Newsy   

Zmiany do rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

W dniu 20 czerwca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru
i kontroli w pomocy społecznej.

Wskazane rozporządzenie wprowadziło następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 wyrazy „mieszkanie chronione” zastępuje się wyrazami „mieszkanie
treningowe lub wspomagane”;
2) w § 5 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „problemowej lub
doraźnej.”;
3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Kontrola problemowa może być prowadzona w
siedzibie kontrolującego, na podstawie dokumentów udostępnionych przez jednostkę
podlegającą kontroli.”;
4) w § 14 w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w miarę możliwości
oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem;”;
5) w § 19 uchyla się ust. 4.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
nie wsłuchało się w głos Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej, która postulowała dodanie w § 6 w ust. 3 zwrotu „w szczególnie uzasadnionych
przypadkach”. Postulat jedynie z pozoru mógłby wydawać się kosmetyczny, jednak wnosił
wartość dodaną, która w istocie przeciwdziałałaby możliwości nadmiernego jego
wykorzystywania.

Stanowisko Federacji:

https://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/143_24_ministerstwo_rozp_kontrola.pdf

Treść rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000091201.pdf

Komentarze Zmiany do rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Aktywny rodzic”

Ministerstwo o kontroli rodzicielskiej

05 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega problematykę ochrony rodzicielskiej dzieci korzystających...»
Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

23 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów propozycji zmiany kwot...»
Reforma pomocy społecznej

Reforma pomocy społecznej

04 lipca 2024      TAGI:   
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ruszyło z pracami nad reformą pomocy...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»