Newsy      

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693).

W nowelizacji można dostrzec wiele zmian, w tym zupełnie nowe formy wsparcia jak: świadczenia w formie usług sąsiedzkich (obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem), krótkoterminowy pobyt w domach pomocy społecznej w formie pobytów całodobowych i dziennych, jak również świadczenia pracy socjalnej (przeznaczone dla osób pełnoletnich wymagających wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędących mieszkańcami domu) czy praca socjalna świadczona na rzecz osoby, której pozostało nie więcej niż 3 miesiące do planowanego opuszczenia zakładu karnego albo aresztu śledczego.

Należy pamiętać, ze w przypadku świadczenia przez dom pomocy społecznej usług wsparcia krótkoterminowego rada gminy lub rada powiatu właściwa dla tego domu pomocy społecznej określa, w drodze uchwały, wysokość opłat za godzinę świadczenia usług, w przypadku usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej, oraz za dzień pobytu, w przypadku świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego

Należy pamiętać, że usługi wsparcia krótkoterminowego są odpłatne. Osoba korzystająca z usług wsparcia krótkoterminowego nie będzie ponosić opłat, jeżeli jej dochód nie przekroczy kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.

Dodatkowo nowe brzmienie uzyskał art. 37 ust. 2 i 3:

„2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.”;

Ta zmiana treści wpłynie na wysokość wskazanego świadczenia, a przede wszystkim sposób ustalenia jego wysokości.

Pewną rewolucją jest bezpłatna ochrona prawna pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, pokrzywdzonego przestępstwem, o którym mowa w art. 222, art. 223 lub art. 226 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ,w postępowaniu karnym, w którym uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego.

Wskazaną ochronę prawną będzie zapewniać samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, w której jest zatrudniony pracownik socjalny, a jeżeli jednostka ta nie ma zapewnionej obsługi prawnej realizowanej przez radców prawnych lub adwokatów, ochronę prawną zapewnia właściwy miejscowo urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski.

W przypadku braku możliwości zapewnienia ochrony prawnej przez w/w podmioty pracownikowi socjalnemu będzie przysługiwał zwrot kosztów ochrony prawnej, w wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów.

Docelowo ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. od 1 listopada 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wszystkich zmian:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000169301.pdf

Komentarze Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej (1)

      3 + 1 = ?    
SZKOLENIE: NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 28.07.2023 R - NOWE ZADANA I OBOWIĄZKI! https://oti.org.pl/harmonogram-szkolen/online/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-spolecznej-z-dnia-28072023-r-nowe-zadana-i Zapraszamy !
DODAŁ: pi DNIA 05 września 2023 O 11:15

ZOBACZ PODOBNE

Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»

Systemy teleinformatyczne stosowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społeczn

20 listopada 2023      TAGI:      
W dniu 16.11.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Forum Praktyków Pomocy Społecznej

Forum Praktyków Pomocy Społecznej

09 lutego 2024      TAGI:   
Serdecznie zapraszamy na Forum Praktyków Pomocy Społecznej, organizowane przez Fundację...»