Porady   

Komu przysługuje renta rodzinna z ZUS?

Według Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która przed śmiercią pobierała emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy lub gdy osoba ta spełniała warunki do uzyskania jednego z powyższych świadczeń. Renta rodzinna należy się członkom rodziny także wtedy, gdy zmarły pobierał przed śmiercią zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Członkami rodziny mogącymi ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej są:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione,
2) wnuki, które były przyjęte na wychowanie i utrzymanie przez 18 rokiem życia, rodzeństwo i inne dzieci,
3) małżonek,
4) rodzice.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione otrzymają rentę rodzinną do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli się uczą, to do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat. Gdy dziecko osiąga wiek 25 lat na ostatnim roku studiów, świadczenie jest przedłużane do końca studiów. Dziecko uzyska rentę rodzinną bez względu na wiek, jeżeli stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy do 16 roku życia, a w przypadku dziecka uczącego się do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej  jednak niż do osiągnięcia 25 lat.

Wnuki, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przez 18 rokiem życia, rodzeństwo i inne dzieci będą otrzymywać rentę rodzinną, gdy spełnią takie same warunki jak w przypadku opisanych wyżej dzieci oraz gdy przyjęcie na wychowanie nastąpiło co najmniej rok przed śmiercią zmarłego (wyjątek stanowi śmierć ubezpieczonego z powodu wypadku) i nie posiadają renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a żyjący rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania lub gdy zmarły bądź małżonek został opiekunem ustanowionym przez sąd.

Wdowa/ wdowiec będzie pobierać rentę rodzinną, gdy w chwili śmierci małżonka osiągnęła/ osiągnął 50 lat lub była/ był niezdolny do pracy. Osoba ta otrzyma świadczenie również wtedy, gdy wychowuje co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyło 16 roku życia lub 18 roku życia, jeżeli się uczy lub gdy sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji bądź całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Rentę otrzyma także wdowa/ wdowiec, gdy osiągnięcie wieku 50 lat lub stanie się osobą niezdolną do pracy nastąpi w okresie 5 lat po śmierci ubezpieczonego lub od zaprzestania wychowywania dziecka, wnuka lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym bądź sprawowania pieczy nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Wdowa/ wdowiec, którzy nie spełniają powyższych warunków i nie posiadają źródła utrzymania, mogą otrzymać okresową rentę rodzinną przez jeden rok od śmierci małżonka lub przez okres uczestnictwa w szkoleniu dającym nowe kwalifikacje zawodowe, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od śmierci ubezpieczonego.

Małżonka/ małżonek rozwiedziona/ rozwiedziony lub wdowa/ wdowiec, którzy do dnia śmierci ubezpieczonego nie stanowili ze zmarłym wspólności małżeńskiej, będą otrzymywać rentę rodzinną, gdy spełnią jeden z warunków jak w przypadku wdowy/wdowca  w połączeniu z posiadaniem w dniu śmierci małżonka prawa do otrzymywania alimentów od niego.

Rodzice mogą ubiegać się o rentę rodzinną, gdy osoba zmarła bezpośrednio przed śmiercią utrzymywała ich oraz gdy spełniają warunki takie jak w przypadku wdowy/ wdowca.

Komentarze Komu przysługuje renta rodzinna z ZUS? (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»