, fax 46 834 934 0 mail [email protected] , chętnie odpowiemy na pytania, prześlemy szczegółowa ofertę a także formularz zgłoszeniowy.

Informujemy że formularz zgłoszenia, a także oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatku VAT można pobrać z naszej strony internetowej www.platformaedukacyjna.com.pl


oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenie dla Księgowych OPS (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»