Newsy         

Zmiany w dodatku węglowym procedowane w Senacie

W Senacie trwają prace nad ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Zakłada ona zmiany w ustawie o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967). Na jej mocy mają zostać wprowadzone następujące zmiany:

w art. 2 po ust. 3b dodaje się ust. 3c–3e w brzmieniu:

„3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. nie jest możliwe ustalenie nowego adresu miejsca zamieszkania, nie stosuje się ust. 3a i 3b, jeżeli:

1) źródłem ogrzewania każdego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1, oraz

2) to gospodarstwo domowe złożyło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r.

3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, dla jednego źródła ogrzewania może zostać przyznany jeden dodatek węglowy.
3e. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego, w przypadku, o którym mowa w ust. 3c, wymaga wydania decyzji.”

Procedowana nowelizacja stanowi pewien zwrot w dotychczasowym spojrzeniu na liczbę gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem. Ustawodawca uzależnia możliwość przyznania dodatku dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego pod jednym adresem od posiadania oddzielnego źródła ciepła zgłoszonego do CEEB, jak również złożenia oddzielnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wskazany zabieg zmuszał jednocześnie ustawodawcę do zwiększenia budżetu na realizację zadania.

Źródło:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1419.html

Komentarze Zmiany w dodatku węglowym procedowane w Senacie (1)

      2 + 5 = ?    
jak mozna w jednym domu o osobnych piecach kaflowych zostawic starsza kobiete
DODAŁ: mikser DNIA 03 listopada 2022 O 20:52

ZOBACZ PODOBNE

Ustawy o samorządzie gminnym

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

19 września 2022      TAGI:      
Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Wzór wniosku w sprawie dodatku węglowego nareszcie opublikowany

23 sierpnia 2022      TAGI:         
W dniu 16.08.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

28 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 26 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r.ozmianie...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

20 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 18.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»