Porady   

Przysposobienie dziecka – charakterystyka

Przysposobienie dotyczy osoby małoletniej i ma na celu dobro tej osoby. W dniu składania wniosku wymaganie małoletniości powinno być spełnione, aby zaistniała możliwość przysposobienia dziecka.

Przysposabiającym może być wyłącznie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada odpowiednie kwalifikacje umożliwiające należyte wywiązywanie się z obowiązków przysposabiającego, musi być także zachowana odpowiednia różnica wieku między przysposabiającym a przysposabianym. Ponadto powinna ona posiadać dokumenty, tj.:
– opinię kwalifikacyjną,
– świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

Przysposobienie wspólne ma miejsce wtedy, kiedy przysposabiają małżonkowie lub gdy osoba zostaje przysposobiona najpierw przez jednego z małżonków, następnie przez drugiego.

Aby przysposobienie mogło mieć miejsce, potrzebna jest zgoda małoletniego, który rozumie pojęcie przysposobienia. Zgoda taka może nie być potrzebna w sytuacji, kiedy małoletni nie jest zdolny do wyrażenia zgody lub kiedy stosunki pomiędzy nim a przysposabiającymi wskazują na to, że czuje się on ich dzieckiem.

Oprócz powyższych wymagań co do przysposobienia potrzebna jest również zgoda rodziców przysposabiającego, o ile nie są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie są nieznani lub porozumienie z nimi napotyka na przeszkody trudne do pokonania.

W sytuacji, kiedy rodzice przysposabianego (mający ograniczone prawa rodzicielskie) nie wyrażają zgody na przysposobienie, a brak zgody w tej kwestii naruszałby dobro dziecka, sąd opiekuńczy bez ich zgody może orzec przysposobienie.

Aby doszło do przysposobienia, musi zostać zachowany odstęp czasu wynoszący 6 tygodni od daty urodzenia się dziecka.

Można wyróżnić dwa rodzaje przysposobienia: pełne i niepełne. Pierwsze występuje wtedy, kiedy między przysposabiającym a przysposobionym pojawia się taki stosunek jak między rodzicami a dzieckiem. Drugie powstaje wtedy, kiedy na przysposobienie wyraża zgodę przysposabiający i rodzice przysposabianego.

Istnieje także możliwość rozwiązania przysposobienia. Jeśli zaistnieją określone ważne powody, wówczas przysposobienie może być rozwiązane przez sąd opiekuńczy. Niedopuszczalne jest rozwiązanie przysposobienia w sytuacji, kiedy dobro dziecka zostałoby naruszone.

Komentarze Przysposobienie dziecka – charakterystyka (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»