Archiwalne

Studium Terapii Dzieci i Młodzieży edycja Wiosna 2013

Studium Terapii Dzieci i Młodzieży edycja Wiosna 2013
Liczba dni szkolenia: 14
Godziny zajęć: 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2013-02-01

Terminy szkolenia: 02.02.2013, 03.02.2013, 23.02.2013, 24.02.2013, 16.03.2013, 17.03.2013, 20.04.2013, 21.04.2013, 11.05.2013, 12.05.2013, 01.06.2013, 02.06.2013, 29.06.2013, 30.06.2013

Celem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychiatrii dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychitryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). Uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg DSM-IV TR I ICD-10.

Adresatami Studium Terapii Dzieci i Młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy I pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.

Zjazd I

1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
2. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży,
3. Rozwój poznawczy dzieci i młodzieży.
4. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
5. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży.
6. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.
7. Psychologia rodziny.
8. Wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka.
9. Funkcje rodziny.
10. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych.
11. Psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie – fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie.
12. Praca terapeutyczna z rodziną.
13. Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
14. Terapia pedagogiczna.
15. Terapia indywidualna.
16. Podstawy terapii rodzin.
17. Interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny.
18. Praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych.

Zjazd II

1. Psychiatria dzieci i młodzieży.
2. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
3. Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży (wywiad z rodzicami, wywiad z dzieckiem, ocena, diagnoza.
4. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży.
5. Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
6. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa.
7. Całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm dziecięcy, Zespół Retta, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera.
8. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – lęk przed separacją, zaburzenia lękowe w postaci fobii, lęk społeczny, zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, uogólnione zaburzenia lękowe.
9. Zaburzenia zachowania i emocji.
10. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży – anoreksja, bulimia.
11. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
12. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży.
13. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji – krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne, psychozy czynnościowe, schizofrenia.
14. Uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży – uzależnienie od alkoholu, uzależnienia od substancji psychoaktywnych – opiaty, kanabiole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujace, halucinogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki.
15. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.

Zjazd III

1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży.
2. Podstawy terapii systemowej rodzin – omówienie podstaw teoretycznych, rozwój terapii rodzin.
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
4. Cykl życia rodziny.
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe.
6. Wzorce relacji w rodzinie. Komunikacja w rodzinie.
7. Charakterystyka procesu terapeutycznego. Zasady prowadzenia wywiadu z rodziną, diagnoza rodziny, kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin, formułowanie celu terapii, zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej, charakterystyka procesu terapii rodzin.
8. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). Poszukiwanie zasobów i rozwiązań.
9. Neutralność, cyrkularność.
10. Koterapia i zespół terapeutyczny.
11. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.

Zjazd IV

1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży.
2.Systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
3. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne).
4. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
5. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
6. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
7. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.

Zjazd V

1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.
2. Podstawy terapii poznawczo behawioralnej – omówienie podstaw teoretycznych – model Becka, Padesky.
3. Terapia poznawcza – techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie, stosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, CBT w pracy z rodzicami i rodzinami.
4. Rodzaje terapii behawioralnej – terapia wzajemnego hamowania Wolpego, warunkowanie instrumentalne, eksperyment behawioralny.
5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik – identyfikacja i dyskusja z MA, \”strzałka w dół\”, problem solving, rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp.
6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych – ADHD,ODD.
7. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych – techniki specyficzne dopasowane do objawów, praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), zasady i konsekwencje, elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej. Prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
8. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń – moczenie nocne, zanieczyszczanie kałem, problemy ze snem.
9. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Terapia zaburzeń lękowych – programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
10. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka – modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.

Zjazd VI

1. Zastosowanie terapii psychodynamicznej w psychoterapii dzieci i młodzieży.
2. Korzenie psychoterapii psychodynamicznej.
3. Główne założenia psychoterapii psychodynamicznej.
4. Teorie rozwojowe podejścia psychodynamicznego.
5. Praktyka podejścia psychodynamicznego w leczeniu dzieci i młodzieży. Relacja terapeutyczna i dialog terapeutyczny.
6. Istotne pojęcia psychoterapii psychodynamicznej: setting, przymierze terapeutyczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór. Wewnętrzne, nieświadome obrazy obiektów i intrapsychiczne relacje.
7. Długoterminowa i krótkoterminowa terapia psychodynamiczna.
8. Metody i techniki terapii psychodynamicznej- talking cure, interwencja terapeutyczna, terapia ekspresywna (klaryfikacja, konfrontacja, interpretacja) terapia wspierajaca (poradnictwo, wyrażanie sądów o rzeczywistości, edukacja).
9. Zastosowanie psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń lękowych. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków
10. Zastosowanie psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
11. Zastosowanie psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń nerwicowych. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków
12. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.
13. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych – zespół ASD/ PTSD, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków
14. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
15. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.

Zjazd VII

1. Zastosowanie terapii ericksonowskiej w psychoterapii dzieci i młodzieży.
2. Główne założenia psychoterapii ericksonowskiej.
3. Pojawienie się objawów u dziecka a cykl życia rodziny
4. Pierwszy kontakt i zawarcie kontraktu terapeutycznego.
5. Diagnoza problemu i indywidualności klienta w terapii strategicznej: system diagnostyczny Miltona H. Ericksona.
6. Proces terapeutyczny – przygotowanie do zmian i budowanie relacji, praca nad problemem, zakończenie i przeniesienie na przyszłość skutków terapii.
7. Zastosowanie hipnozy w pracy z klientem dorosłym, a dzieckiem, młodzieżą.
8. Zastosowanie terapii ericksonowskiej w leczeniu zaburzeń lękowych- funkcja lęku w aspekcie indywidualnym i aspekcie systemowym, procedury transowe w pracy z lękiem, indywidualne podejście terapeutyczne w pracy z lękiem. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
9. Zastosowanie terapii ericksonowskiej w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych dzieci i młodzieży – objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży w kontekście indywidualnym i systemowym, znaczenia i rola objawu, rozpoznanie zasobów pacjenta i rodziny, metody pracy terapeutycznej: metafory, opowieści, rysunek i zabawa, eksternalizacja objawu. Zmiana wzorców relacji w rodzinie – trans objawowy i trans rozwiązania. Spożytkowanie zasobów w celu zapobiegania nawrotom objawów. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
10. Zastosowanie terapii ericksonowskiej w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych dzieci i młodzieży – funkcja objawów nerwicowych, terapeutyczne strategie pracy z objawami, strategie behawioralne i hipnoza, zadania domowe, terapeutyczne rytuały, paradoks, poszukiwanie zasobów osób z natręctwami. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.
11. Zastosowanie terapii ericksonowskiej w leczeniu zaburzeń zachowania i nadpobudliwości psychoruchowej dzieci I młodzieży – podejście systemowe w terapii – rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, ericksonowski model pracy, poszukiwanie zasobów dzieci nadpobudliwych i ich rodzin, spożytkowanie energii, hipnoza w terapii rodzin dzieci z nadpobudliwością. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad stadium przypadku. Superwizja przypadków.

Zapisy online na stronie www.dcp.wroclaw.pl

ZAPRASZAMY!


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Terapii Dzieci i Młodzieży edycja Wiosna 2013 (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»