Newsy      

Nabór do Rady ds. Uchodźców

Ministerstwo ogłosiło konkurs w celu wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej Rady do Spraw Uchodźców.

Każdy kandydat zgłaszający swoje zainteresowanie udziałem w konkursie winien posiadać wykształcenie prawnicze lub wyróżniającą wiedzę lub doświadczenie praktyczne w zakresie problematyki uchodźców. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe oraz korzystająca z pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane mogą wysłać dokumenty do dnia 16 lutego 2024 r., składając:

• CV oraz życiorys wraz z listem motywacyjnym i danymi kontaktowymi (podpisane, a w przypadku wysyłki drogą elektroniczną podpisane i zeskanowane);
• zgłoszenie wzięcia udziału w procedurze naboru do Rady ds. Uchodźców;
• w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku osób, które podlegały już obowiązkowi lustracyjnemu) zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 t.j.);
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem w formie papierowej lub elektronicznej (nośnik elektroniczny z zapisanymi wszystkimi plikami otrzymanymi w odpowiedzi na zapytanie – 3 pliki);
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
• oświadczenie osoby zgłaszającej się do udziału w procedurze wyłonienia kandydatów w skład Rady ds. Uchodźców w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości przy ul. Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa albo przesłać:

◦ za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa. Datą złożenia zgłoszenia będzie data stempla pocztowego;
◦ za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:

Na samej kopercie lub w tytule wiadomości mailowej należy zamieścić dopisek „Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – nabór na kandydatów do Rady Do Spraw Uchodźców”.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-w-sprawie-naboru-w-sklad-rady-ds-uchodzcow

Komentarze Nabór do Rady ds. Uchodźców (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

14 lutego 2024      TAGI:      
Trwa nabór kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej. Dokumenty...»
Maluch+ rusza nabór

Maluch+ – rusza nabór

14 lipca 2023      TAGI:      
Startuje ciągły nabór wniosków do programu Maluch+. Teraz wnioski będzie można...»

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

23 stycznia 2024      TAGI:         
Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»