Porady      

Niebieska Karta A, B, C, D

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wprowadziło do procedury cztery rodzaje kart: A, B, C i D.

Niebieska Karta A – jest wypełniana przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w przypadku podejrzenia, że w rodzinie występuje przemoc. Jej wypełnienie oznacza, że procedura mająca na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie została wszczęta.

Niebieska Karta A zawiera dane osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dane osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, ich adresy zamieszkania, tabelę z formami przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i innymi niedopuszczalnymi zachowaniami, w której należy zaznaczyć formę zaistniałej przemocy w danej rodzinie, dane świadków przemocy. W kwestionariuszu znajdują się także różne pytania, np. od jak dawna zachowania przemocowe występują w rodzinie, czy osoba stosująca przemoc była już wcześniej za nią karana, czy nadużywa alkoholu lub innych środków odurzających. Wypełniona Karta powinna zawierać dane wszystkich członków rodziny, dane na temat stanu zdrowia osoby dotkniętej przemocą oraz podjęte działania w ramach interwencji.

Niebieska Karta B – jest to pisemna informacja, którą przekazuje się podczas spisania Niebieskiej Karty A osobie doznającej przemocy. Druk zawiera pouczenie o tym, czym jest przemoc w rodzinie, kto może być ofiarą przemocy w rodzinie, jakie istnieją formy przemocy, obowiązkach Policjanta w sytuacji stania się świadkiem przemocy, obowiązkach prokuratora, przytacza przepisy prawa, zawierające zachowania zakazane.

Niebieska Karla C – druk wypełniają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupa robocza powołana przez Zespół na posiedzeniu, na które zaproszono osobę doznającą przemocy w rodzinie. Jeżeli osoba doznająca przemocy w rodzinie nie zgłosiła się pomimo zaproszenia, kartę wypełnia się w innych okolicznościach podczas kontaktu z osobą pokrzywdzoną. Wypełniony druk zawiera dane osoby pokrzywdzonej i stosującej przemoc, opis sytuacji rodzinnej, zawodowej, ekonomicznej, mieszkaniowej, zdrowotnej, sytuację dzieci. Podejmowany jest indywidualny plan pomocy dla osoby pokrzywdzonej – działania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. Osoba pokrzywdzona może podjąć pewne zobowiązania w odniesieniu do sytuacji, w jakiej się znajduje. Podjęta zostaje decyzja o częstości okresowej oceny sytuacji rodziny. Druk kończy się weryfikacją indywidualnego planu pomocy i podpisywany jest przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Niebieska Karta D – druk wypełniają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupa robocza powołana przez Zespół na posiedzeniu, na które wezwano osobę stosującą przemoc w rodzinie. Jeżeli osoba stosująca przemoc w rodzinie nie zgłosiła się pomimo wezwania, kartę wypełnia się w innych okolicznościach podczas kontaktu z osobą. Wypełniony druk zawiera dane osoby stosującej przemoc, formy stosowanej przemocy, informacje o świadkach przemocy, karalność tejże osoby, jej skłonności do używek, informacje na temat leczenia odwykowego, problemów z prawem, zobowiązania osoby. Zaznacza się działania względem osoby stosującej przemoc i częstość okresowej oceny sytuacji osoby.

Komentarze Niebieska Karta A, B, C, D (2)

      1 + 4 = ?    
Bardzo fajne wytłumaczone. Robię prezentacje na ten temat i te materiały bardzo pomogły.
DODAŁ: fajnyNick DNIA 28 lutego 2022 O 19:14
fajne i pomocne
DODAŁ: ktośtaki DNIA 27 stycznia 2022 O 21:12

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»