Newsy         

Będą zmiany w pomocy społecznej – dodatek terenowy w górę!

Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr projektu UD13). Nowa ustawa miałaby m.in. zmienić reguły przyznawania dodatków za pracę w terenie, a także zwiększyć jego wysokość. 

Projekt zakłada wiele zmian. Wśród nich znalazły te które dotyczą bezpośrednio pracowników socjalnych:

– dodano kolejną kategorię osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. Tj. osoby, które po dniu 1 stycznia 2014 r. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w szkole wyższej realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na kierunku:
• pedagogika,
• pedagogika specjalna,
• politologia,
• polityka społeczna,
• psychologia,
• socjologia,
• nauki o rodzinie;

– doprecyzowano zakres wykonywanych czynności, praw i obowiązków. W tym wskazano, że pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie przysługuje pomoc psychologiczna, w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Pracownik ten ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych;

– zmieniono reguły przyznawania dodatków za pracę w terenie. Będzie on przysługiwał za przeprowadzenia rodzinnego wywiad środowiskowego lub pracę socjalną, a nie jak dotychczas – obie te czynności musiały być wykonywane łącznie;

– zwiększono kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł do 400 zł;

– dodano regulację, zgodnie z którą dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

– zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, z 5 lat do 3 lat;

– ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych, wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika) oraz obowiązek awansowania w przypadku dwóch pozytywnych następujących po sobie okresowych ocen, gdy pracownik będzie spełniać wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji;

– dopuszczono również czasowo osoby spełniające określone warunki do egzaminu na superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbywania szkolenia. Tj. osoby posiadające wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz tytuł zawodowy magistra na jednym z kierunków lub w zakresie:
• pedagogika,
• pedagogika specjalna,
• politologia,
• politologia i nauki społeczne,
• polityka społeczna,
• praca socjalna,
• psychologia,
• socjologia,
• nauki o rodzinie,
lub posiadające decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które od dnia 1 stycznia 2010 r., przeprowadziły co najmniej 500 godzin konsultacji i poradnictwa dla pracowników socjalnych z zakresu: umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej – polegających na wzmacnianiu kompetencji zawodowych pracowników socjalnych, mogą przystąpić do egzaminu na superwizora pracy socjalnej w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2021 r., bez konieczności odbywania szkolenia, o którym mowa w art. 121a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej);

Kolejne zmiany dotyczą świadczeń, w tym pieniężnych, tj.:

– zostanie uelastyczniona maksymalna wysokości zasiłku okresowego przyznawanego osobie samotnie gospodarującej, która dotychczas była ona na sztywno wskazana w ustawie i nie podlegała weryfikacji. Zmiana była możliwa tylko zmianą ustawy i wynosi 418 zł. Zaproponowano by była ona zależna od weryfikowanej co 3 lata kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (aktualnie 528 zł);

– zaproponowano, by jeden z przykładowych celów zasiłku celowego nie był utożsamiany jedynie z opałem (rozumianym jako paliwo stałe np. węgiel). Wskazano, że zasiłek celowy może być przeznaczony na pokrycie kosztów ogrzewania w tym (a nie tylko) opału.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi propozycjami zmian pod adresem:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r32796,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej.html

Komentarze (2)

      4 + 5 = ?    
Myślę, że nikt z ustawodawców nie pomyślał o pracownikach socjalnych posiadających II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny .
DODAŁ: Pracownik socjalnyyyyy DNIA 30 września 2020 O 14:35
Witam a co z dodatkiem pracownikom socjalnym posiadającym II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ?
DODAŁ: Specjalista DNIA 30 września 2020 O 14:29

ZOBACZ PODOBNE

Rada Rodziny powołana. Jakie będą jej zadania?

06 grudnia 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na czele z szefową resortu, Marleną...»
300+ świadczenie dobry start

Będą zmiany w świadczeniu „Dobry start”

11 lipca 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało wprowadzenie zmian...»

Zmiany w środowiskowych domach samopomocy

23 maja 2019      TAGI:         
W dniu 22.05.2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy iPolityki...»

1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany. Minister apeluje o sprawną wypłatę świadczeń wychowawczych

17 czerwca 2019      TAGI:         
1 lipca 2019 r. wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy...»

Od marca duże zmiany w dowodach osobistych! E-dowód: do czego służy, gdzie złożyć wniosek, jak używać

26 lutego 2019      TAGI:         
Ministerstwo zapowiedziało, że dowody osobiste, wydawane na podstawie wniosków złożonych...»
amgk » 23 października 2020, 14:08

zarządzenie czyste powietrze

admin.2021 » 23 października 2020, 13:05

Umorzenie przez Wojewodę?

ethelsienna7 » 23 października 2020, 13:03

my.arlo.com