Porady      

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła do schroniska.

Zgodnie z art. 54 ust.1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwą do ubezpieczenia jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Zatem gmina, w której osoba o statusie bezdomnej przebywa w schronisku (gmina schroniska), nie jest gminą właściwą do objęcia ubezpieczeniem.

Gmina, na terenie której znajduje się schronisko, jest gminą pobytu tymczasowego, a nie gminą zamieszkania. W schronisku osoba przebywa, natomiast właściwa dla osoby jest gmina, na terenie której zamieszkiwała.

Gmina schroniska jest gminą tymczasową, na terenie której korzysta ze wsparcia, które oferuje schronisko.

Komentarze Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku? (4)

      1 + 5 = ?    
Może mi ktoś powiedzieć,czy istnieją placówki na terenie Polski,które przyjmują bezdomne osoby z innych gmin/województw? Oprócz przytułków prowadzonych przez siostry? Dziękuję bardzo.
DODAŁ: Gabrysia DNIA 05 grudnia 2018 O 13:58
Fajnie. Autorowi chyba po prostu tak się wydawało, a orzeczeń nawet nie poszukał. A w tej kwestii orzeczeń jest akurat dość sporo i wszystkie są zgodne, że jest DOKŁADNIE ODWROTNIE. Gratuluję artykułu.
DODAŁ: jerzozwierz DNIA 13 listopada 2017 O 11:39
Nie zgadzam się z taką interpretacją. Postanowienie NSA z dnia 5 października 2010 r., sygn. I OW 93/10: „(...) z treści art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwość organu w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ustala się w oparciu o miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zawiera definicji pojęcia "miejsce zamieszkania". W konsekwencji przy ustalaniu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy należy posiłkować się treścią art. 25 KC, zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W świetle tego przepisu o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga złożenia oświadczenia woli (nie jest czynnością prawną). Wystarczy więc, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby, polegającego na ześrodkowaniu swojej aktywności życiowej w określonej miejscowości. Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów KPA. Jednak w sytuacji, gdy na podstawie przepisów szczególnych nie można wskazać organu właściwego do rozpatrzenia sprawy, subsydiarnie zastosowanie muszą znaleźć zasady zawarte w przepisach KPA. I tak, zgodnie z treścią art. 21 KPA właściwość miejscową organu ustala się: 1) w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; 2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy - według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony, 3) w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Jeżeli natomiast nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wyżej wskazany, uznaje się, że sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie (art. 21 § 2 KPA).” Mam przed sobą świeże postanowienie SKO w Katowicach, które potwierdza taki tok rozumowania - gmina właściwą do wydania decyzji jest gmina miejsca pobytu strony (czyli tam gdzie znajduje się schronisko).
DODAŁ: grand DNIA 18 września 2017 O 12:22
Nie zgadzam się. Moim zdaniem nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby bezdomnej.Miejsce zamieszkania to miejsca gdzie ktoś PRZEBYWA z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w SCHRONISKU a NIE MA ZAMIARU tam przebywać STALE to taka osoba nie ma miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 21 par. 1 pkt 3 KPA jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania właściwość wyznacza miejsce jej pobytu. W tym przypadku właściwy będzie organ gminy miejsca pobytu, czyli gminy, w której funkcjonuje schronisko.
DODAŁ: yhy DNIA 15 września 2017 O 09:44

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»

Czy odliczamy od dochodu w pomocy społecznej opłaconą składkę KRUS, nie będąca bieżącą składką KRUS?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Składkę nie będącą bieżąca składką należy odliczyć od przychodu. Przepis...»