Newsy

Oferta pracy na stanowisko Opiekuna wyprawy w ramach projektu ”Nowa droga…”

Stowarzyszenie POSTIS z siedzibą w Lublinie wraz z partnerami poszukuje osób na stanowisko – OPIEKUN WYPRAWY w projekcie „Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”.

Stanowisko: OPIEKUN WYPRAWY

Projekt: „Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie POSTIS z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie.

Cel stanowiska: Opieka i wsparcie podopiecznego podczas wyprawy.
Opis szczegółowy stanowiska: Towarzyszenie skazanemu w wieku 18- 24 lata, który opuścił zakład karny/ areszt śledczy na zasadach warunkowego zwolnienia, przez 30 dni pieszej wyprawy szlakiem św. Jakuba
w Polsce, na trasie Lublin – Zgorzelec (około 800 km) oraz podczas 7-dniowego obozu przygotowawczego bezpośrednio poprzedzającego wyprawę.

Czas trwania wyprawy: 30 dni w okresie od maja do października 2013 roku oraz 7 dni obozu przygotowawczego bezpośrednio przed wyprawą.
Zadania podczas wyprawy i obozu przygotowawczego: Opieka nad podopiecznym, dbałość o jego bezpieczeństwo, tworzenie atmosfery zaufania, pomoc w budowaniu jego planów na przyszłość. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i pisemnej w formie dziennika wyprawy. Składanie sprawozdań kierownikowi wyprawy. Współpraca z ekipą filmową dokumentującą wyprawę. Współpraca z kuratorem sądowym, Zespołem Zarządzającym Wyprawą oraz Międzysektorowym zespołem ds. reintegracji zawodowo – społecznej młodocianych osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze w Lublinie.

Wymagania konieczne:

• Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, empatyczność, asertywność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kreatywność. Dyspozycyjność polegająca na dostosowaniu się do terminu wyprawy i obozu przygotowawczego oraz obowiązkowego szkolenia;
• Wiedza i doświadczenie: doświadczenie w pracy w charakterze wolontariusza, wiedza i doświadczenie z zakresu turystyki i udzielania pierwszej pomocy, doświadczenie w pracy z młodzieżą lub osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
• Umiejętności: łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizacyjne, łatwość podejmowania decyzji;
• Wiek powyżej 26 roku życia;
• Niekaralność udokumentowana zaświadczeniem o niekaralności wydanym nie wcześniej niż na 60 dni przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko;
• Brak nałogów;
• Dobry stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim wydanym nie wcześniej niż na 60 dni przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko;
Dodatkowe obowiązki opiekuna:
• Uczestnictwo w obowiązkowym bezpłatnym szkoleniu (60 godzin) odbywającym się w maju 2013 w Lublinie;
• Nawiązanie kontaktu ze skazanym przed obozem przygotowawczym i wyprawą. (przynajmniej jedna wizyta w Areszcie Śledczym w Lublinie);

Opiekunowi zapewnia się :

• Nocleg i wyżywienie podczas obozu przygotowawczego i wyprawy;
• Atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej;
• Ubezpieczenie NNW i OC;
• Wsparcie ze strony kierownika wyprawy i psychologa w zakresie rozwiązywania problemów w trakcie wyprawy;

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

• CV i deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór na stronie www.nowadroga.eu);
• List motywacyjny;
• Zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na 60 dni przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko;
• Zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia wydane nie wcześniej niż na 60 dni przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko;
• Referencje/zaświadczenia potwierdzające pracę w charakterze wolontariusza;
• Referencje/zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające doświadczenie z zakresu turystyki/wędrówek pieszych i udzielania pierwszej pomocy (wzór oświadczenia na stronie www.nowadroga.eu);
• Referencje/zaświadczenia potwierdzające doświadczenie w pracy z młodzieżą lub osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (wzór oświadczenia na stronie www.nowadroga.eu);
• Zgoda na publikację swojego wizerunku w filmie dokumentującym wyprawę (wzór oświadczenia na stronie www.nowadroga.eu);

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową w formie papierowej lub drogą mailową (skan dokumentów) do dnia 19 kwietnia 2013 na adres: Stowarzyszenie POSTIS ul. Fieldorfa 7/4 20-091 Lublin mail: bbk@postis.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Każda z wybranych osób znajdzie się w II Etapie rekrutacji, w którym odbędą się co najmniej 2 rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.nowadroga.euoprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie

02 marca 2017      TAGI:         
W dniach 3 - 8 kwietnia odbywać się będzie III Tydzień Pracy Socjalnej organizowany...»

Ministerstwo RPiPS ogłasza wyniki naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

30 stycznia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na stronie domowej wyniki...»

Apel Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w związku z bardzo dużym zainteresowaniem...»

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych a ustawa o pomocy społecznej

20 października 2017      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne na projektem z dnia 12 września 2017 r ustawy o ochronie...»