Pomoc finansowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Wniosek o stypendium szkolne - Wzór, Druk

ROZMIAR: 1 171.27 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Druk

ROZMIAR: 106.49 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej obowiązek zwrotu wydatków poniesionych w związku z przyznaniem pomocy społecznej posiadają: 1. osoba i rodzina... »

„Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” Anna Brzezińska (Wydawnictwo C.H. Beck)

Wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie stawia przed Ośrodkami Pomocy Społecznymi ustawodawca oraz oczekiwaniom rynku Wydawnictwo C.H. Beck wydało kolejny... »

Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej

W Ustawie o pomocy społecznej w art. 17 ust. 2 wymienia się zadania własne gminy. Określone zostały one jako fakultatywne, czyli pozostawione do wyboru... »

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym

Zadania gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej zostały określone w art. 17 Ustawy o pomocy społecznej. Ustawodawca wyodrębnił... »

Klasyfikacja świadczeń z pomocy społecznej

W Ustawie o pomocy społecznej istnieje dział poświęcony świadczeniom z pomocy społecznej. Artykuł 36 wspomnianej Ustawy zawiera katalog świadczeń... »

Formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków

W dziale IV Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 140 wymienione zostały formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków. Zalicza... »

Proceduralne aspekty udzielania pomocy społecznej

Istnieją dwie możliwości przyznania pomocy społecznej – może ona zostać udzielona na wniosek osoby zainteresowanej, jak i z urzędu. W takiej sytuacji... »

Marnotrawienie środków z pomocy społecznej

Według Ustawy o pomocy społecznej zasadniczym celem wspominanej pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób, przy jednoczesnym umożliwieniu... »

Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Druk

ROZMIAR: 63.52 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o pomoc - Wzór, Druk

ROZMIAR: 1 574.52 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Przesłanki udzielenia pomocy pieniężnej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r. poz 163 ze zm.) prawo do świadczeń pieniężnych zpomocy... »
ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych    zakład opiekuńczo-pielęgnacyujny    Centrum Usług Społecznych    szkoła    kryteria dochodowe    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie    mieszkanie bez wkładu własnego    jubileusz