Archiwalne

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: styczeń – marzec 2013 r.

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji – w nowej, zmienionej formule. Dwuetapowy cykl szkoleniowy obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla wszystkich specjalności oraz szkolenia specjalistyczne – dla osób zainteresowanych szczególnie mediacją rodzinną bądź mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska 2013 r.

Dwuetapowy cykl szkoleniowy obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla wszystkich specjalności oraz szkolenia specjalistyczne – dla osób zainteresowanych szczególnie mediacją rodzinną bądź mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych. Uczestnicy mogą na początek wziąć udział w szkoleniu podstawowym a potem rozwinąć swe umiejętności specjalistyczne jako mediator rodzinny albo mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Można także zdobyć obie specjalności. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem oraz dla uczestników innych szkoleń organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska.

Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w naszym Centrum.

Zapraszamy:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
– menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego.

Zakres szkolenia podstawowego:

– rodzaje i zastosowanie mediacji,
– proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora,
– umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji,
– narzędzia, techniki i strategie mediacyjne,
– umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),
– ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna,
– kontekst prawny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie,
– symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Zakres szkoleń specjalistycznych opisany jest niżej.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Terminy i miejsce

Szkolenie podstawowe (40 godzin zegarowych) – sesja I: 31 stycznia – 2 lutego 2013, sesja II: 7-9 lutego 2013 (obie sesje od czwartku do soboty)
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych (40 godzin dydakt.) – 27 lutego -2 marca 2013 (środa – sobota)
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin dydakt.) – 12-15 marca 2013 (wtorek-piątek).)

Szkolenia odbędą się w Warszawie, w nowej siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Dobrej 22/24

Opłaty

Koszt szkolenia podstawowego: 960 zł, gdy wpłata nastąpi do dn. 23 stycznia. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł

Dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, jezeli wpłata nastąpi do 23 stycznia. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.

Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych: 1500 zł , jezeli wpłata nastąpi do dn. 15 lutego. Po tym terminie obowiązuje cena 1650 zł .

Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 20% zniżki, czyli opłata wynosi 1200 zł, jezeli wpłata nastąpi do 15 lutego. Po tym terminie obowiązuje cena 1320 zł .

Koszt szkolenia (ze zniżką dla 2 osób zgłaszających się razem): 1275 zł, jezeli wpłata nastąpi do 15 lutego. Po tym terminie obowiązuje cena 1400 zł.

Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych: 960 zł , jezeli wpłata nastąpi do 28 lutego. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł .

Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 10% zniżki, czyli opłata wynosi 864 zł, jezeli wpłata nastąpi do 28 lutego. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.

Koszt szkolenia (ze zniżką dla 2 osób zgłaszających się razem): 864 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 28 lutego. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.

Szkolenia specjalistyczne są przeznaczone również dla praktykujących mediatorów, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. \”Skarb mediatora\”. Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:

– broszury: \”Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu\”, \”49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik\” oraz \”Kłótnia i co dalej. Ćwiczenia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych\”,
– plakaty: \”Na rodzinne problemy mediacja\” i \”Gdy zaczynacie dzielić życie\”.

Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum \”Rodzicielski plan wychowawczy\”, czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie

Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.

Zaświadczenia
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks: (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia) • Psychologiczne aspekty konfliktu

 • Definicja mediacji i jej miejsce wsród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów

 • Rodzaje i style prowadzenia mediacji

 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie

 • Rola mediatora i zasady mediacji

 • Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
  a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
  b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?

 • Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie

 • Zawieranie umowy o mediację

 • Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe)

 • Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia

 • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora

 • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego

 • Standardy i etyka postępowania mediatora

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych


 • Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich

 • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora

 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią

 • Reakcje dzieci na rozwód

 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej

 • Opieka naprzemienna/zrównoważona

 • Sposoby włączania dzieci do mediacji

 • Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)

 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji

 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach

 • Radzenie sobie z blokadami

 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)

 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką

 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

  Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych


  • Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych

  • Uwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczych

  • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora

  • Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub gospodarczych

  • Prowadzenie procesu negocjacji

  • Sporządzanie ugody mediacyjnej

  • Obecność prawników w mediacji

  • Mediacje wielostronne

  • Radzenie sobie z emocjami w mediacji

  • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką

  • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

  • Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania

  strona: www.mediacja.org
  oprac.ops.pl angoc

  Komentarze Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: styczeń – marzec 2013 r. (0)

        3 + 5 = ?    

  ZOBACZ PODOBNE

  Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

  26 lutego 2014     
  Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

  Szkolenia DCP

  17 lutego 2014     
  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

  Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

  11 lutego 2014     
  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

  Praca z osobą starszą

  11 lutego 2014     
  Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

  Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

  07 lutego 2014     
  W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»