Archiwalne

KPA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza na szkolenie: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO-REGULACJA PRAWNA NA DZIEŃ 1.07.2013 R. /Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN/a. Termin szkolenia: 9 grudnia 2013, Gdańsk, godz. 10-15.

Program:

1. Zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w praktyce organów stosujących prawo administracyjne, orzeczenia sądów administracyjnych wydane w sprawach o naruszenie zasad ogólnych); regulacja art.14- zasada pisemności postępowania administracyjnego ( dokument elektroniczny, formularze elektroniczne)
2. Organy i ich właściwość.
3. Wyłączenie organu i jego pracowników z uwzględnieniem orzeczenia II OSK 170/09 – Wyrok NSA z 2009-04-20
4. Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego- nowe brzmienie art.33 Kpa ( z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji o przyznanie płatności.) .
5. Zasady załatwiania spraw, doręczenia, wezwania (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; np: dokument elektroniczny zasady doręczania art. 39; art.46- potwierdzenie doręczenia, art. 61 wszczynanie postępowania, art. 63 § 1 i § 3a- podanie wnoszone kanałami elektronicznymi,).
6. Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego terminu /z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne min. Art. 57- obliczanie terminów dokumentu wniesionego formie elektronicznej/.
7. Regulacja art.54 kpa-nowa forma wezwań.
8. Obowiązek zakładania metryki art. 66a.- metryka sprawy administracyjnej – zasady zakładania i prowadzenie wyłączenia
9. Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie w świetle nowej regulacji art.76a Kpa, ograniczenie prawa do żądania przez organ administracji publicznej zaświadczenia (art.220 kpa).
10. Decyzja jako akt dyspozycji władczej organu administracji publicznej.
11. Postanowienie jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (warsztaty formułowania postanowień procesowych, merytorycznych).
12. Zwykłe środki zaskarżenia:
 odwołanie
 zażalenie
 samokontrola organu
13. Nadzwyczajne sposoby wzruszenia aktów decyzyjnych organu :
 wznowienie postępowania,
 uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności aktu,
 wygaśnięcie.
14. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (wzory skarg, wzory wniosków, wzory odpowiedzi na skargi wydawane w ramach KPA).
15. Koszty postępowania, zasady naliczania i egzekwowania kosztów postępowania administracyjnego.
16. Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach postępowania administracyjnego – cel oraz przedmiot postępowania sądowo-administracyjnego, obowiązki organu II instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, uprawnienia Skarżącego(wzory skarg i odpowiedzi na skargi, warsztaty formułowania odpowiedzi na skargi).
17. Warsztaty – pisanie wybranych/przykładowych orzeczeń (decyzji , decyzji o umorzeniu postępowania, postanowień o odmowie wszczęcia postepowania, pism o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, wezwań, omówienie zasad sporządzania prawidłowych protokołów i adnotacji służbowych ze szczególnym podkresleniem różnic pomiędzy wskazanymi dokumantami, omówienie przykładowych metryk spraw prowadzonych w postepowaniu administracyjnym).

Szczegółowe informacje o szkoleniu: do pobrania plik PDF

Kontakt: Magdalena Piepke
Tel: 58 322 25 35, 506 546 362
E-mail: m.piepke@gdansk.frdl.pl
www.gdansk.frdl.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»