Newsy      

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia

Z dniem 1 stycznia wejdzie w życie kilka aktów, które będą skutkowały zmianami w świadczeniach rodzinnych.

Ze wskazanym dniem wejdą w życie:

1) Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która w roku 2022 wynosić będzie 2119,00 zł.

2) pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzyma brzmienie:

„5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981), osób pobierających to świadczenie oraz członków ich rodzin;”.

Dodany zostanie pkt 6 w brzmieniu:

„6) organowi realizującemu świadczenie dobry start – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o to świadczenie, osób pobierających to świadczenie oraz członków ich rodzin.”

Zmiana wejdzie w życie na mocy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

3) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret trzydziestym czwartym (ustawy o świadczeniach rodzinnych) średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret trzydzieste piąte-trzydzieste siódme w brzmieniu:

„– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a;”;

W art. 23b w ust. 1 pkt 1a otrzyma brzmienie:

„1a) informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte i trzydzieste czwarte-trzydzieste siódme;”

Zmiana wejdzie w życie na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

4) w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ust. 10 po pkt 4 dodany zostanie pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o:

a) rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), osób pobierających ten kapitał oraz członków ich rodzin,
b) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin;”

Zmiana wejdzie w życie na mocy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Komentarze Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia (2)

      2 + 1 = ?    
Kolejny temat w związku z powyższym komentarzem to przedłuzenie w nieskończoność orzeczeń o niepełnosprawności.Ci co są pewni ,że nie dostaną orzeczenia uprawniajacego bo np. dziecko miało okresowo i już dawno wszyscy zapomnieli ze było chore, to nie składają i biorą w nieskonczoność świadczenia na podstawie Covidowej ustawy. A ZUS Krus mogł zrobić porządek-3 miesiące i koniec jak nie złozysz nowego wniosku. Czy ktoś sobie zdaje sprawę jak dużo jest uprawnionych osób do św. piel. i ciaglę przybywa min.Nic nie zrobiono z wyrokiem TK...tyle lat .My odmowy SKO wszystkim daje. Gdzie jest nasza minister i minister finansów?
DODAŁ: Marek DNIA 22 grudnia 2021 O 15:03
Niech Rząd coś zrobi z Sądami Administracyjnymi w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych, bo to co oni dziś wyrabiają nie mieści się w głowie. Sprawa dotyczy przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które maja ustalone i pobierają emerytury, renty itp. Przepisy w ustawie o śr.ustanowił sejm (460 posłów) zatwierdził senat (100 senatorów) i podpisał prezydent RP. SKO, WSA i NSA owe przepisy nie obowiązują, bo składa wniosek o św. piel. emeryt, my dajemy odmowę ponieważ w ustawie jest zapis, że emerytom św. piel. nie przysługuje, to ja nie rozumiem dlaczego owe instytucje nie sprawdzają pod kontem czy dany OPS wydał decyzje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a nie jakieś dyrdymały wymyślają i nas ośmieszają w oczach Klientów. Skoro jest ustawa to ich prawem jest sprawdzenie pod kontem prawnym a nie jakieś głupie wywody i przyznawanie emerytom św. pielęgnacyjne bo maja niższą emeryturę niż świadczenie pielęgnacyjne. Wg tego po co nam sejm senat skoro każdy przepis w ustawie owe instytucje mogą bezkarnie obejść. Jeżeli owe instytucje uważają, że jakiś przepis jest niezgodny np z Konstytucją to powinny wnioskować do sejmu o zmianę tego przepisu.
DODAŁ: gops DNIA 22 grudnia 2021 O 14:42

ZOBACZ PODOBNE

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

13 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik pismem z dnia 6.02.2024 r. przesłał do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny...»
800+ już na początku stycznia 2024 r.

800+ już na początku stycznia 2024 r.

18 grudnia 2023      TAGI:      
Już od 1 stycznia 2024 r. wzrasta kwota świadczenia wychowawczego z dotychczasowej...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 7 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

28 listopada 2023      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw z dnia 12 marca 2004 r.opomocy...»