Archiwalne

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPS ZA ROK 2012

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza na cykl szkoleń pt. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 – TYPOWE BŁĘDY W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO USTALENIA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI, WYŁĄCZEŃ, SALD ROZRACHUNKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM, DECYZJI JAKO ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2012.
Szkolenia organizujemy w lutym i marcu b.r. w Katowicach, Warszawie, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie.

TERMIN i MIEJSCE kolejnych edycji:

25 luty Katowice
26 luty Warszawa
27 luty Białystok
1 marca Łódź
4 marca Rzeszów
5 marca Kraków
6 marca Wrocław
7 marca Szczecin

CELEM SZKOLENIA
jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rzetelnego ustalenia i prezentacji wyników działalności operacyjnej, finansowej i nadzwyczajnej oraz rzetelnego ustalenia sald należności i zobowiązań w rocznej sprawozdawczości finansowej Ośrodków Pomocy Społecznej. Ze szczególnym naciskiem omówiony zostanie zakres zastosowania art. 60 ustawy o finansach publicznych i jego wpływ na prawidłowe ustalenia sald należności OPS na 31.12.2012, w tym wykazane zostaną nieprawidłowości dot. procentowych zbiorczych odpisów aktualizujących należności oraz tragiczne dla rzetelności sprawozdawczości skutki niezgodnego z aktualnymi przepisami księgowania należności od dłużników alimentacyjnych jako zobowiązań wobec budżetu państwa. Na szkoleniu omówione zostaną również typowe nieprawidłowości wpływające na rzetelność rocznej sprawozdawczości budżetowej, jak np. zaangażowanie w sprawozdaniu Rb-28S, w którym na 31.12.2012 wykazywane jest ono do wysokości wykonania, co oznacza, iż faktycznie wykazywane są środki, które już wydatkowane zostały, a nie te które dopiero mają być wydatkowane w przyszłości.

Ponadto na szkoleniu omówiony zostanie projekt z 16 stycznia 2013 założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego i jego wpływ na utratę pracy przez służby finansowo – księgowe OPS.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO
skarbników gmin i miast oraz głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej.

SZKOLENIE PRZEPROWADZI – TOMASZ WOJTANIA

PROGRAM SZKOLENIA:

• Charakterystyka i wyjaśnienie przyczyn zmian zasad rachunkowości budżetowej w latach 2010/2011/2012 oraz nadchodzące kolejne zmiany związane z Dyrektywą Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich – przygotowanie do wdrożenia MSRSP i ESA 95.
• Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej OPS za rok 2012.
• Należności w bilansie – zakres zastosowania art. 60 – 67 ustawy o finansach publicznych do należności OPS, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290, rozliczanie wpłat i ustalanie sald należności, w tym należności wobec budżetów których dotyczą, ustalanie należności wątpliwych i zasady ich aktualizacji na 31.12.2012 oraz wyjaśnienie dlaczego nie można dokonywać procentowych zbiorczych odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych.
• Zobowiązania w bilansie – zobowiązania na 31.12.2012 a zobowiązania związane z decyzjami administracyjnymi (stanowisko Ministerstwa Finansów z 9 maja 2012 dotyczące obowiązku ujmowania decyzji jako zobowiązań) i rozliczeniami międzyokresowymi, błędy w zakresie wykazywania zobowiązań wobec BP powstałe po księgowaniu należności od dłużnika alimentacyjnego jako zobowiązań wobec BP, problem braku zgodności zobowiązań bilansowych z sprawozdaniami typu „Rb”, zobowiązania zwykłe a zobowiązania warunkowe, zobowiązania a zaangażowanie.
• Ustalanie wyniku działalności operacyjnej za rok 2012 – zdefiniowanie przychodów i kosztów z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym z zadań zleconych na koncie 720 oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością podstawową OPS.
• Ustalanie wyniku działalności finansowej za rok 2012 – zdefiniowanie przychodów i kosztów finansowych, w tym należnych odsetek dla OPS.
• Ustalenie wyniku zdarzeń nadzwyczajnych za rok 2012 – zdefiniowanie skutków finansowych zdarzeń nadzwyczajnych OPS.
• Ustalenie stanu funduszu jednostki na koncie 800 – zdefiniowanie przychodów i kosztów ujmowanych bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie konta 800, w tym tzw. centralne zaopatrzenie oraz fundusz inwestycyjny w środkach trwałych.
• Ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów na kontach 840 i 640 – związek konta 640 z zobowiązaniami i decyzjami przyznającymi świadczenia.
• Ustalenie wzajemnych rozliczeń w ramach budżetu gminy i miasta OPS (np. dożywianie) – dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz problemy dot. funkcjonowania konta 976.
• Powiązanie arkusza wyłączeniowego z obrotami i saldami księgowanych dochodów i wydatków budżetu, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki w zakresie bilansu z wykonania budżetu, bilansu jednostek i zakładów budżetowych, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu.
• Sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 – jednostkowe sprawozdanie OPS a łączne sprawozdanie finansowe gminy i miasta.
• Typowe nieprawidłowości związane z rocznym sprawozdaniem finansowym – problem ewidencji zadań zleconych dot. funduszu alimentacyjnego w świetle komunikatu Departamentu Rachunkowości MF i rażąco odmiennych błędnych zaleceń niektórych pracowników RIO (przykłady liczbowe i ich skutki), negatywny wpływ na prawidłową ewidencję przychodów i kosztów księgowania kompensat, zwrotów i refundacji wydatków techniką storna \”czerwonego\” lub \”czarnego\” jako zmniejszenie wydatków i kosztów, problem rozliczeń międzyokresowych i zobowiązań przyszłych okresów, które nie są wykazywane w OPS na 31.12.2012 ani jako rozliczenia międzyokresowe kosztów ani jako zaangażowanie.
• Typowe nieprawidłowości związane z rocznym sprawozdaniem budżetowym – problem odmiennych sald należności wykazywanych w RB-27S od należności w Rb-27ZZ i w RB-ZN oraz od należności bilansowych, problem zaangażowania, które na 31.12.2012 wykazywane jest do wysokości wykonania za 2012, co oznacza, iż faktycznie wykazywane są środki i decyzje, które już wydatkowane zostały, a nie te które dopiero mają być wydatkowane w przyszłości tj. w roku 2013.
• Odpowiedzi na pytania.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w szkoleniu: tel. 046 834 8340, mail: [email protected], [email protected]

Organizator:
Platforma Edukacyjna Project System
Ul. Mazowiecka 28 U
96-100 Skierniewice
www.platformaedukacyjna.com.ploprac. ops.pl angoc

Komentarze SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPS ZA ROK 2012 (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»