Porady      

Uchylenia decyzji z pomocy społecznej z urzędu lub z wniosku. Różnice w podstawie prawnej

 

Decyzję, którą strona ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej, można uchylić, tj. wydać decyzję uchylającą, działając na wniosek strony, albo uchylić z urzędu, jeżeli organ powziął informacje, które muszą skutkować uchyleniem decyzji przyznającej świadczenie.

W podstawie prawnej decyzji – w obu przypadkach – należy w pierwszej kolejności powołać się na artykuły wynikające z Ustawy o pomocy społecznej dotyczące przyznania świadczenia, które strona już otrzymała (a które teraz będziemy uchylać). Powołujemy się zatem na artykuł mówiący o przyznanym świadczeniu, czyli np. art. 38 – zasiłek okresowy i wszystkie artykuły, którymi przyznawaliśmy świadczenie i zamieszczaliśmy w decyzji przyznającej, tj. art. 7, 8, 11, 102, 109. Ważne, aby powołać się się na art. 106 ust. 5 w/w Ustawy, który mówi:

Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, art. 12 i art107 ust. 5. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

Następnie w podstawie prawnej należy zawrzeć artykuły wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, tj: art. 163, kiedy decyzję uchylamy z urzędu lub art. 155, jeśli uchylamy ją na wniosek strony. W obu przypadkach należy też powołać się na art. 108 Kpa, który mówi o rygorze natychmiastowej wykonalności.

W podstawie prawnej decyzji powinien znaleźć się także zapis o tym, czy sprawa rozpatrywana jest z urzędu czy an wniosek strony; jeżeli na wniosek, należy podać, przez kogo został on złożony i którego dnia.

W sentencji decyzji orzekamy, co uchylamy, tj. jakie świadczenie i od kiedy – od jakiego miesiąca. Natomiast w uzasadnieniu decyzji opisujemy cała sytuację, która miała wpływ na wydanie decyzji uchylającej. Istotne jest tutaj przywołanie wszystkich faktów.

Ważnym składnikiem decyzji jest również jej pouczenie, które musi zawierać zapis, że strona ma prawo wniesienia odwołania.

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dochód jednorazowy a dochód za okres w pomocy społecznej

  Według interpretacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zgodnie...»

Dochód z pracy dorywczej – czy doliczać, na jakiej podstawie, czy organ ma obowiązek zgłosić do Urzędu Skarbowego?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W codziennej pracy praktykowane jest to taki sposób, że jeśli w drodze...»

Który podmiot jest odpowiedzialny za transport dziecka w przypadku jego odebrania z rodziny na podstawie art 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
To, który podmiot i jakiej sytuacji jest właściwy, powinny określać procedury postępowania...»

Kwalifikowanie rodzin do pomocy z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

28 lipca 2017      TAGI:      
  Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został...»