Newsy      

Projekt zmian do ustawy o pomocy społecznej

po art. 64a, art. 64b w brzmieniu:

„Art.64b.1. Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 6² ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), obowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej albo o odmowie zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sytuację finansową gminy.”

w art. 65 zostaną wprowadzone zmiany:
a) w ust. 1 wyrazy „nie stosuje się art. 59–64” zastępuje się wyrazami „nie stosuje się art. 59–64b”,
b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „stosuje się odpowiednio art. 61–64” zastępuje się wyrazami „stosuje się odpowiednio art. 61–64b”;

w art.107 w ust. 5b po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;”.

Docelowo ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1783

Komentarze Projekt zmian do ustawy o pomocy społecznej (4)

      1 + 1 = ?    
Gość jakie ubeckie emerytury? PZPR bierze takie emeryturki że sobie nie wyobrażasz a UB zachowała przywileje służbowe w emeryturach
DODAŁ: Janick DNIA 10 września 2017 O 22:17
Jak okraść polaków zgodnie z prawem? Napisać odpowiednio ustawę. Gdy układali podatek od hipermarketów to nie wiedzieli czy zgodnie z unią piszą czy nie... ale kasę za pisanie ustawy wzieli... takich projektantów ustaw rządowi potrzeba... polak zapłaci...
DODAŁ: Janick DNIA 10 września 2017 O 22:15
Zabrać całe ubeckie emerytury a nie dawać im 2 tyś. zł. !
DODAŁ: Ten Gość DNIA 07 września 2017 O 10:24
niebawem "pomoc społeczna" będzie przysługiwać tylko osobom z legitymacją poprawnej partii. Ciekawe czy w ślad ze zwolnieniem z opłat "pobytu" pójdą odpowiednie środki rekompensacyjne z Centrali....
DODAŁ: Marian DNIA 05 września 2017 O 11:25

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany do rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

02 lipca 2024      TAGI:   
W dniu 20 czerwca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...»
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»
RPO o niewystarczających świadczeniach

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

13 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik pismem z dnia 6.02.2024 r. przesłał do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny...»
Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»