Newsy         

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017

cele szczegółowe:

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:

– tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,
– promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji, – tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych odpowiadających na potrzeby osób starszych,
– rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej;

2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem, w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości;

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:
– rozwój systemów wsparcia, umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
– rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach konkursu można złożyć jedną ofertę. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci, wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł. Wymagany wkład własny to 10% wartości projektu. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert, który jest dostępny na stronie internetowej: https://asos2017.mrpips.gov.pl/. Wypełnioną w języku polskim ofertę należy przesłać przez w/w Generator do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10066/1/1/Ogloszenie%20o%20Konkursie%20ASOS%20edycja%202017.pdf

Komentarze Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017 (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Maluch+ nowa edycja

Maluch+ nowa edycja

26 października 2023      TAGI:      
Wciąż trwa druga tura naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na utworzenie miejsc...»
Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu...»
Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

„Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce”

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»
Karolina914 » 24 lipca 2024, 11:53

Wezwanie do uzupełnienia braków

lewan » 24 lipca 2024, 11:27

Ekspres do kawiarni

majka1234 » 24 lipca 2024, 11:22

czyste pow.