Newsy         

Zmiany w dodatku węglowym procedowane w Senacie

W Senacie trwają prace nad ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Zakłada ona zmiany w ustawie o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967). Na jej mocy mają zostać wprowadzone następujące zmiany:

w art. 2 po ust. 3b dodaje się ust. 3c–3e w brzmieniu:

„3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. nie jest możliwe ustalenie nowego adresu miejsca zamieszkania, nie stosuje się ust. 3a i 3b, jeżeli:

1) źródłem ogrzewania każdego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1, oraz

2) to gospodarstwo domowe złożyło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r.

3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, dla jednego źródła ogrzewania może zostać przyznany jeden dodatek węglowy.
3e. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego, w przypadku, o którym mowa w ust. 3c, wymaga wydania decyzji.”

Procedowana nowelizacja stanowi pewien zwrot w dotychczasowym spojrzeniu na liczbę gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem. Ustawodawca uzależnia możliwość przyznania dodatku dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego pod jednym adresem od posiadania oddzielnego źródła ciepła zgłoszonego do CEEB, jak również złożenia oddzielnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wskazany zabieg zmuszał jednocześnie ustawodawcę do zwiększenia budżetu na realizację zadania.

Źródło:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1419.html

Komentarze Zmiany w dodatku węglowym procedowane w Senacie (1)

      1 + 2 = ?    
jak mozna w jednym domu o osobnych piecach kaflowych zostawic starsza kobiete
DODAŁ: mikser DNIA 03 listopada 2022 O 20:52

ZOBACZ PODOBNE

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»