Newsy         

Bezpieczeństwo pracowników OPS i PCPR

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podjęte działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W trakcie spotkania, które zorganizowano w dniu 16 czerwca br. w siedzibie MPiPS w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 11, omówiono wypracowane rozwiązania i zmiany w zakresie prawnym, organizacji pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz kształcenia i doskonalenia kadry służb pomocy i integracji społecznej.

Na fotografii od lewej: Marzena Bartosiewicz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS

Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Pani Marzena Bartosiewicz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele zespołów roboczych, którzy opracowali dokument „Założenia do zmiany w systemie zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników pomocy społecznej”. W spotkaniu tym wzięli udział reprezentanci Rady Pomocy Społecznej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej „CENTRUM”, Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM”, Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”. Głos związków zawodowych reprezentowali przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono również przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uczestnicy spotkania w MPiPS

Pani Dyrektor Krystyna Wyrwicka poinformowała zebranych o efektach działań w obszarze zmian w prawie. Kwestia bezpieczeństwa jest jednym z obszarów, który będzie przedmiotem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, druk sejmowy nr 3473).  W tym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej pojawiły się zapisy o możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przez dwóch pracowników socjalnych, asyście funkcjonariusza Policji, oraz trybu składania wniosku o taką asystę. W tej części spotkania pojawiły się pytania uczestników dotyczące zmian w prawie, które zwiększą bezpieczeństwo również innych pracowników służb społecznych m. in. asystentów rodziny. Przedstawiciele ministerstwa wyjaśnili, że te kwestie mogą być uregulowane przez akty prawne, które bezpośrednio odnoszą się do innych pracowników, w przypadku asystentów rodziny, właściwym aktem prawnym jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pan Paweł Maczyński – wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwrócił uwagę na fakt ograniczonej stosowalności zapisu, który pojawił się w projekcie ustawy. Pozwala on skorzystać z asysty policji jedynie w przypadku przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zdaniem przedstawiciela Federacji, wyrażenie „rodzinny wywiad środowiskowy” powinno zostać zastąpione innym, które pozwoli na skorzystanie z asysty policji w przypadku każdej wizyty w celach służbowych, w środowiska, gdzie istnieje uzasadnione zagrożenie w formie agresji fizycznej.

W dalszej części wystąpienia Pani Dyrektor Krystyny Wyrwickiej pojawiły się informacje na temat apelu ws. bezpieczeństwa, który Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierował do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, oraz pism, które w tej sprawie wysłano do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (pismo dot. szkoleń), Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich (pismo dot. systemu wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników poszkodowanych). W kilku województwach odbyły się już spotkania w sprawie tworzenia lokalnego systemu wsparcia dla pracowników socjalnych, których dotyczy problem traumy w relacjach z trudnym klientem. Ten system wsparcia ma się opierać o istniejące Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Postulowana jest rejonizacja, z usługi wsparcia będą mogli skorzystać pracownicy socjalni w wyznaczonym OIK na terenie powiatu. Jeden z uczestniczących w spotkaniu pracowników Ministerstwa przybliżył zebranym skalę aktów agresji wobec pracowników pomocy społecznej, które są zgłaszane przez system CAS. Od stycznia 2015 roku zgłoszono 40 takich przypadków. Informacja ta ponownie wywołała dyskusję na temat standaryzacji tj. utworzenia katalogu zachowań agresywnych, które będą zgłaszane przez system CAS. Padło pytanie, kto podejmie się stworzenia tego katalogu? Ustalono, że opracowania takiego katalogu dokona Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uczestnicy spotkania w MPiPS

Kolejną poruszaną kwestią była sprawa porozumienia z Komendą Główną Policji ws. szkoleń specjalistycznych dla pracowników socjalnych. Pani Dyrektor Krystyna Wyrwicka poinformował, że Ministerstwo uzgodniło program tych szkoleń i zostali już powołani ich koordynatorzy. W dalszej części spotkania, Pani Marzena Bartosiewicz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej zapoznała uczestników spotkania z programem szkoleń specjalistycznych, opracowanych przez ekspertów Policji. Będą to szkolenia w wymiarze 8 godzin dydaktycznych, dla 14 osobowych grup. Planowane jest przeprowadzenie takich szkoleń w edycjach wojewódzkich i powiatowych. Szkoleniowcami będą psycholodzy, negocjatorzy. Program tych szkoleń będzie obejmował 2-godzinny moduł teoretyczny oraz 6 godzin zajęć warsztatowych. W programie szkolenia przewidziano m.in. trening umiejętności nawiązywania profesjonalnego kontaktu z osobami, które stwarzają sytuację zagrożenia, trening radzenia sobie z własnymi emocjami w traumatycznych sytuacjach, rozpoznawanie czynników ryzyka i sytuacji zagrożenia, informacje na temat działań/procedur Policji w przypadkach zgłaszanych przypadków agresji.

W trakcie spotkania omówiono również kwestię „Funduszu dla poszkodowanych”. Sprawa ta była już przedmiotem wcześniejszych rozmów przedstawicieli zespołów roboczych. Pani Dyrektor Krystyna Wyrwicka podkreśliła, iż fundusz taki powinny utworzyć organizacje pracowników pomocy społecznej (stowarzyszenia, organizacje związkowe), byłby to specjalny pozarządowy i dobrowolny fundusz pomocy poszkodowanym pracownikom i ich rodzinom.

Podczas spotkania, dyskusja kilka razy wchodziła w obszar zagadnień dotyczących planowanych zmian, które wprowadzi nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw. Uczestnicy spotkania podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: Czym jest praca socjalna? Kolejne pytanie dotyczyło rangi wypełnionego druku rodzinnego wywiadu środowiskowego w postępowaniach właściwych dla kpa. Czy druk tego wywiadu ma w tym postępowaniu tę samą rangę, co protokół? Który dokument jest ważniejszy? Przedmiotem rozmów była również kwestia rozdzielenia świadczenia pracy socjalnej od czynności związanych z przyznawaniem zasiłków i usług zgodnie z kanonem Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Będzie kontynuacja projektu „Standardy w Pomocy”?

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że w dwustu gminach w Polsce, w ramach projektów konkursowych, będzie kontynuowane wdrażanie modelu, który testuje oddzielenie świadczenia pracy socjalnej od prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń i usług. Zgodnie z założeniami projektu, jego beneficjentami będą mogły być Ośrodki Pomocy Społecznej obsługujące duże aglomeracje miejskie, jak również niewielkie miejscowości. W modelu tym pojawia się pracownik socjalny pierwszego kontaktu, który przeprowadza wywiad środowiskowy, dokonuje diagnozy przypadku i kieruje osobę/rodzinę do innych specjalistów, instytucji, oraz pracownik socjalny do spraw usług… (Wciąż nie mam pewności, czy chodzi wyłącznie o usługi dla seniorów, usługi dla osób niesamodzielnych, usługi dla osób z niepełnosprawnością, czy chodzi również o inne usługi społeczne, które są adresowane np. do osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, osób które doświadczają przemocy? Oferta usług społecznych może dotyczyć przecież, również aspektów życia, które nie mają związku z żadną dysfunkcją czy patologią, a odnoszą się do polepszenia jego jakości, rozwoju).

Andrzej Gocłowski
Redakcja OPS.pl

Komentarze (2)

      3 + 4 = ?    
a dlaczego tylko OPS-y, PCPR-y???? pracownicy socjalni nie pracuja tylko w w/w instytucjach!!! Dyskryminacja na dzień dobry;(
DODAŁ: Lidia DNIA 18 czerwca 2015 O 14:21
Ciekawe co stanie się z Noclegowniami i ogrzewalniami prowadzonymi przez gminy ?. W projekcie jest, że nie będzie wymagana decyzja jak również nie będzie refundacji kosztów m-dzy gminami. Doprowadzi to do tego, że gmina posiadająca Noclegownię będzie ponosić koszty schronienia bezdomnych z sąsiednich gmin. Już widzę jak stowarzyszenia przyjmują wszystkich do prowadzonych przez siebie Noclegowni
DODAŁ: herbi DNIA 17 czerwca 2015 O 08:47

ZOBACZ PODOBNE

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

04 października 2021      TAGI:         
4 października rusza nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci zrodzin...»
Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

21 stycznia 2020      TAGI:         
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, zaapelowała do rządzących...»
Centra Usług Społecznych - kontrowersje wokół kwalifikacji pracowników

Centra Usług Społecznych. Kontrowersje wokół minimalnych kwalifikacji pracowników

23 stycznia 2020      TAGI:         
Z dniem 1 stycznia 2020 r. gminy mogą powoływać do życia nowe jednostki organizacyjne...»
Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

VI Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

08 lipca 2021      TAGI:         
Koło PTTK „Tędy łej”, funkcjonujące w MOPS w Krakowie, w dniach 16-19 września...»
Federacja reaguje

Federacja walczy o wynagrodzenia pracowników

10 czerwca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła...»
nowa21 » 15 października 2021, 21:48

Likwidacja 500+

Monia2020 » 15 października 2021, 20:03

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

de Charette » 15 października 2021, 15:57

pandemia. Kiedy koniec?

Kumali » 15 października 2021, 15:00

Hazard

Hinata » 15 października 2021, 14:53

szkolenie z pieczy zastępczej