Newsy

Konkurs na Dyrektora MOPR Słupsk

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy :

Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, polityka społeczna, prawo, administracja,
4. wymagany co najmniej 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,
5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r.( Dz.U. Nr 219, poz. 2224),
6. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,
2. być zatrudniona lubwykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
3. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

4. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,
6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,
2. mile widziany staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
3. mile widziana znajomość języków obcych ( angielski lub niemiecki),
4. znajomość ustaw : o pomocy społecznej, o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, o ochronie informacji niejawnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5. łatwość komunikacji,
6. umiejętność argumentowania,
7. kreatywność, zaangażowanie,
8. umiejętność kierowania zespołem,
9. odporność na stres,
10. odpowiedzialność, dokładność,
11. zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,
12. umiejętność współdziałania z ludźmi,
13. wysoka kultura osobista.

Kandydat zobowiązany jest przedstawić koncepcję funkcjonowania jednostki w formie papierowej i elektronicznej ( maksymalnie 5 stron maszynopisu w formacie A4 ).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Kierowanie jednostką budżetową pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

1. realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,
2. realizacja zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej,
3. prowadzenie innych spraw z upoważnienia Prezydenta Miasta,
4. kierowanie działalnością statutową MOPR, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności jednostki,
5. reprezentowanie MOPR na zewnątrz,
6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń i na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska,
7. prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych,
8. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawach świadczeń,
9. organizowanie pracy socjalnej wspierającej osoby i rodziny celem przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
10. prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,
11. przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
12. praca socjalna,
13. realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
14. współtworzenie i realizacja gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
15. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
16. organizowanie pomocy w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy finansowej,
17. przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i inne,
18. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami pomocy społecznej spoza terenu miasta,
19. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi,
20. składanie Radzie Miejskiej w Słupsku stosownych sprawozdań z działalności MOPR
21. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w MOPR.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka warunków pracy:

1. odporność na stres,
2. duży wysiłek psychiczny,
3. częste kontakty z ludźmi,
4. obciążenie fizyczne: praca lekka,
5. wymagana ciągła aktywność ( nawet po czasie pracy),
6. praca indywidualna,

Przeciwwskazania:

1. choroby psychiczne,
2. socjopatia, nerwica.

5. Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, ( do pobrania poniżej)
4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, ( do pobrania poniżej)
5. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
6. kserokopie świadectw pracy,
7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
8. kserokopia dokumenty potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
9. koncepcja funkcjonowania jednostki w formie papierowej i elektronicznej ( maksymalnie 5 stron maszynopisu w formacie A4 ),
10. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ),
11. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
12. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w terminie do dnia 19 czerwca 2012r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.slupsk.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku , Plac Zwycięstwa 3.


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Konkurs na Dyrektora MOPR Słupsk (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konkurs Wiedzy o Prawie

Konkurs Wiedzy o Prawie

27 lutego 2023      TAGI:         
Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny organizuje Konkurs Wiedzy o Prawie adresowany...»
„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

08 lutego 2024      TAGI:         
Wystartował konkurs dla samorządów „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka...»
Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»