Newsy      

Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on dodanie art. 76a w brzmieniu:

Art. 76a. § 1. Na wniosek oskarżonego, który nie ukończył 18 lat, podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem może być obecny jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje. Jeśli oskarżony nie posiada przedstawiciela ustawowego lub osoby, pod której pieczą pozostaje, albo przewodniczący uznał, że udział tych osób może prowadzić do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, jest niecelowy ze względu na jego dobro, uniemożliwia przeprowadzenie posiedzenia albo rozprawy albo utrudnia je w istotny sposób, oskarżony może wskazać inną osobę pełnoletnią. Jeżeli oskarżony nie wskazał takiej osoby lub przewodniczący uznał, że jej obecność może prowadzić do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, jest niecelowa ze względu na jego dobro, uniemożliwia przeprowadzenie posiedzenia albo rozprawy albo utrudnia je w istotny sposób, przewodniczący wyznacza asystenta rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700)

§ 2. Przewodniczący wyznacza asystenta rodziny mając na uwadze ochronę praw lub interesów oskarżonego oraz zapewnienie sprawnego przeprowadzenia posiedzenia lub rozprawy. Przed wyznaczeniem asystenta rodziny przewodniczący wzywa podmiot wskazany w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, właściwy miejscowo ze względu na miejsce prowadzenia postępowania, o niezwłoczne przekazanie listy zatrudnionych asystentów rodziny.”

Jednocześnie projektodawca zagwarantował przepis dający delegacje właściwemu ministrowi do określenia ryczałtu asystentom rodziny za udział w w/w posiedzeniach.

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość ryczałtu za udział w posiedzeniu albo rozprawie na podstawie art. 76a § 1, mając na uwadze przewidywane średnie koszty stawiennictwa i udziału asystenta rodziny w posiedzeniu albo rozprawie

Nadto projektodawca poszerza katalog obowiązków asystenta rodziny

poprzez dodanie w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) pkt 11a w brzmieniu:

„11a) udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem na podstawie art. 76a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534 i 1023);”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

https://www.zpp.pl/storage/library/2022-10/7f5a41c565162015686befe9dda93d52.pdf

Komentarze Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

23 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów propozycji zmiany kwot...»
Będzie więcej psychoterapeutów?

Będzie więcej psychoterapeutów?

26 czerwca 2023      TAGI:      
W dniu 23 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia...»
Czy teraz będzie szybciej ze spadkami?

Czy teraz będzie szybciej ze spadkami?

14 sierpnia 2023      TAGI:         
Prezydent kilka dni temu podpisał nowelizację kodeksu cywilnego. Stanowi ona swego...»
webinar_niebieskie_karty

Nowe „Niebieskie Karty” (bezpłatne szkolenie online)

11 października 2023      TAGI:         
Od 28.09.2023 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy wykonawcze dotyczące procedury...»
Profil zaufany będzie niedostępny

Profil Zaufany będzie niedostępny

17 stycznia 2024      TAGI:      
W związku z koniecznością wykonania migracji danych od godz. 20:00 w piątek 19 stycznia...»