Porady      

Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Sprawę o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszczyna strona, która składa wniosek (osobiście, pocztą „zwykłą” lub pocztą elektroniczną). Do wniosku strona powinna dołączyć wyrok sądu orzekający o przyznanych alimentach oraz oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu. Jeśli strona lub domownik prowadzi działalność gospodarczą, winien złożyć oświadczenie, które jest drukiem niezbędnym, tj. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Ponadto wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o konieczności zgłoszenia się do Ośrodka, jeśli w rodzinie wystąpią zmiany sytuacji osobistej, majątkowej itp., które nastąpią zarówno przed wydaniem, jak i po otrzymaniu decyzji. Oczywiście mowa o zmianie, która ma wpływ na prawo do pobierania świadczenia.

Kolejny oświadczeniem, które strona musi złożyć to oświadczenie o konieczności zgłoszenia do organu jeśli otrzyma jakieś środki finansowe od dłużnika albo od komornika.

Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie o przebywaniu lub nieprzebywaniu za granicą członków rodziny, zaświadczenie ze szkoły, jeśli w skład członków rodziny wchodzi osoba, która ukończyła 18 lat, a nadal kontynuuje naukę w szkole. Ponadto dołączyć należy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli strona posiada taki dokument oraz oświadczenie zawierające numer konta bankowego, na które będą przelewane świadczenia.

Oczywiście jeżeli strona miała utratę albo uzyskała dochód (czyli nastąpił uzysk), należy pamiętać o dołączeniu do wniosku stosownego dokumentu potwierdzającego ten stan, np. umowę o pracę, rozwiązanie umowy o pracę.

Komentarze Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»