Newsy      

RPO o planowanych zmianach w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał na ręce Ministerstwa Sprawiedliwości uwagi do ww. projektu.

Zwraca on uwagę na rozważenie zmiany projektowanej treści art. 58 § 1aa zd. 1 KRO i sformułować ją w sposób następujący: „Sąd może pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (opieka naprzemienna)” . Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sformułowanie „powierzyć” jest w ocenie Rzecznika nieprecyzyjne.

Rzecznik zwraca również uwagę, że projektowana zmiana powodująca wygaśnięcie z mocy prawa świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wynikających z orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem z chwilą ukończenia przez nie 25 lat może nie stanowić najlepszego rozwiązania.

Zdaniem Rzecznika projektodawca nie rozważył specyficznej sytuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami, które – mimo osiągnięcia wskazanej granicy wiekowej – często nie osiągają zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Jednocześnie Rzecznik pozytywnie ocenił tzw. natychmiastowe świadczenie alimentacyjne orzekane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym oraz zwolnienie stron od opłat i przejęcie kosztów takiej mediacji przez Skarb Państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją Rzecznika pod adresem
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20dla%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20projektu%20zmian%20w%20prawie%20rodzinnym.pdf

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

19 stycznia 2018      TAGI:      
W dniu 18 stycznia 2018r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. ozmianie...»

Kolejne zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

06 marca 2018      TAGI:      
W dniu 22 lutego do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem...»

Zmiany w kodeksie rodzinnym

31 października 2019      TAGI:         
W dniu 30.10.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. ozmianie...»

Federacja o planowanych zmianach w ŚDS

31 sierpnia 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»

Apel w sprawie bezpieczeństwa pracowników socjalnych

19 listopada 2019      TAGI:         
Federacja wystąpiła z apelem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...»