Newsy      

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
– administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
– jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
– ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
– instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
– instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
– szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
– uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
– przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
– organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
– podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
– jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

1. Wypracowanie rozwiązań na rzecz zarządzania  zintegrowanym pakietem usług na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Wypracowanie rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i usługi aktywizacji zawodowej, świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy.

3. Wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation).

4. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu pracy, w ramach zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.

Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja, a zakończy 12 maja 2017 r.

Regulamin konkursu oraz inne szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs: https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-001-17,39683

Komentarze Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konkurs Wiedzy o Prawie

Konkurs Wiedzy o Prawie

27 lutego 2023      TAGI:         
Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny organizuje Konkurs Wiedzy o Prawie adresowany...»
„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

08 lutego 2024      TAGI:         
Wystartował konkurs dla samorządów „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka...»
Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»