Newsy         

NIK o podopiecznych MOW

Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków wychowawczych w przypadkach, gdy inne działania resocjalizacyjne nie przynoszą stosownych efektów. Ich zadaniem jest przede wszystkim eliminowanie u wychowanków przejawów niedostosowania społecznego, jak również przygotowanie ich do samodzielnego życia, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

NIK podjęła się kontroli skuteczności zastosowanego środka wychowawczego. Jej wynikiem było skonstruowanie wniosków:

• o podjęcie działań zmierzających do zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w zakresie określenia w § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia dodatkowego terminu określającego czas na opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego liczonego od dnia przyjęcia wychowanka do ośrodka;

• o konieczności wypracowania standardów w zakresie przewożenia wychowanków przez pracowników MOW, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich osób biorących udział w przewożeniu nieletnich, tj. niezrealizowanego wniosku z 2017 r.;

• o konieczności wypracowania standardów postępowania dla pracowników MOW pełniących rolę opiekuna usamodzielnienia, do czasu otrzymania potwierdzonej informacji o przejęciu funkcji opiekuna usamodzielnienia przez inną osobę;

• o konieczności wypracowania standardów postępowania pracowników MOW w zakresie pozyskiwania informacji o losach wychowanków, którzy opuścili MOW, w celu możliwości monitorowania, analizowania i weryfikowania efektów działań podejmowanych przez ośrodek, a w konsekwencji modyfikowania prowadzonych działań.

Do Dyrektorów MOW:

• o zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej w tygodniowym wymiarze godzin adekwatnym do potrzeb i liczby wychowanków, który pozwalałby na prowadzenie zindywidualizowanej terapii;

• o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim wychowankom skierowanym do placówki;

• o opracowywanie IPE-T dla każdego wychowanka przyjętego do ośrodka, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów;

• o zapewnienie w MOW bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25720,vp,28493.pdf

Komentarze NIK o podopiecznych MOW (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»