Porady   

Zasady odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Według Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych koszt wyżywienia, zakwaterowania oraz świadczonych całodobowo usług medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych stanowi 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. Dochód ustalany jest w myśl przepisów Ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej dochodem jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego pomniejszona o: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, stypendium przyznanego na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia rzeczowego, świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych, dochodu z gospodarstwa rolnego mniejszego niż 1 hektar przeliczeniowy, świadczenia przyznanego na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Odpłatność miesięczna nie może być jednak większa niż 250% kwoty aktualnie najniższej emerytury (882,56 zł – kwota najniższej emerytury od marca 2016 r., 2206,40 zł – 250% kwoty najniższej emerytury).

Wysokość odpłatności ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy, który przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Zobowiązanie do płatności może przejąć rodzina. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych posiadających opiekuna prawnego czy kuratora podstawę ustalenia wysokości odpłatności stanowić będzie dochód świadczeniobiorcy.

Jeśli świadczeniobiorcą jest dziecko do ukończenia 18 roku życia lub osoba ucząca się, która nie ukończyła 26 lat, odpłatność za przebywanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosić będzie 200% kwoty najniższej emerytury, jednak opłata nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (dochód na osobę w rodzinie ustala się również w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej).

Komentarze Zasady odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»