Archiwalne

Szkolenie – dodatki mieszkaniowe

Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Zapraszam na szkolenie

Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Nowa forma pomocy dla odbiorców dodatku
mieszkaniowego

Jak prawidłowo należy przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji.

Termin: Elbląg 18 września 2013

Program

1. Dodatek energetyczny osoby uprawnione, tryb przyznawania.

2. Nowe zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego w świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obowiązującego od dnia 22 czerwca 2013r.

3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.

4. Pojęcie dochodu rodziny i sposoby jego ustalania.

5. Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

6. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.

7. Nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczenia zużytej wody i centralnego ogrzewania – dochód, a może wydatek ?

8. Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

9. Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.

10. Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przed i po 23 listopada 2004r.

11. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.

12. Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.

13. Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia,

14. Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie .

15. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
-właściwość rzeczowa organu,
-elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
-braki formalne wniosku,
-postępowanie dowodowe,
-obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
-udział strony w postępowaniu,
-doręczenie decyzji,
-środki zaskarżenia,
-wzruszanie decyzji ostatecznych.

Szczegóły szkolenia wraz z kartą zgłoszeniową dostępne tutaj http://annaszkolenia.manifo.com/dodatki-mieszkaniowe

Zapraszam

Anna Wilk

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie – dodatki mieszkaniowe (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»