Newsy         

Zmiany w środowiskowych domach samopomocy

W dniu 27.12.2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2018r. poz. 2411). Wskazane rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzeniu w/w Ministra z dnia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586) w ten sposób, że:
1) w § 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;”;
3) w § 6: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów.
5. Zamknięcie domu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.”;
4) w § 7 w ust. 9 po wyrazie „nieobecnościach” dodaje się:
 „nie wyższej niż 20% liczby miejsc w domu”;
5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, są obowiązani posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.”;
6) w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, będących uczestnikami domów typu A, B i C, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników.”;
7) w § 14: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy;”;
8) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.”;
9) w § 18 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, przy czym w domach, w których uczestnikami są osoby ze spektrum autyzmu w liczbie przekraczającej 3 osoby, pokój wyciszeń stanowi odrębne pomieszczenie,”;
10) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
„§ 18a. Sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin może pełnić funkcję sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej.”;
11) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie usług wymienionych w § 14 pkt 2a przeprowadza się dla wszystkich pracowników, przy czym dla osób realizujących treningi, o których mowa w § 14 pkt 2a, nie rzadziej niż raz na trzy lata.”;
12) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.”.

Rozporządzenie wprowadza wiele zmian dotyczących przede wszystkim możliwości zamknięcia środowiskowego domu samopomocy oraz w/w procedurę. Dodatkowo rozporządzenie zmniejsza okres niezbędnego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi z 6 do 3 miesięcy. Zmiany mają również dotyczyć wyposażenia domu – pokoju wyciszeń, możliwości wykorzystania sali ogólnej. Domy mają czas na dostosowanie się do określonych przepisami standardów aż do 31 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego rozporządzenia pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2411/1

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Od dzisiaj zmiany w pomocy społecznej

01 października 2019      TAGI:         
Z dniem 1 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej...»

Duże zmiany w przepisach prawa w związku z RODO

30 kwietnia 2019      TAGI:         
Już za kilka dni wejdzie w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych...»
zmiany dotyczące noszenia maseczek

Czy będziemy się już żegnać z maseczkami? Ministerstwo zapowiedziało zmiany

28 maja 2020      TAGI:         
Ministerstwo zapowiedziało kolejne zmiany dotyczące noszenia maseczek. Już od 30maja...»

Zmiany w świadczeniu wychowawczym czekają na podpis prezydenta

13 maja 2019      TAGI:         
Na posiedzeniu sejmu w dniu 26.04.2019 r. została uchwalona nowelizacja program „Rodzina...»
elektronizacja

Zmiany w egzekucji – elektronizacja tytułów wykonawczych

31 lipca 2020      TAGI:      
W dniu 28.07.2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia...»
Rafal12 » 26 października 2020, 23:23

Potrzebuję pomocy SEO

wioli » 26 października 2020, 19:59

liczenie alimentów

Kate.80 » 26 października 2020, 16:47

przedłużenie po przerwie w nauce

smerfetka84 » 26 października 2020, 15:43

ŚP a COVID