Newsy         

Zmiany w środowiskowych domach samopomocy

1) w § 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;”;
3) w § 6: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów.
5. Zamknięcie domu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.”;
4) w § 7 w ust. 9 po wyrazie „nieobecnościach” dodaje się:
 „nie wyższej niż 20% liczby miejsc w domu”;
5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, są obowiązani posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.”;
6) w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, będących uczestnikami domów typu A, B i C, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników.”;
7) w § 14: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy;”;
8) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.”;
9) w § 18 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, przy czym w domach, w których uczestnikami są osoby ze spektrum autyzmu w liczbie przekraczającej 3 osoby, pokój wyciszeń stanowi odrębne pomieszczenie,”;
10) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
„§ 18a. Sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin może pełnić funkcję sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej.”;
11) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie usług wymienionych w § 14 pkt 2a przeprowadza się dla wszystkich pracowników, przy czym dla osób realizujących treningi, o których mowa w § 14 pkt 2a, nie rzadziej niż raz na trzy lata.”;
12) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.”.

Rozporządzenie wprowadza wiele zmian dotyczących przede wszystkim możliwości zamknięcia środowiskowego domu samopomocy oraz w/w procedurę. Dodatkowo rozporządzenie zmniejsza okres niezbędnego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi z 6 do 3 miesięcy. Zmiany mają również dotyczyć wyposażenia domu – pokoju wyciszeń, możliwości wykorzystania sali ogólnej. Domy mają czas na dostosowanie się do określonych przepisami standardów aż do 31 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego rozporządzenia pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2411/1

Komentarze Zmiany w środowiskowych domach samopomocy (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
RPO o niewystarczających świadczeniach

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

13 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik pismem z dnia 6.02.2024 r. przesłał do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny...»

Zmiany do rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

02 lipca 2024      TAGI:   
W dniu 20 czerwca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...»

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp