Newsy      

Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on dodanie art. 76a w brzmieniu:

Art. 76a. § 1. Na wniosek oskarżonego, który nie ukończył 18 lat, podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem może być obecny jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje. Jeśli oskarżony nie posiada przedstawiciela ustawowego lub osoby, pod której pieczą pozostaje, albo przewodniczący uznał, że udział tych osób może prowadzić do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, jest niecelowy ze względu na jego dobro, uniemożliwia przeprowadzenie posiedzenia albo rozprawy albo utrudnia je w istotny sposób, oskarżony może wskazać inną osobę pełnoletnią. Jeżeli oskarżony nie wskazał takiej osoby lub przewodniczący uznał, że jej obecność może prowadzić do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, jest niecelowa ze względu na jego dobro, uniemożliwia przeprowadzenie posiedzenia albo rozprawy albo utrudnia je w istotny sposób, przewodniczący wyznacza asystenta rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700)

§ 2. Przewodniczący wyznacza asystenta rodziny mając na uwadze ochronę praw lub interesów oskarżonego oraz zapewnienie sprawnego przeprowadzenia posiedzenia lub rozprawy. Przed wyznaczeniem asystenta rodziny przewodniczący wzywa podmiot wskazany w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, właściwy miejscowo ze względu na miejsce prowadzenia postępowania, o niezwłoczne przekazanie listy zatrudnionych asystentów rodziny.”

Jednocześnie projektodawca zagwarantował przepis dający delegacje właściwemu ministrowi do określenia ryczałtu asystentom rodziny za udział w w/w posiedzeniach.

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość ryczałtu za udział w posiedzeniu albo rozprawie na podstawie art. 76a § 1, mając na uwadze przewidywane średnie koszty stawiennictwa i udziału asystenta rodziny w posiedzeniu albo rozprawie

Nadto projektodawca poszerza katalog obowiązków asystenta rodziny

poprzez dodanie w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) pkt 11a w brzmieniu:

„11a) udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem na podstawie art. 76a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534 i 1023);”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

https://www.zpp.pl/storage/library/2022-10/7f5a41c565162015686befe9dda93d52.pdf

Komentarze Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy faktem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wydłużony

08 czerwca 2021      TAGI:      
Krzywa zachorowań wciąż spada, jednak wciąż niektóre placówki zapewniające opiekę...»
Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

Nowe rozwiązania dla nieletnich

08 czerwca 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad zmianami w sprawach związanych z nieletnimi. Wśród...»
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»
NIK o pracy zdalnej w urzędach

Będzie łatwiej z powierzeniem przetwarzania danych

28 czerwca 2021      TAGI:         
Z dniem 27 czerwca 2021 r. zacznie obowiązywać decyzja Komisji Europejskiej dotycząca...»
Dodatek węglowy po listopadowej nowelizacji

Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

20 czerwca 2022      TAGI:      
Rada Ministrów, w związku z wciąż rosnącą ceną paliw stałych, przyjęła projekt...»