Newsy      

Wspólny Apel Rzeczników

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka wystąpili do Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jak wskazują Rzecznicy zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą zostać przyznane wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 725 zł. Wskazane kryterium od wielu lat nie było zmieniane. W tym miejscu autorzy zwracają uwagę, że zgodnie z art. 14 przywołanej ustawy Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższać wysokość kwot, o których mowa w art. 9 ust. 2 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł ) oraz art. 10 ust. 1 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł), kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Jednocześnie Rzecznicy poddają pod rozwagę możliwość ustalaniu kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uwzględniając takie czynniki jak wzrost kosztów utrzymania, spadek wartości pieniądza czy wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kolejną propozycja Rzeczników jest wprowadzenie do ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów tzw. systemu „złotówka za złotówkę”, jaki występuje w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Tym samym nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego wiązałoby się z wypłatą świadczeń w pomniejszonej wysokości, a nie odmową ich przyznania.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Rzeczników pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20RRPO%20i%20RPD%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20w%20sprawie%20sytuacji%20rodzin%20z%20dzie%C4%87mi%2C%20kt%C3%B3re%20nie%20otrzymuj%C4%85%20%C5%9Bwiadcze%C5%84%20z%20funduszu%20alimentacyjnego%20z%20powodu%20przekroczenia%20kryterium%20dochodowego%20-%20%2021.12.2017.pdf

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego-wyrownuja-dzieciom-szanse

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel do Premiera RP ws. rozwiązywania problemu bezdomności

08 października 2018      TAGI:         
W ostatnim czasie byliśmy świadkami „zrywu aktywności” w zakresie rozwiązywania...»

Apel Minister w sprawie osób bezdomnych

21 grudnia 2018      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaapelowała o objęcie szczególną...»

Mama 4+ i apel Minister Rafalskiej

15 marca 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o informowanie swoich bliskich,...»

Apel Ministerstwa o pomoc osobom potrzebującym

18 stycznia 2018      TAGI:      
W ostatnim czasie na terenie RP znów pojawiły się ujemne temperatury, tym samym Ministerstwo...»

Zmiany do ustawy o świadczeniach wychowawczych już opublikowane

W dniu 17.05.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie...»