Newsy      

„Samodzielni i skuteczni” – konkurs PFRON

W dniu 12 października ruszył nowy konkurs PFRON pod nazwą „Samodzielni i skuteczni”. Wnioski w ramach w/w konkursu będą przyjmowane od 12 października do 8 listopada 2017 roku do godziny 12:00.

Konkurs będzie dotyczył projektów, które będą realizowane od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące:

1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach konkursu brak jest możliwość zgłaszania projektów dotyczących:
– organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
– zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5)

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
– organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez w/w podmioty jest:
– posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
– prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu)
– zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł – w przypadku wniosków dotyczących kierunku pomocy 6.

Szczegół dot. konkursu dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/konsultacje-w-sprawie-z/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-samodzielni-i-skuteczni/

Komentarze „Samodzielni i skuteczni” – konkurs PFRON (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Opieka wytchnieniowa

08 lutego 2022      TAGI:      
11 lutego  2022 r. upływa termin na złożenie wniosku w ramach programu Opieka wytchnieniowa...»
Konkurs Wiedzy o Prawie

Konkurs Wiedzy o Prawie

27 lutego 2023      TAGI:         
Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny organizuje Konkurs Wiedzy o Prawie adresowany...»
Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia...»
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

27 września 2023      TAGI:         
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2023 r.ogłosił,...»