Newsy         

Innowacyjne podejście do przemocy – czy jest sposób na skuteczną pomoc ofiarom ?

Jak pokazują wyniki badań, problem przemocy domowej nadal najczęściej dotyka kobiety, które pomimo wspólnych doświadczeń różnią się wiekiem, wykształceniem, statusem ekonomicznym, wyznaniem czy też kręgiem kulturowym.

CIS WrocławDane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazują, iż w Polsce problem przemocy domowej dotyka nawet co trzecią rodzinę. Natomiast dane Eurobarometru za rok 2012 pokazują, iż Polacy stosunkowo częściej niż inni obywatele Unii Europejskiej stykają się w swoim otoczeniu z osobami doświadczającymi przemocy. Jednocześnie wyniki te potwierdzają, iż w żadnym z krajów Unii Europejskiej problem przemocy domowej nie został na tyle rozwiązany by skutecznie zmniejszyć skalę tego zjawiska. Zatem czy są skuteczne sposoby pomocy osobom, które doświadczają przemocy? Zwykle gdy ofiary decydują się zgłosić po pomoc, problem jest już na tyle rozwinięty że wymaga wielowymiarowego wsparcia: zapewnienia bezpieczeństwa, pomocy lekarskiej, prawnej, terapeutycznej czy też ekonomicznej. Tymczasem podejmowane działania mają charakter interwencyjny i ukierunkowane są na jak najszybsze odseparowanie od sprawcy. Jest to ważna forma pomocy, często zatrzymująca w miejscu dramatyczne koło przemocy, w które uwikłana jest kobieta. Jednak nie jest ona wystarczająca ponieważ po tego rodzaju interwencji ofiara pomimo świadomości i wiedzy w jaki sposób powinna postępować, nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z własnymi problemami. Towarzyszący jej lęk powoduje, że albo szuka wsparcia w różnych miejscach albo w obawie przed sprawcą wycofuję się i wraca do domu. Często w tej sytuacji brak jest jednej osoby, kogoś na kształt „anioła stróża” który mógłby skoordynować wsparcie różnych instytucji.

We wrocławskim Centrum Integracji Społecznej podjęto próbę połączenia różnych form pomocy w jeden 6 miesięczny usystematyzowany cykl terapeutyczno – szkoleniowy, którego celem było nie tylko przerwanie przemocy, ale doprowadzenie ofiary do samodzielności i uniezależnienia od sprawcy. W ramach projektu „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” wsparciem objęto kobiety 50+, doświadczające przemocy, którym przydzielono indywidualnego opiekuna – koordynatora wsparcia, który z jednej strony towarzyszył kobietom podczas kontaktów z Policją, kuratorami, prawnikami, pracownikami socjalnymi i innymi służbami pomocowi, a z drugiej zaś strony pracował nad podtrzymaniem motywacji kobiet do uczestnictwa w terapii i szkoleniach kompetencyjnych, dzięki którym mogły odzyskać samodzielność. To innowacyjne połączenie indywidualnej opieki, terapii i szkoleń pokazało, iż zebranie kilku form pomocy w jedno miejsce podnosi efektywność działań adresowanych do ofiar przemocy. Aż 38% kobiet , które wzięły udział w projekcie uniezależniły się od sprawcy i doprowadziły do sytuacji kiedy przemoc ustała. Doświadczenia wrocławskiego Projektu wskazują, że osoba doświadczona przemocą potrzebuje wielopłaszczyznowej sieci wsparcia, by móc uporać się z traumą przemocy i kogoś kto skoordynuje to wsparcie, aby powrócić do „normalności” oraz stabilnego funkcjonowania.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z wynikami badań, a także opracowaniami na temat skuteczności działań podejmowanych w ramach projektu „Model wsparcia…” Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl.

model_wsparcia   Projekt Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Opracował: zespół projektu „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”logo

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy będzie wyższe kryterium dochodowe w 500+?

28 lutego 2018      TAGI:      
W dniu 8 lutego wpłynął do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa...»

Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

20 lutego 2018      TAGI:      
Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który potrwa...»

Czy będzie ogólnopolski protest pracowników pomocy społecznej?

28 sierpnia 2018      TAGI:      
Jak donosi Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej...»

Skuteczna Pomoc Społeczna – konkurs

06 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o ogłoszeniu konkursu...»