Newsy      

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 listopada 2022 r.).

Projektodawca zakłada wprowadzenie zmian m.in. na gruncie:

1) Mieszkań chronionych – projektowanych mieszkań treningowych i wspomaganych.

Dotychczasowa nazwa „mieszkania chronione” docelowo ma zostać zastąpiona nazwą „mieszkania treningowe i wspomagane”. Dodatkowo projektowane zmiany przewidują, iż kwalifikacja osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym odbywa się ma na podstawie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających przesłanki do udzielenia ww. wsparcia. Nie będzie już wymagane przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego co ma na celu pewne odformalizowanie procesu kwalifikacji.
Wojewoda będzie prowadził rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę i powiat lub na ich zlecenie.

2) Usług opiekuńczych – świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

W przypadku, gdy dana gmina będzie zainteresowana realizowaniem usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, rada gminy w uchwale, która określi szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (w tym także świadczone w formie usług sąsiedzkich) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowe warunki zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania, będzie musiała również określić również szczegółowe kryteria przyznania usług sąsiedzkich ich wymiar, zakres czy sposób kontroli. Dodatkowo rada gminy nabędzie kompetencje do rozszerzenia katalogu osób, którym będzie mogło być świadczone wsparcie w formie usług sąsiedzkich.

3) Usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – usług wsparcia krótkoterminowego.

Wskazana usługa nie będzie stanowić w istocie nowego świadczenia, a będzie jedynie stanowić modyfikację, elastyczne połączenie dotychczasowych usług świadczonych przez ośrodki wsparcia i domy pomocy społecznej.

4) Wprowadzenia regulacji obligujących kierowników lub dyrektorów domów pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych z udziałem mieszkańców lub osób przebywających w placówce, podejmowania działań następczych oraz przekazywania informacji właściwym organom.

Projekt przewiduje procedurę przekazywania informacji w celu podjęcia interwencji oraz działań naprawczych przez odpowiednie organy.

5) Udzielania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej i placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku, w przypadku podejmowania tej działalności po raz pierwszy lub gdy wcześniejsza decyzja została uchylona w wyniku zaprzestania spełniania przesłanek do jej prowadzeni.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366808/katalog/12933323#12933323

Komentarze Szykują się zmiany w pomocy społecznej (2)

      2 + 4 = ?    
Czas najwyższy kontrolować,kontrolować beż uprzedzenia OPS,żeby kierowcy nie mogli się przygotować.Kontrola powinna zobaczyć nadużywanie stanowisk kierowniczych do własnych celów.
DODAŁ: Polak DNIA 18 lipca 2023 O 15:00
W artykule gazety prawnej z 28 listopada 2022 r. była równiez informacja że dodatek terenowy pracowników socjalnych będzie bez podatku. wywiadu udzielał przewodnicący PFZPSiPS p. Maczyński. Czy jest to dalej aktualne? czy zrezygnowali z tej poprawki?
DODAŁ: pr.socjalny DNIA 01 lutego 2023 O 09:01

ZOBACZ PODOBNE

Nowy wzór pouczenia

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 27 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Awans zawodowy i wynagradzanie pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 stycznia 2024      TAGI:         
W 2023 r. pracownicy socjalni poddawani są drugiej ocenie okresowej, która jest podstawą...»
NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista