Porady      

Uchylenia decyzji z pomocy społecznej z urzędu lub z wniosku. Różnice w podstawie prawnej

 

Decyzję, którą strona ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej, można uchylić, tj. wydać decyzję uchylającą, działając na wniosek strony, albo uchylić z urzędu, jeżeli organ powziął informacje, które muszą skutkować uchyleniem decyzji przyznającej świadczenie.

W podstawie prawnej decyzji – w obu przypadkach – należy w pierwszej kolejności powołać się na artykuły wynikające z Ustawy o pomocy społecznej dotyczące przyznania świadczenia, które strona już otrzymała (a które teraz będziemy uchylać). Powołujemy się zatem na artykuł mówiący o przyznanym świadczeniu, czyli np. art. 38 – zasiłek okresowy i wszystkie artykuły, którymi przyznawaliśmy świadczenie i zamieszczaliśmy w decyzji przyznającej, tj. art. 7, 8, 11, 102, 109. Ważne, aby powołać się się na art. 106 ust. 5 w/w Ustawy, który mówi:

Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, art. 12 i art107 ust. 5. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

Następnie w podstawie prawnej należy zawrzeć artykuły wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, tj: art. 163, kiedy decyzję uchylamy z urzędu lub art. 155, jeśli uchylamy ją na wniosek strony. W obu przypadkach należy też powołać się na art. 108 Kpa, który mówi o rygorze natychmiastowej wykonalności.

W podstawie prawnej decyzji powinien znaleźć się także zapis o tym, czy sprawa rozpatrywana jest z urzędu czy an wniosek strony; jeżeli na wniosek, należy podać, przez kogo został on złożony i którego dnia.

W sentencji decyzji orzekamy, co uchylamy, tj. jakie świadczenie i od kiedy – od jakiego miesiąca. Natomiast w uzasadnieniu decyzji opisujemy cała sytuację, która miała wpływ na wydanie decyzji uchylającej. Istotne jest tutaj przywołanie wszystkich faktów.

Ważnym składnikiem decyzji jest również jej pouczenie, które musi zawierać zapis, że strona ma prawo wniesienia odwołania.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rezygnacja ze wsparcia asystenta rodziny złożona przez rodzinę – czy Ośrodek Pomocy jest wówczas zobowiązany powiadomić sąd rodzinny?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
Wszystko zależy od okoliczności, w wyniku których rodzina podjęła wcześniej współpracę...»

W jakich przypadkach w pomocy społecznej trzeba dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
„W sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów...»

Podstawa prawna do decyzji wynikającej z ustawy ,,Za życiem”

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Aby decyzja mogła stać się decyzją prawomocną, taką, od której stronie...»

Skład rodziny różnice – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, pomoc społeczna?

22 sierpnia 2017      TAGI:         
W przypadku ustalania członków rodziny, aby móc prawidłowo przeliczyć dochody izakwalifikować...»

Powództwo organu przeciwko dłużnikowi art. 7 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Przytoczony w temacie art. 7 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w pkt....»