Newsy         

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Celem wskazanego aktu prawnego docelowo jest stworzenie regulacji prawnych zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych na terytorium ich kraju zostali zmuszeni do jego opuszczenia.

Ustawa określa m.in. zasady udzielania obywatelom Ukrainy pomocy przez wojewodów, którzy mogą zapewnić pomoc polegającą na:
1) zakwaterowaniu;
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 3;
5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

Następnie w celu zapewnienia wsparcia materialnego rodzinom ukraińskim, jak również osobom będącym obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, ustawa przewiduje m.in.:

1) przyznanie wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;

2) możliwość przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W/w świadczenia będą przyznawane na podstawie oświadczenia co oznacza, że w postępowaniu o przyznanie ww. świadczeń nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy chyba, że powstaną wątpliwości, co do treści oświadczenia. Do udzielania świadczeń właściwa będzie gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia;

3) pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należało będzie złożyć na piśmie w ośrodku pomocy społecznej lub odpowiednio centrum usług społecznych;

4) bezpłatną pomoc psychologiczną, którą będzie zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy. Zapewnienie pomocy psychologicznej należało będzie do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie w formie dotacji celowej z budżetu państwa;

5) przyznanie opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia;

6) przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania kierowane do niepełnosprawnych obywateli Ukrainy.

Ustawodawca starał się uregulować wiele kwestii w obrębie wskazanego aktu prawnego, aby miał on charakter pomocy kompleksowej.

Źródło:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-podpisana-,50459

Komentarze Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

20 lutego 2023      TAGI:   
Już w poniedziałek 20 lutego rusza kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...»

Awans zawodowy i wynagradzanie pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 stycznia 2024      TAGI:         
W 2023 r. pracownicy socjalni poddawani są drugiej ocenie okresowej, która jest podstawą...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Sejm przyjął długo zapowiadane regulacje pozwalające na wprowadzenie programów...»