Ruszył nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór otwarty partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Udział partnera będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu. Z kolei celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Partner będzie musiał wnieść do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem projektu, tj. Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.

Wskazany projekt docelowo będzie realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pracodawców, z których każda spełnia co najmniej 1 z opisanych poniżej warunków, a razem spełniają je wszystkie:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań modelowych (min. 1 projekt na kwotę min. 1 mln PLN);
 • potencjał kadrowy, w tym m.in.:
  a.) pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (m.in. 2 pracowników, z czego m.in. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji m.in. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i m.in. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w m.in. 1 projekcie),
  b.) pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji zawodowej (m.in. 2 pracowników z m.in. 2 letnim doświadczeniem
  w tym obszarze);
 • potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności na terenie co najmniej 5 województw, tj. posiadanie siedziby, biura lub filii na terenie danego województwa;
 • doświadczenie w opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych;
 • doświadczenie we współpracy z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy;
 • doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji na rynku pracy, w tym wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Ofertę wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu) należy przesłać w wersji papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym na adres siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem: „Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu pt. Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-otwarty-partnera-do-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-projektu-pt-wlaczenie-wylaczonych-aktywne-instrumenty-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór kandydata do Komisji Konkursowej

Nabór kandydata do Komisji Konkursowej

16 czerwca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe...»

Centra opiekuńczo-mieszkalne – ruszył nabór wniosków!

Jednym z programów, który jest finansowany ze środków stosunkowo niedawno powstałego...»
Rada ds. polityki senioralnej

Rada ds. Polityki Senioralnej – nabór trwa!

02 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na członków...»
Ruszył konkurs grantowy wspierający osoby z niepełnosprawnością

Ruszył konkurs grantowy wspierający osoby z niepełnosprawnością

17 lipca 2020      TAGI:         
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy...»
Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami – ruszył program

25 lutego 2020      TAGI:      
PFRON przyjął główne „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące...»