Newsy      

Karta Dużej Rodziny – organizacja pozyskująca partnerów

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny edycja 2018-2019. W konkursie mogą uczestniczyć:
• organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje posiadające osobowość prawną,
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie
Kryteria formalne:
– oferta może być uzupełniona lub skorygowana w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej w ofercie jako osoba do składania wyjaśnień;
– rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne, tzn. oferta musi zostać złożona zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5-6 niniejszego ogłoszenia;
– ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową powołaną przez Ministra.
Po ocenie dokonanej przez komisję konkursową oferta przeznaczona do udzielenia dotacji zostanie przedstawiona Ministrowi do akceptacji;
– finansowany będzie wyłącznie projekt mieszczący się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego. Dotacja będzie przyznana na pokrycie kosztów merytorycznych oraz kosztów obsługi zadania publicznego zgodnie z załączonym przez organizację kosztorysem. Dotacja nie będzie udzielana na zakup środków trwałych o wartości powyżej 3500,00 zł.

Kryteria merytoryczne:
– ocena wskazanego celu działania,
– ocena zaproponowanych działań pod kątem adekwatności, innowacyjności, jakości i możliwości zastosowania przez organizację;
– ocena zasięgu oddziaływania organizacji w stosunku do charakteru zadania (obejmowanie przez organizację działaniami terenu wszystkich województw);
– ocena zaangażowania i wykorzystania potencjału własnego organizacji;
– ocena doświadczenia w działaniu na rzecz rodzin wielodzietnych;
– ocena doświadczenia w pozyskiwaniu partnerów lub sponsorów;
– ocena przejrzystości kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
i harmonogramu realizacji;
– ocena przejrzystości harmonogramu działań.

Oferty należy przesyłać w terminie do 8.12.2017 (decyduje data wpływu do Ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

24 kwietnia 2018      TAGI:      
W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania...»

Karty Dużej Rodziny i dofinansowanie zakupu kotła gazowego

06 kwietnia 2018      TAGI:      
Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Górnictwo...»

Opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

27 lutego 2019      TAGI:      
W dniu 26 lutego 2019 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy...»

Nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny

08 sierpnia 2018      TAGI:      
Karta Dużej Rodziny wciąż rośnie w siłę, a jej posiadanie przynosi nowe korzyści....»

Nadchodzą zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny...»