Porady      

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dalej cyt. jako p.p.w.d.) przewiduje przypadki, w których wypłacone świadczenie wychowawcze jest nienależnie pobrane. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 2 p.p.w.d. nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze to:
1)  świadczenia wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
2)  świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6 (tj. w przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego), za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
4)  świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
5)  świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wskazanych w pkt 1-3 i 5 naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 25 ust. 3 p.p.w.d.).

Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego stała się ostateczna (art. 25 ust. 4 p.p.w.d.). W/w decyzja nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat (art. 25 ust. 6 p.p.w.d.). Ponadto kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów (art. 25 ust. 7 p.p.w.d.), jeżeli osoba uprawniona pobiera w/w świadczenie. W przypadku nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 25 ust. 8 p.p.w.d.).

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje, jeśli wnioskodawca pobiera już świadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  W takim przypadku świadczenie rodzicielskie nie przysługuje. Mówi otym...»

Procedura egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Jeżeli Ośrodek poweźmie informację, że strona pobiera świadczenie, które jej...»

Procedura w przypadku nienależnie pobranego świadczenia

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Jeżeli Ośrodek poweźmie informację, że strona pobiera świadczenie, które...»

Co w przypadku podjęcie pracy za granicą przez małżonka osoby pobierającej świadczenie rodzicielskie?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W wyżej opisanym przypadku należy postępować zgodnie z art. 23a Ustawy o świadczeniach...»