Newsy         

Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki

NIK dokonała analizy sytuacji placówek całodobowej opieki. Jak wynika z podjętych działań w roku 2015-2018 w całym kraju, bez wymaganego zezwolenia funkcjonowało ponad 200 placówek oferujących opiekę całodobową. Połowa z nich, mimo wykrycia ich nielegalnej działalności oraz nałożenia stosownych kar pieniężnych, nadal świadczyła usługi.

Działo się tak z uwagi na fakt, że koszty dostosowania działalności do obowiązujących standardów były wyższe od orzeczonych kar, które z kolei i tak nie były wnoszone. Wskazany proceder skutkował brakiem konsekwencji, w wyniku czego placówki te mogły pobierać niższe opłaty za usługi niż placówki działające legalnie, a tym samym tworzyć nieuczciwą konkurencję.

Jak podnosi NIK, wskazany stan rzeczy był możliwy głównie z powodu nieskutecznych działań i zaniedbań wojewodów oraz nieadekwatnych do potrzeb i nieprecyzyjnych przepisów. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli oznacza to, że nadzór państwa sprawowany nad tego rodzaju placówkami jest pozorny.

Jak wskazuje NIK, wojewodowie w niewielkim stopniu samodzielnie pozyskiwali informacje o placówkach działających bez zezwolenia, natomiast kontrolę zarządzali dopiero po skargach składanych przez członków rodzin pensjonariuszy, zwolnionych pracowników czy konkurencję.
Należy zauważyć, że skargi są następcze określonych działań tym samym jakość świadczonej pomocy w placówkach budziła co najmniej wątpliwości.

Tym samym Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na niedostateczną aktywność wojewodów, nieadekwatną do potrzeb możliwości kadrowych oraz nieuprawnionych, wg NIK, interpretacji przepisów […] wojewodowie powinni monitorować na swoim terenie działalność placówek zapewniających całodobową opiekę, w tym także rozpoznawać i kontrolować te z nich, które działają bez zezwolenia.

Konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości było zwrócenie się przez NIK do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie szeregu przedsięwzięć m.in. legislacyjnych, dotyczących skutecznego przeciwdziałania tworzeniu i prowadzeniu działalności przez placówki nie posiadające zezwolenia wojewody.

Zapraszamy do zapoznania się z całością ustaleń NIK pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-placowkami-opieki-calodobowej.html

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Petycja domów opieki do MRPiPS

Petycja domów opieki do MRPiPS

04 maja 2020      TAGI:         
Opiekunki, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy kuchni, personel sprzątający...»
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi....»
Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

31 lipca 2020      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących...»
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Raport NIK o opiece nad pacjentkami po poronieniach

11 lutego 2021      TAGI:      
W ostatnim czasie NIK dokonało kontroli szpitali pod kątem prawidłowej i wystarczającej...»