Newsy   

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

W dniu 24.06.2024 r. została opublikowana w Monitorze Polskim uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

Przewiduje ona dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (pracownicy wykazani zgodnie ze statystyką resortową) realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego.

Adresaci programu

Adresatami programu są pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), którzy mogą liczyć na dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Z kolei w przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Cel programu

Program ma na celu wsparcie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w następujących jednostkach organizacyjnych pomocy:
− ośrodkach pomocy społecznej,
− powiatowych centrach pomocy rodzinie,
− centrach usług społecznych
− w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818),
− domach pomocy społecznej,
− placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
− ośrodkach interwencji kryzysowej,
− ośrodkach wsparcia, w tym:
➢ ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym środowiskowych domach samopomocy),
➢ dziennych domach pomocy,
➢ domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
➢ schroniskach dla osób bezdomnych,
➢ schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
➢ klubach samopomocy

Wskazany dodatek nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. Dodatek nie może również pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia, ani zastąpić innych przyznanych dodatków przez pracodawcę.

Odpowiednio gmina/powiat/województwo ma obowiązek złożyć zapotrzebowanie do wojewody według wzoru przesłanego przez wojewodę. Następnie wojewoda przekaże ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zbiorcze zapotrzebowanie.

Wojewoda przekazuje danej gminie/powiatowi/województwu środki na realizację w/w programu niezwłocznie od daty ich wpływu na rachunek wojewody.

Źródło:

https://monitorpolski.gov.pl/M2024000050501.pdf

Komentarze „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (8)

      4 + 5 = ?    
Drodzy czytelnicy! Moim zdaniem potraktowano nas niesprawiedliwie, jak zawsze!przyznano nam dodatek motywujący na lata 2024-2027, na lata tego Rządu. Co będzie dalej, po roku 2027? wrócimy do naszych wynagrodzeń z przed 2024 r.? Dlaczego, nie można było pomyśleć o pracownikach socjalnych, żeby zmienić ustawę, żebyśmy nie byli pracownikami samorządowymi, tylko byli bylibyśmy pracownikami budżetowymi i dostalibyśmy podwyżki jak dostała budżetówka. Ja swoją pracę bardzo lubię, ale jako pracownik socjalny, czuję bardzo dużą niesprawiedliwość w porównaniu do innych grup zawodowych np: nauczyciele, staż, policja itp. W w/w grupach zawodowych też odchodzą pracownicy, czują, że mają za niskie wynagrodzenie, natomiast zostali potraktowani inaczej, niż nasz zawód PRACOWNIK SOCJALNY.Przez tyle lat pracy jako pracownik socjalny nie słyszę w mediach, w jaki sposób pracujemy z podopiecznymi i dzięki temu ludzie dokonują pozytywnych zmian w życiu. Następnym problemem jest to, że ścigamy ludzi zobowiązanych do alimentacji wobec swoich najbliższych. Kierownictwo nam każe, pracować jak policja i ścigać ludzi, którzy doświadczyli traumy w dzieciństwie przez swoich rodziców, ale to nic, mamy wykonywać polecenia, bo kierownik podchodzi do sprawy - ludzi nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Jeśli są sprzeciwy przez pracownika socjalnego, to jest informacja ze strony kierowniczej NIE JA PISAŁEM/AM USTAWĘ? Tak tworzy się wizerunek pracownika socjalnego!!!!!!!!!! Można by pisać dużo o niezadowoleniu w pracy, którą tworzą ludzie, ale największy wpływ idzie z góry, czyli KIEROWNIK!!! A my szaraczki, co możemy? trzeba pracować, żeby żyć i nie ma dyskusji, bo kierownik widzi problemy ludzi inaczej niż pracownik socjalny, który jest w środowisku. Kierownicy, którzy mają problem z empatią i traktują swoich pracowników i ludzi zgłaszających się po pomoc, że wykorzystują i oszukują państwo, nie powinni pełnić stanowiska KIEROWNIKA.
DODAŁ: BiR DNIA 09 lipca 2024 O 08:46
Szanowna Pani, która jest zbulwersowana, że dodatek objął pracowników pomocy społecznej, a nie tylko pracowników socjalnych: 1. dodatek faktycznie dzieli pomoc społeczną, ale czynią to też w dużej mierze pracownicy socjalni, gdyż co niektórzy uważają się za "lepszych" od innych; 2. pomoc społeczna to nie tylko pracownicy socjalni, tak naprawdę ważna jest współpraca całego zespołu; 3. do tej pory administracja w ogóle nie była zauważana i nie mogła korzystać z żadnego wsparcia, nawet pomijana była często w darmowych szkoleniach, gdyż nie była uznawana za kadrę kluczową; 4. w wielu ośrodkach to właśnie kadra administracyjna realizuje wiele zadań stricte z ustawy o pomocy społecznej. Ja sama ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że od wielu lat realizuję wszystko co dotyczy domów pomocy społecznej i jakoś żaden pracownik socjalny po oddaniu wywiadu nie zainteresował się przez te lata losem swojego podopiecznego, o dokumentacji nie wspominając. 5. dlaczego Pani zdaniem pracownicy administracyjni wydający decyzję z ustawy o pomocy społecznej nie mieliby otrzymać dodatku. Czyż oni nie realizują zadań z ustawy o pomocy społecznej?
DODAŁ: Kra DNIA 08 lipca 2024 O 08:54
pracownicy pomocy społecznej, to też pracownicy świadczeń rodzinnych, którzy z uwagi na zasady finansowania ich wynagrodzeń zarabiają często minimum. A realizacja ustawy o świadczeniach Prosta nie jest, wielostronnicowe decyzję, pobieranie dochodów. To nie ma nic wspólnego z systemem ZUS i uproszczeniem w celu orzekazania do ZUS świadczenia wychowawczego. Pracownicy socjalni mają dodatek, który powinien wynosić więcej niż 400 zł, i to mogło być rozwiązane. Kolejna rzecz, to asystenci rodziny. Może sposób traktowania pracowników pomocy społecznej, szeroko rozumianej, ma doprowadzić do jej upadku i przekazania zadań do NGO, gdzie też są pracownicy, nie wolontariusze?
DODAŁ: JA DNIA 07 lipca 2024 O 22:26
Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” stanowiący załącznik do uchwały nr 62 rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 505) w części IV punkt 3 mówi o tym że: „Program obejmuje także pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.” Art. 20 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej należy: „realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia”. Centra Opiekuńczo Mieszkalne funkcjonują na zasadach określonych w programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo -Mieszkalne”. Tym samym pracownicy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego spełniają przesłanki do otrzymania dodatku motywacyjnego o którym mowa powyżej. Analizując powyższe zapisy ustawy i programu nikt nie potrafi zrozumieć dlaczego Centra Opiekuńczo - Mieszkalne i ich pracownicy nie mogą otrzymać dodatku 1000 zł. Czego i jakich programów zatem dotyczy zapis punktu 3 w części IV programu o dodatkach dla pracowników pomocy społecznej? Czy jest to bubel i martwy zapis programu?
DODAŁ: Paweł DNIA 05 lipca 2024 O 13:22
Dodatek motywacyjny miał przeciwdziałać odchodzeniu pracowników socjalnych od zawodu. Motywować młodych do podejmowania studiów w tym kierunku. Tym samym zrównano pracowników socjalnych z obsługa administracyjną i sprzątaczkami.
DODAŁ: Misia DNIA 05 lipca 2024 O 12:19
Szanowna pani, skoro pani sama nie potrafi sobie odpowiedzieć, to nikt pani nie pomoże. Pani największą bolączką jest to, że inni też dostali. Z pani wypowiedzi zrozumiałam, może się mylę, że gdyby inni nie dostali, a pani tak, to wtedy była by pani zadowolona. Mowa jest o pracownikach pomocy społecznej i z całym szacunkiem, ale pomoc społeczna nie stoi tylko na pracownikach socjalnych, choć z całym szacunkiem, są ważni i wykonują ciężką, odpowiedzialną pracę. Podała pani przykład m.in. kadrowych. Czy zdaje sobie pani sprawę jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pracować na takim stanowisku, nie mówiąc już o odpowiedzialności przed wszelkimi instytucjami kontrolującymi typu pip, zus i inne. Więc takie porównania są według mnie stanowczo nie na miejscu. Sam pracownik socjalny nigdzie nic nie zrobi.
DODAŁ: Betka DNIA 05 lipca 2024 O 09:37
chyba większym skandalem jest zróżnicowanie pracowników jednostek pomocy społecznej, na tych którym się należy 1000 i tych, którzy pracują na potrzeby całej jednostki, ale wg kogoś "mądrego" nie są tzw. kluczowymi pracownikami. Ktoś to przygotował, ale nie ma pojęcia o strukturze OPS czy PCPR i kolejny raz na szybko stworzono antypracowniczy i antyspołeczny przepis. Teraz zamiast skupić się na pracy, są urlopy i trzeba zastąpić innych, w jednostkach jedynym tematem jest ten niesprawiedliwy dodatek.
DODAŁ: Pc DNIA 05 lipca 2024 O 08:42
Witam! poprawa płac pracowników socjalnych realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej to podstawowy postulat o który od lat walczymy i z którym nie możemy się przebić!!! i oto na otarcie łez pracownicy dostają dodatek motywacyjny w kwocie 1000zł brutto na trzy lata w ramach projektu?! czy na pewno o to chodziło?! Równocześnie następuje spłaszczenie wynagrodzeń pracownik socjalny otrzymuje wynagrodzenie na tym samym poziomie co osoby sprzątające, kadrowe, pomoc administracyjna, itd. oczywiście wszyscy zasługują na godziwe wynagrodzenie!!!! jednak doszło do absurdu w którym specjaliści ,starsi specjaliści koordynatorzy pracy socjalnej zostali zrównani do innych pracowników OPS, którzy z pracą socjalna i ustawą o pomocy społecznej mają tyle wspólnego co nic . I tak dodatek motywacyjny stał się demotywujący żeby nie powiedzieć niesprawiedliwy. Nadal nie widać znaczącej różnicy w płacach pomimo różnicy w umiejętnościach czy doświadczeniu. Proszę o odpowiedź w jaki sposób ten dodatek ma motywować do lepszej pracy? sama nie potrafię sobie na to pytanie odpowiedzieć...
DODAŁ: Pracownik socjalny DNIA 05 lipca 2024 O 08:21

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek węglowy a samowola budowlana

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

20 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 18.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

20 lutego 2023      TAGI:   
Już w poniedziałek 20 lutego rusza kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...»
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»