Porady      

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła do schroniska.

Zgodnie z art. 54 ust.1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwą do ubezpieczenia jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Zatem gmina, w której osoba o statusie bezdomnej przebywa w schronisku (gmina schroniska), nie jest gminą właściwą do objęcia ubezpieczeniem.

Gmina, na terenie której znajduje się schronisko, jest gminą pobytu tymczasowego, a nie gminą zamieszkania. W schronisku osoba przebywa, natomiast właściwa dla osoby jest gmina, na terenie której zamieszkiwała.

Gmina schroniska jest gminą tymczasową, na terenie której korzysta ze wsparcia, które oferuje schronisko.

Komentarze (4)

      3 + 1 = ?    
Może mi ktoś powiedzieć,czy istnieją placówki na terenie Polski,które przyjmują bezdomne osoby z innych gmin/województw? Oprócz przytułków prowadzonych przez siostry? Dziękuję bardzo.
DODAŁ: Gabrysia DNIA 05 grudnia 2018 O 13:58
Fajnie. Autorowi chyba po prostu tak się wydawało, a orzeczeń nawet nie poszukał. A w tej kwestii orzeczeń jest akurat dość sporo i wszystkie są zgodne, że jest DOKŁADNIE ODWROTNIE. Gratuluję artykułu.
DODAŁ: jerzozwierz DNIA 13 listopada 2017 O 11:39
Nie zgadzam się z taką interpretacją. Postanowienie NSA z dnia 5 października 2010 r., sygn. I OW 93/10: „(...) z treści art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwość organu w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ustala się w oparciu o miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zawiera definicji pojęcia "miejsce zamieszkania". W konsekwencji przy ustalaniu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy należy posiłkować się treścią art. 25 KC, zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W świetle tego przepisu o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga złożenia oświadczenia woli (nie jest czynnością prawną). Wystarczy więc, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby, polegającego na ześrodkowaniu swojej aktywności życiowej w określonej miejscowości. Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów KPA. Jednak w sytuacji, gdy na podstawie przepisów szczególnych nie można wskazać organu właściwego do rozpatrzenia sprawy, subsydiarnie zastosowanie muszą znaleźć zasady zawarte w przepisach KPA. I tak, zgodnie z treścią art. 21 KPA właściwość miejscową organu ustala się: 1) w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; 2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy - według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony, 3) w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Jeżeli natomiast nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wyżej wskazany, uznaje się, że sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie (art. 21 § 2 KPA).” Mam przed sobą świeże postanowienie SKO w Katowicach, które potwierdza taki tok rozumowania - gmina właściwą do wydania decyzji jest gmina miejsca pobytu strony (czyli tam gdzie znajduje się schronisko).
DODAŁ: grand DNIA 18 września 2017 O 12:22
Nie zgadzam się. Moim zdaniem nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby bezdomnej.Miejsce zamieszkania to miejsca gdzie ktoś PRZEBYWA z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w SCHRONISKU a NIE MA ZAMIARU tam przebywać STALE to taka osoba nie ma miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 21 par. 1 pkt 3 KPA jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania właściwość wyznacza miejsce jej pobytu. W tym przypadku właściwy będzie organ gminy miejsca pobytu, czyli gminy, w której funkcjonuje schronisko.
DODAŁ: yhy DNIA 15 września 2017 O 09:44

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»

Czy odliczamy od dochodu w pomocy społecznej opłaconą składkę KRUS, nie będąca bieżącą składką KRUS?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Składkę nie będącą bieżąca składką należy odliczyć od przychodu. Przepis...»