EFS dla OPS

FAQ cd.

Czy poszczególne zadania w ramach budżetu powinny być opisane bardzo
          szczegółowo, np. z podaniem jaka forma integracji zostanie zastosowana?

Stopień szczegółowości zadań i jego opis w ramach budżetu projektu zależy od beneficjenta, przy czym istotne jest zachowanie takiej formy, aby z budżetu jasno wynikało jakie koszty będą ponoszone i czemu mają służyć założone wydatki. Równocześnie w przypadku opisu poszczególnych zadań należy stosować zapisy zgodne z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego.

 1. Czy zadania ujęte we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego muszą być identycznie sformułowane jak te, przedstawione w Instrukcji wniosku?

Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego została przygotowana jako pomoc dla beneficjentów realizujących projekty. Wskazane w niej kategorie zadań mają ułatwić wypełnienie wniosku i przedstawić założenia budżetowe w formie ryczałtowej. Beneficjent nie musi realizować wszystkich zadań ze wskazanego katalogu (choć niektóre z nich są obligatoryjne) a także może dodać zadania, których w nim nie przewidziano pod warunkiem uzasadnienia ich konieczności w projekcie. Jednocześnie istnieje możliwość innego określenia zadań w projekcie jednakże w takim przypadku nie będą one rozliczane ryczałtowo ale beneficjent ma obowiązek dokładnego pokazania wszystkich kosztów w budżecie.

 1. Przy opisie grup docelowych w Poddziałaniu 7.1.1 i Poddziałaniu 7.1.2 występuje zapis „korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”. W przypadku Poddziałania 7.1.1 – jest to sprawa prosta, bo dotyczy podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Jednak, co oznacza to określenie w Poddziałaniu 7.1.2? czy należy do projektu kwalifikować wyłącznie osoby wymienione w tym Poddziałaniu jako grupy docelowe tylko wtedy, kiedy to powiatowe centra pomocy społecznej udzielą im pomocy, czy jednak też brać pod uwagę również pomoc udzieloną przez ośrodki pomocy społecznej? Ale w przypadku pomocy społecznej na poziomie powiatów realizują one działania z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czy w związku z tym pojęcie „korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” w Poddziałaniu 7.1.2 dotyczy wszystkich form, którymi dysponuje powiat, czyli zadania z wyżej wymienionych ustaw?

Biorąc pod uwagę konieczność wspierania w ramach Priorytetu VII PO KL osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych należy zauważyć, że do tych kategorii przynależą m.in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – niezależnie od podziału administracyjnego (gmina, powiat) wewnątrz systemu pomocy społecznej. W związku dla uznania faktu korzystania ze świadczeń nie ma znaczenia czy zostały one udzielone przez OPS czy PCPR. Natomiast katalog świadczeń z pomocy społecznej jest sprecyzowany w art. 36 ustawy o pomocy społecznej. Jednakże mając na uwadze konieczność szerokiego wspierania osób niepełnosprawnych w dostępie do zatrudnienia i usług społecznych, do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej należy również zaliczyć te osoby niepełnosprawne, które korzystają z usług powiatowego centrum pomocy rodzinie m.in. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w takiej części, w jakiej ustawa określa zakres zadań PCPR).

 1. Czy nie ma przeszkód by ze środków EFS sfinansować uczestnictwo w zajęciach integracyjnych organizowanych przez organizację pozarządową?

Nie. Organizacje pozarządowe mogą być beneficjentami wszystkich działań konkursowych oraz występować jako wykonawcy działań zleconych (zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej) w projektach systemowych OPS i PCPR.

 1. Czy środki, którymi dysponują jednostki pomocy społecznej na ekonomiczne usamodzielnienie się mogą stanowić wkład własny w projekcie?

Zgodnie z zapisami „Zasad…” środki na ekonomiczne usamodzielnienie się stanowią jeden z instrumentów aktywnej integracji, które co do zasady są finansowane ze środków dotacji rozwojowej.

 1. Według instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego, jako projektodawca powinien być wykazywany odpowiedni ośrodek pomocy społecznej bądź powiatowe centrum pomocy rodzinie. Są to jednostki organizacyjne samorządu gminy/powiatu. Kto wobec tego jest upoważniony do podpisania z Instytucją Pośredniczącą umowy ramowej – kierownik ops lub pcpr, czy wójt/ burmistrz / prezydent miasta/starosta?

Kwestia wyboru podmiotu/organu, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu pozostaje w kompetencji beneficjenta, gdyż jest uzależniona od zakresu zadań delegowanych dla kierownika jednostki pomocy społecznej. Z dotychczasowej praktyki wynika, że możliwym rozwiązaniem jest podpisywanie wniosku i umowy ramowej przez dyrektora jednostki na podstawie pisemnego upoważnienia od organu samorządu terytorialnego, któremu on podlega, jednakże w przypadku braku takiego upoważnienia, umowę musi podpisać organ dysponujący środkami na realizację projektu systemowego.

 1. W ramach prac społecznie użytecznych, środki refundowane z PUP są wykazywane jako wkład własny (Fundusz Pracy). W jaki sposób powinny być wykazywane wydatki gminy na organizowanie prac społecznie użytecznych – jako wkład własny z budżetu JST, czy też jako dofinansowanie EFS?

Środki JST przeznaczone na współfinansowanie prac społecznie użytecznych mogą być wykazane w projekcie systemowym zarówno jako wkład własny do projektu na ogólnych zasadach dotyczących wskazywania wkładu własnego jak i mogą zostać pokryte ze środków dotacji rozwojowej (wtedy nie są one wykazywane jako wkład własny).

 1. W ramach prac społecznie użytecznych umowy i przepływy finansowe realizowane są przez gminę i gminie PUP refunduje wydatki z Funduszu Pracy. Jakie wobec tego OPS powinien gromadzić dokumenty i czy powinno zostać podpisane między gminą a OPS jakieś porozumienie bądź umowa?

OPS jako beneficjent musi dysponować dokumentami potwierdzającymi wkład własny. Jeżeli sam bezpośrednio nie wydatkuje środków Funduszu Pracy, to musi te dokumenty wyegzekwować z gminy. Forma z punktu widzenia IZ może być dowolna.

 1. W przypadku "wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" może być finansowany pobyt w środowiskowym domu samopomocy. Nie mamy jasności czy dotyczy to kwoty odpłatności do której zobligowany jest klient czy gmina, a może całej kwoty.

W przypadku "wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" nie zostało określone która część kosztów pobytu w środowiskowym domu samopomocy może zostać dofinansowana. Wynika to z faktu, iż w zależności od potrzeb, instrument ten może być sfinansowany częściowo lub w całości ze środków projektu – pod warunkiem nie przekroczenia limitów przyznanych na osobę objętą projektem. Zawsze w takim wypadku, określając kwotę dofinansowania należy brać pod uwagę zakładany rezultat wsparcia i jego efektywność kosztową tzn. ocenić czy pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest instrumentem faktycznie poprawiającym funkcjonowanie społeczno – zawodowe osoby niepełnosprawnej.

 1. Jak należy rozumieć zapis „Zasad…”, zgodnie z którym „Inicjatywę zawiązania partnerstwa zgłasza regionalny ośrodek polityki społecznej (współpracując w tym zakresie z regionalnymi ośrodkami EFS oraz innymi podmiotami) – str.12 pkt. 8, który organizuje spotkania z udziałem proponowanych partnerów”?

Zapisy te odnoszą się do roli ROPS jako koordynatora i realizatora polityki społecznej na terenie całego województwa. Jednym z celów zaangażowania ROPS do projektów systemowych powinno być włączanie do ich działalności procesu animacji współpracy międzyinstytucjonalnej w regionie m.in. poprzez organizowanie wspólnych konferencji, grup roboczych, czy spotkań, mających na celu ułatwianie współpracy pomiędzy OPS, PCPR i PUP i wypracowanie wspólnych standardów takiej współpracy.

 1. Czy w przypadku uwzględnienia w kontrakcie socjalnym prac społecznie użytecznych koniecznym jest zastosowanie jeszcze innego instrumentu aktywnej integracji?

Tak. Wynika to z zapisu na str. 15 (przypis do pkt. e) „Zasad …”. Kontrakty socjalne przewidujące jako formę wsparcia wyłącznie prace społecznie użyteczne nie mogą być współfinansowane ze środków projektu systemowego.

 1. Czy w ramach instrumentów aktywizacji społecznej: organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych możliwe jest wynajęcie lokalu na klub samopomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych, zakup sprzętu komputerowego, sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna klubu, ewentualnie umowy- zlecenia dla prawnika, psychologa, doradcy, prowadzącego spotkania z uczestnikami klubu?

Opisane powyżej koszty są kosztami kwalifikowanymi z EFS i ich poniesienie wydaje się możliwe w ramach projektu systemowego o ile na terenie danej gminy/powiatu nie funkcjonują podobne grupy lub kluby samopomocowe do których można skierować uczestników. Należy również pamiętać, że celem projektów z EFS jest finansowanie działań „miękkich” a nie tworzenie nowych struktur czy instytucji.

Zdaniem IZ, powyższa inicjatywa jest możliwa do realizacji również w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 7.2.1. Dodatkową zaletą projektu realizowanego w trybie konkursowym jest możliwość zwiększenia budżetu projektu w zależności od występujących potrzeb, podczas gdy budżet projektu systemowego jest ograniczony do rocznej dotacji i muszą zostać zachowane limity określone w „Zasadach…”.

 1. Jeśli PCPR planuje utworzenie na terenie kilku gmin swojego powiatu punktów konsultacyjnych, w których zatrudnieni będą specjaliści prowadzący terapię rodzinną, psychologowie, prawnicy. Czy jest to możliwe do sfinansowania ze środków EFS w ramach projektu systemowego PCPR, biorąc pod uwagę, że osoby korzystające z takich punktów nie zawsze są podopiecznymi pcpcr-u (skorzystają z usług takiego centrum tylko w sytuacji kryzysu, doraźnie)?

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekty systemowe w priorytecie VII polegają na dofinansowaniu zadań publicznych realizowanych przez OPS, PCPR i ROPS. Oznacza to, że jednostki te mogą prowadzić w projektach systemowych tylko takie działania, które zostały przewidziane do realizacji na gruncie przepisów ustawowych. Wskazana propozycja wydaje się możliwa do realizacji ewentualnie jako element szerszego programu aktywności lokalnej, pod warunkiem zastosowania instrumentów kwalifikowanych z EFS. Jednocześnie w opinii IZ bardziej adekwatne wydaje się zorganizowanie tego typu inicjatywy w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 7.2.1. W takim przypadku grupa docelowa projektu nie musi być złożona wyłącznie z klientów pomocy społecznej i może zostać określona przez beneficjenta (w granicach wyznaczonych przez SzOP). Ponadto w ramach projektu konkursowego nie ma ograniczenia finansowego, które występuje przy projektach systemowych.

 1. Czy kadra zarządzająca projektem OPS może być zatrudniona na podstawie umów cywilno – prawnych?

Tak. Kwestia wyboru rodzaju umowy pozostaje w kompetencji beneficjenta pod warunkiem zgodności z przepisami prawa określonymi w przepisach odrębnych.

 1. Czy możliwe jest dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków EFS? Jeśli tak to czy jako wkład własny PCPR wykazuje wówczas kwotę dofinansowania ze środków PFRON?

Tak. Środki PFRON mogą stanowić wkład własny jednostki do sfinansowania instrumentów aktywnej integracji, wśród których występują również turnusy rehabilitacyjne. Niemniej jednak przy projektowaniu wsparcia na rzecz osoby niepełnosprawnej należy mieć również na uwadze konieczność poprawy jej funkcjonowania nie tylko społecznego ale i zawodowego.

 1. Czy w przypadku gdy WTZ finansowany jest w 90 % ze środków PFRON, 10 %, które pokrywają jednostki można dofinansować z EFS (podobnie ZAZ)?

Tak w przypadku gdy PFORN finansuje WTZ czy ZAZ, ze środków EFS możliwe jest sfinansowanie z dotacji rozwojowej wydatków będących współfinansowaniem ze strony samorządu ale tylko na działania aktywne, prowadzące do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W przypadku gdy w ramach projektu możliwy jest udział osoby w zajęciach WTZ zaś środki WTZ nie przewidują takich wydatków możliwe jest sfinansowanie uczestnictwa tej osoby w WTZ w 100% ze środków dotacji rozwojowej.

 1. Czy uczestnicy WTZ mogą być jednocześnie objęci wsparciem w ramach projektu systemowego, przy założeniu, że będą to zupełnie inne działania skierowane do nich?

Tak, mogą być objęci. Warunkiem jest to aby nie było możliwe finansowanie tego samego zadania z dwóch różnych źródeł. Możliwe jest np. finansowanie uczestnictwa osoby w WTZ ze źródeł PFRON i jednoczesne finansowanie zajęć zwiększających kompetencje zawodowe tej samej osoby ze źródeł dotacji rozwojowej.

 1. Czy miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, wypłacana przez PCPR może stanowić wkład własny?

Jeżeli PCPR planuje realizację działań wobec osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, środki przeznaczone zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej może określić jako wkład własny pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

 1. Czy możliwe jest dofinansowanie ze środków EFS kosztów turnusu rehabilitacyjnego w części, która musi dopłacić uczestnik lub ewentualnie w całości?

Tak, jeśli elementem kontraktu socjalnego jest uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym możliwe jest sfinansowanie tych wydatków ze środków projektu pod warunkiem, że wydatków tych nie pokrywa PFRON.

 1. Czy w związku z faktem, iż w ramach projektów systemowych realizowanych przez beneficjentów systemowych zawierana jest kilkuletnia umowa ramowa, okres realizacji tych projektów (a więc poszczególnych, składanych corocznie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu) może być krótszy niż okres od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku?

Okres realizacji projektów jest zintegrowany z budżetem OPS i PCPR na dany rok i zakłada realizację projektu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Nie oznacza to jednak konieczności realizacji wszystkich zadań przez pełne dwanaście miesięcy – możliwe jest wcześniejsze zakończenie działań w projekcie – jednakże będzie to skutkowało na koszty obsługi projektu. Jednocześnie w przypadku gdy w danej jednostce został zatrudniony dodatkowy pracownik do realizacji zadań związanych z aktywną integracją, jego działania są realizowane cały czas np. poprzez upowszechnianie pracy socjalnej.

 1. W przypadku kiedy beneficjentowi nie zostały przyznane dodatkowe środki finansowe na upowszechnienie pracy socjalnej (dodatkowe etaty pracowników socjalnych), czy możliwe jest zatrudnienie takiego pracownika na etat, w ramach ogólnej puli środków przyznanej algorytmem danej gminie/powiatowi? Jeśli tak, czy możliwe jest zatrudnianie w ramach środków z projektu, pracowników dotychczas zatrudnionych w jednostce czy muszą to być pracownicy nowi, zatrudnieni dodatkowo?

Zgodnie z zapisami „Zasad…” możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika występuje tylko tam gdzie wskazane to zostało przez IP w załączniku do Planu działania (wraz z informacją o środkach na ten cel) na podstawie analizy potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Natomiast ogólna pula środków na realizację projektu jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów przede wszystkim w odniesieniu do instrumentów aktywnej integracji a także – ewentualnie – kosztów zarządzania projektem (m.in. księgowości, koordynacji, promocji itp.).

 1. Ponieważ od 1 stycznia 2008r. przepisy ustawy o pomocy społecznej zmieniły się, jak należy rozumieć w tym kontekście zapis podany w pkt 5.1. ppkt 1d „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach PO KL”, który mówi o możliwości przyznania zasiłku okresowego w kwocie przewyższającej jego minimalną wysokość. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny ( i od stycznia 2008 będzie to zapis obowiązujący, gdyż dotychczas – zgodnie z art. 147 wym. ustawy – kwoty minimalne były mniejsze niż 50% różnicy). Z art.38 ust.6 tejże ustawy wynika, że rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Moim zdaniem, w pkt 5.1. ppkt 1d jest mowa o fakultatywnej części zasiłku okresowego, wynikającej z uchwały rady gminy ( i przez gminę finansowanej). Świadczy o tym zapis dotyczący wkładu własnego jst w kontrakcie socjalnym (pkt 5.1. ppkt 1h). Zaznaczam, że na obligatoryjną część zasiłku okresowego (czyli na 50% różnicy) gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Zgodnie z pkt 8.1 wkład własny do projektu może być wnoszony w postaci środków budżetu JST na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze. Beneficjenci mają wątpliwość czy w przypadku kiedy gmina wypłaca tylko minimalne zasiłki, które wg źródła pochodzą z budżetu państwa można środki te można traktować jako wkład własny gminy ?

Przewiduje się, że wkładem własnym mogą być zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez gminę w ramach zadań własnych, niezależnie od źródła.

 1. Jako wkład własny w projekcie systemowym mogą być m.in. zastosowane zasiłki okresowe i zasiłki celowe w przypadku osób niekorzystających z zasiłków okresowych. Czy zapis „niekorzystający z zasiłków okresowych” przy omawianiu zasiłku celowego odnosi się do ogólnej sytuacji osoby, czy tylko czasu jej obecności w projekcie a może konieczności wyboru przez beneficjenta, który z tych zasiłków wybiera jako wkład własny? Moje pytanie wynika z tego, iż na spotkaniach pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej sygnalizują, że nie realizują pierwszej formy wsparcia – czyli zasiłków okresowych wypłaconych z budżetu gminy, wypłacając jedynie tę część, która pochodzi z budżetu państwa. Co powoduje, że nie ma możliwości włączenia tego wsparcia do budżetu projektu. Z drugim instrumentem wsparcia finansowego też może być problem, ponieważ pomoc społeczna w pierwszej kolejności wypłaca zasiłki okresowe a zasiłki celowe są jakby dodatkiem z przeznaczeniem na konkretny cel. Pracownicy socjalni przy takich zapisach w „Zasadach…” obawiają się, że nie będą mogli wpisać tych kosztów do wniosku jako wkład własny.

Kwestie pomocy finansowej udzielanej przez OPS w ramach projektu muszą być zgodne z zapisami ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie środki na tą pomoc muszą pochodzić ze środków samorządu terytorialnego.

 1. Jak należy traktować wymóg: „zatrudniania co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2 000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników w ośrodku”, w sytuacji gdy gmina posiada 2 pracowników na 4 000 mieszkańców. Czy należy zatrudnić kolejnego – trzeciego?

Tak brzmi obecny przepis ustawy o pomocy społecznej. Jednak wymóg ten będzie rozliczany dopiero po 2010 roku.

 1. Partnerstwo w projekcie powinno być realizowane poprzez umowę między beneficjentem a partnerem. Czy w takim razie w przypadku partnerstwa zadaniowego z powiatowym urzędem pracy wystarczy nawiązanie porozumienia lub podpisanie listu intencyjnego?

Partnerstwo z PUP może być realizowane poprzez porozumienie lub list intencyjny.

 1. Jeśli papier komputerowy jest opatrzony logo i używany do korespondencji można koszty zakupu i wydruku zaliczyć do zadania Promocja?

W takim przypadku koszty te można zaliczyć do zadania Promocja.

 1. Jeśli plakaty promocyjne wykonają dzieci i młodzież z domu dziecka a na ten cel kupimy farby i papier, to będzie to koszt zadania Promocja?

W takim przypadku koszty te można zaliczyć do zadania Promocja o ile materiały promocyjne zostaną przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach dotyczących informacji i promocji w ramach PO KL (konieczność zachowania struktur logotypów, oznaczeń itp.).

 1. Czy zapis w punkcie 5.3.1 „ Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR..” kontrakt socjalny może realizować wyłącznie pracownik socjalny w rozumieniu przepisów… dotyczy też narzędzi będących odmianą kontraktu socjalnego: indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, indywidualnych programów usamodzielnień (por. punkt 5.1.1.g) )?

Odmiany realizacji kontraktu socjalnego (indywidualny program wychodzenia z bezdomności, indywidualny program usamodzielnienia) realizowane są zgodnie z ustawą tj. w przypadku programu usamodzielniania zgodnie z art. 88 ust. 7 realizować go może – po wyrażeniu zgody, jedno z rodziców zastępczych, dyrektor placówki rodzinnej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

W przypadku indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności – zgodnie z art. 49 ust. 2 i 3 – indywidualny program wychodzenia z bezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka lub jeżeli osoba bezdomna przebywa w schronisku lub domu dla bezdomnych, indywidualny program wychodzenia z bezdomności może być opracowany przez pracownika socjalnego zatrudnionego w tej placówce. W tym przypadku realizatorem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w przypadku, jest schronisko lub dom dla bezdomnych.

 1. W jaki sposób OPS, czy PCPR ma zapewnić zarządzanie projektem? Czy może być to finansowane z EFS, czy może być to wkład własny?

Zarządzanie projektem realizowane jest w ramach zadania Zarządzanie i może zostać sfinansowane zarówno ze środków dotacji rozwojowej jak i ze środków własnych JST.

 1. Czy projekt systemowy może być realizowany w partnerstwie z inną instytucją niż PUP, PCPR, czy OPS? Czy w ramach projektu systemowego OPS może przekazać część zadań, np. w ramach aktywnych form integracji, organizacjom pozarządowym w oparciu o konkurs?

Projekty mogą być realizowane w ramach partnerstwa relacji (wspólnej realizacji zadań) lub partnerstwa realizacji (zlecenie zadań). Zasady wdrażania przewidują zlecenie zadnia organizacji pozarządowej jeżeli jest to zgodne z ustawą o pomocy społecznej.

 1. Czy klient może korzystać z innych świadczeń wypłacanych przez MOPS (np. dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne) i jednocześnie może zostać uczestnikiem w projekcie systemowym i korzystać ze świadczeń w ramach projektu mu przysługujących?

Z punktu widzenia realizacji projektu systemowego nie ma przeszkód aby klient objęty pomocą korzystał z innych świadczeń. Do decyzji pracowników socjalnych pozostaje kwestia objęcia takiego klienta wsparciem w ramach projektu. Jednak w takim przypadku świadczenia te nie są wykazywane w projekcie.

 1. Czy kontrakt socjalny można zawrzeć w ramach projektu tylko z osobą czy też z rodziną? W sytuacji zawarcia kontraktu z rodziną, czy pula 5000zł przypada na osobę czy kontrakt (np. dwuosobowy)?

Kontrakt może zostać zawarty zarówno indywidualnie jak i z rodziną w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z tym że podstawowe działania muszą być skierowane do osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Możliwe jest również zawarcie odrębnych kontraktów socjalnych w ramach rodziny. Decyzję podejmuje pracownik socjalny w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 1. W jaki sposób naliczyć wynagrodzenie wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej przyznawanych w formie premii lub dodatków (por. punkt 8.2.3.b.ii „ Zasad …” )?

„Zasady…” określają tylko limity środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących projekt oraz określają, że musi to znaleźć swój wyraz w zakresie obowiązków i regulaminie premiowym. Sposób podziału środków i indywidualnego przyznawania pozostawia się beneficjentom.

 1. Czy pracownik socjalny otrzymuje 12% miesięcznie (doliczane do wynagrodzenia) od kwoty zawartych z uczestnikami projektu i realizowanych kontraktów czy też jest to 12% wartości realizowanych kontraktów socjalnych wypłacane jednorazowo?

Odpowiedź jak wyżej.

 1. Czy pracownik socjalny dotychczas zatrudniony w OPS może zostać przesunięty do realizacji projektu? Jeśli tak, to czy wówczas jego wynagrodzenie będzie w 100% opłacane ze środków na dofinansowanie projektu? Na miejsce tej osoby zatrudniona zostanie wówczas nowa osoba do OPS tak, aby liczba pracowników ośrodka wzrosła.

„Zasady…” i „Wytyczne kwalifikowalności” wydatków przewidują również możliwość oddelegowania pracownika do zadań związanych z projektem w wymiarze zarówno całego etatu jak i części etatu – w zależności od jego udziału w projekcie. W takiej sytuacji jego wynagrodzenie może zostać sfinansowane ze środków projektu, co jednocześnie umożliwia zatrudnienie dodatkowego pracownika do OPS.

 1. Czy jest możliwe w ramach projektu systemowego OPS/PCPR wyremontowanie pomieszczenia (przystosowanie pomieszczenia, np. ująć malowanie pomieszczenia i zakup wykładziny) dla pracownika socjalnego realizującego kontrakt socjalny w ramach projektu?

Zgodnie z zapisami dokumentów programowych PO KL możliwość remontu pomieszczeń jest dopuszczalna w ramach cross-financingu, co powoduje że może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie jego działań. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny również zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym propozycja pokrycia kosztów remontu pomieszczenia dla pracownika socjalnego nie znajduje uzasadnienia na gruncie zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków z EFS.

 1. Czy radca prawny zatrudniony w OPS może w ramach umowy zlecenia obsługiwać projekt?

IZ nie dostrzega przeciwwskazań dla takiego rozwiązania o ile jest to zgodne z przepisami odrębnymi.

 1. Czy Centrum Integracji Społecznej funkcjonujące w formie gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym), może wejść w partnerstwo z MOPS-em w realizacji zadań systemowych?

Tak, o ile CIS jest podmiotem posiadającym odrębny status prawny od MOPS (tzn. nie jest jego częścią).

 1. Kto i na jakiej podstawie jest płatnikiem stypendium integracyjnego? To nie jest świadczenie zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia, ani w ustawie o pomocy społecznej. Czy wypłacać je może OPS i czy jest to wydatek kwalifikowalny?

Instrument dotyczących stypendium integracyjnego może być realizowany po wprowadzeniu zmian do ustawy o pomocy społecznej w bieżącym roku.

 1. Czy instrumenty w postaci np. szkoleń, profilaktyki zdrowotnej, zajęć reintegracyjnych u pracodawcy można realizować jedynie w partnerstwie? W ustawie o pomocy społecznej nie ma do tej chwili zmian, które dawałyby OPS-om podstawę prawną do wykorzystania tego typu narzędzi.

Powyższe instrumenty mogą być stosowane na podstawie kontraktu socjalnego lub programu aktywności lokalnej. To pierwsze narzędzie nie musi być realizowane w partnerstwie – natomiast przy drugim partnerstwo jest obowiązkowe. Zmiany do ustawy o pomocy społecznej wprowadzone zostaną w bieżącym roku.

 1. Czy można przyznać zasiłek celowy wspierający działania o charakterze aktywizacyjnym z przeznaczeniem na minimum dożywiania, opłaty, leki itp. (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)?

IZ nie dostrzega przeciwwskazań dla takiego rozwiązania o ile zasiłek ten jest częścią kontraktu socjalnego na rzecz aktywizacji.

 1. Czy zlecanie szkoleń, terapii zajęć dla beneficjentów – wymaga przetargu, czy można zawierać umowy zlecenia?

To zależy od wysokości przedmiotu zamówienia. Wszelkie operacje finansowe w ramach projektu muszą być zgodne z obowiązującym prawem krajowym w tym również ustawą o zamówieniach publicznych.

 1. Jeżeli zawierany jest kontrakt socjalny na 6 miesięcy. Na jaki okres zatrudnić należy pracownika socjalnego (dodatkowy etat)?

Zgodnie z zapisami „Zasad…” pracownik socjalny jest zatrudniany na okres do 31 grudnia 2010 r. i do tego czasu ma obowiązek realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji oraz prowadzenia pracy socjalnej – zarówno finansowanych w ramach projektu jak i w ramach statutowych działań jednostki.

 1. Czy można zrealizować projekt dotyczący osób niepełnosprawnych zaburzonych psychicznie – domowników Środowiskowego Domu Samopomocy, dotyczący programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych mających na celu doskonalenie umiejętności życiowych jako formę integracji społecznej? Osoby zaburzone psychicznie – domownicy ŚDS nie są osobami aktywnymi zawodowo, więc nie można ich w efekcie aktywizować zawodowo.

Celem projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VII jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym, osoby przebywające w ŚDS mogą być beneficjentami działań wspierających ich funkcjonowanie społeczne i zdrowotne, pod warunkiem połączenia tych działań z działaniami na rzecz poprawy ich funkcjonowania na rynku pracy (niekoniecznie w formie zatrudnienia na otwartym rynku pracy ale również innych form funkcjonowania zawodowego np. stażu, przygotowania zawodowego, praktyki, reintegracji zawodowej, wolontariatu itp.) lub w podjęciu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

 1. Czy w przypadku zawiązania partnerstw z inną jednostką samorządu terytorialnego np. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub PUP – można pracowników Poradni zatrudnić do realizacji projektu lub zarządzania tym projektem, Czy pracownicy innych jednostek organizacyjnych będąc pracownikami samorządowymi mogą zarządzać i rozliczać projekt?

Wspólna realizacja projektu tj. w formie partnerstwa oznacza, że jest wskazany lider partnerstwa oraz jego partnerzy. Każdy z nich ma określone zadania do realizacji w danym projekcie i może dysponować określonymi środkami na ich realizację. W związku z tym w opinii IZ nie istnieje potrzeba dodatkowego zatrudnienia pracowników już zatrudnionych u partnera do realizacji zadań, które partner powinien realizować w projekcie. Natomiast nie ma ograniczeń podmiotowych co do zatrudnienia na stanowisku koordynatora projektu o ile jest to zgodne z odrębnymi przepisami (np. Kodeksem Pracy) tzn. osoba ta nie wykonuje tych samych obowiązków na podstawie odrębnych umów o pracę czy cywilno-prawnych.

 1. W ramach typu projektów dotyczących wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej) obowiązuje kwota 2000 zł na jednego uczestnika projektu. Na jakiej podstawie prawnej należy podpisać porozumienie z podmiotem prowadzącym warsztat?

Porozumienie może zostać podpisane po wyłonieniu podmiotu w trybie konkursu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 1. OPS nie mogą na razie prowadzić reintegracji zawodowej w postaci skierowania do zakładu pracy bez nawiązania stosunku pracy, ale czy w ramach szkolenia w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej firma szkoleniowa może wysłać klienta (np. opiekunka domowa) na praktykę do zakładu pracy?

IZ nie widzi przeciwwskazań by jednym z elementów instrumentów aktywnej integracji realizowanych przez firmę szkoleniową na rzecz klientów OPS/PCPR, były praktyki w zakładach pracy czy inne formy wsparcia zawodowego. Należy jednak zapewnić, by wsparcie to było zgodne z regułami udzielania pomocy publicznej.

 1. Jak wskazać lidera partnerstwa w przypadku realizacji projektu w partnerstwie zawartym między dwoma OPS-ami (sąsiednie gminy)?

Powyższa decyzja pozostaje w kompetencji beneficjenta(ów).

 1. Czy ops-y i pcpr-y mogą w swoich projektach wydatki pośrednie rozliczać ryczałtowo? (wg nowych Wytycznych o kwalifikowalności?)

Każdy beneficjent uprawniony będzie – zgodnie z nowymi zasadami – do rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, jeżeli taką opcję wybierze przy konstruowaniu budżetu w ramach PO KL.

 1. Czy możliwe jest wykazanie ryczałtów na przejazdy dla pracowników socjalnych w kosztach pośrednich projektu systemowego?

Ryczałty na przejazdy dla pracowników socjalnych powinny być wykazane w odpowiednim zadaniu merytorycznym (np. „Praca socjalna”)a nie w kosztach pośrednich o ile przejazdy będą związane z wykonywaniem określonych zadań merytorycznych przez tych pracowników w projekcie. Natomiast w kosztach pośrednich są wykazywane wyłącznie koszty związane z obsługą techniczną projektu.

 1. Wzór umowy ramowej zawiera zapis o konieczności podawania informacji o szkoleniach do bazy ofert szkoleniowych. Czy istnieje taka baza i gdzie?

Tak, baza ofert szkoleniowych jest prowadzona przez PARP i znajduje się na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl.

 1. Jeżeli księgowa zatrudniona w Urzędzie Gminy prowadzi również księgowość OPS i w UG znajduje się informatyczny system finansowo- księgowy (ośrodek nie posiada odrębnej księgowości), w ramach jakich wydatków powinno być wykazywane wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję księgowej projektu – w ramach wydatków pośrednich czy w bezpośrednich – w ramach zadania: zarządzanie projektem.

Zgodnie z nową, aktualizowaną wersją „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”, wydatki związane z obsługą księgową projektu powinny być ujmowane w ramach kosztów pośrednich projektu.

 1. Czy możliwość zatrudniania pracowników w projekcie dotyczy również partnera?

Instytucja Zarządzająca nie wprowadziła ograniczeń w zakresie możliwości zatrudniania pracowników do obsługi projektu przez partnerów.

 1. Czy koszty zatrudnienia personelu należy ujmować w kosztach bezpośrednich w ramach zadania zarządzanie projektem?

Koszty związane z obsługą techniczną projektu należy ująć w ramach kosztów pośrednich. Natomiast wynagrodzenie personelu zajmującego się obsługą merytoryczną należy przyporządkować do danego zadania – kosztu bezpośredniego – w ramach projektu.

 1. Czy w ramach wkładu własnego JST możliwe jest wniesienie wkładu w formie rzeczowej, np. w formie udostępnienia pomieszczeń?

W ramach wkładu własnego JST możliwe jest wniesienie do projektu pomieszczeń będących w dyspozycji beneficjenta. W takim przypadku kosztem kwalifikowalnym jest koszt utrzymania i wynajęcia pomieszczenia (np. czynsz, opłaty za energię itp.)

 1. W jaki sposób we wniosku należy zapisać wkład własny wnoszony w postaci pracy pracowników socjalnych ośrodka? W przypadku ujęcia ich w budżecie, etaty finansowane są z projektu, a więc nie stanowią wkładu własnego.

Ujęcie w budżecie projektu wynagrodzeń pracowników socjalnych ośrodka nie przesądza o tym, iż wynagrodzenia ich są finansowane z kwoty dofinansowania. Również wkład własny i związany z nim koszt powinien zostać uwzględniony w budżecie projektu.

 1. Czy w ramach projektów systemowych można wyremontować i wyposażyć świetlicę PCPR-u lub wynajętą (w ramach cross – financing)?

W ramach cross-financingu dopuszczalne są remonty pomieszczeń udostępnianych na potrzeby projektu i niezbędnych dla realizacji jego celów na zasadach określonych w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. Wobec tego należy wykazać że powyższy wydatek jest niezbędny do realizacji zasadniczych celów projektu.

 1. Jak należy interpretować podpowiedź w SzOP PO KL, że do kosztów cross-financingu w priorytecie VII zaliczyć możemy materiały biurowe, kiedy te materiały wypisano również jako przykład w kosztach pośrednich projektu.

Definicja cross-financingu oraz kosztów pośrednich uległa zmianie w przekazanej do konsultacji IP wersji Systemu realizacji PO KL. Należy zauważyć, iż materiały biurowe nie są finansowane w ramach cross-financingu gdyż mogą być kwalifikowalne ze środków EFS. Zgodnie ze zaktualizowaną definicją kosztów pośrednich można w ich ramach rozliczać wydatki na materiały biurowe.

 1. Jak będzie wyglądała kwestia przepływów finansowych w przypadku gdy projekt systemowy będzie realizowany przez kilka OPS lub PCPR w partnerstwie?

Przepływy finansowe w projektach realizowanych w formie partnerstwa określone powinny zostać w umowie partnerstwa. Istotne jest aby umowa przewidywała, iż środki na dofinansowanie projektu przekazywane są liderowi partnerstwa, który następnie przekazuje je pozostałym partnerom. IZ nie wprowadza natomiast dodatkowych zasad, ani ograniczeń.

 1. Czy sfinansowanie przewodnika dla osoby niewidomej obejmuje również psa-przewodnika?

IZ nie widzi przeciwwskazań do kwalifikowania wydatków w postaci finansowania psa-przewodnika dla osoby niewidomej, o ile jest to zgodne z celem projektu.

 1. W jaki sposób OPS i PCPR ma zapewnić obowiązkowy wkład własny do projektu? Budżet JST jest zatwierdzany najpóźniej w grudniu.

Zapewnienie wkładu własnego OPS i PCPR nie musi oznaczać wniesienia dodatkowych środków pieniężnych do projektu. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu do projektów OPS i PCPR zawierają Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL.

 1. Jak należy rozumieć zapis Systemu realizacji, który stanowi, że koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji są wkładem własnym do projektu? Czy oznacza to, że za wkład własny do projektu należy uznać 100% kosztów wynagrodzenia dotychczas zatrudnionego pracownika pomocy społecznej, który bezpośrednio realizuje zadania na rzecz aktywnej integracji?

Nie. Zasady kwalifikowalności wynagrodzeń zostały zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zgodnie z zapisami tych Wytycznych, jako wkład własny JST można wykazać odpowiedni % kosztów zatrudnienia pracownika socjalnego, realizującego zadania w projekcie. Kwota ta powinna zostać wyliczona jako % od całości wynagrodzenia tego pracownika biorąc pod uwagę czas pracy, który poświęca on na realizację projektu (np. czas prowadzenia kontraktów socjalnych, pracy socjalnej, organizowania programu aktywności lokalnej czy działań na rzecz osób niepełnosprawnych).

 1. Czy IP jest zobligowana egzekwować ustalenia Planu Działania, gdzie wkład własny pochodzi z budżetu jednostki szczebla lokalnego (np. 5,25%) i z PFRON (np. 5,25%)? Czy też istnieje możliwość, przy zachowaniu wkładu własnego na określonym w PD poziomie (np. 10,5%), sfinansowania go w całości ze środków budżetu JST? Dodatkowo w sytuacji gdy nie jest możliwe, aby wkład własny w ramach projektów realizowanych przez OPS z terenu powiatów ziemskich pochodził z Funduszu Pracy (bowiem nie pozostaje on w dyspozycji wójtów i burmistrzów tychże jednostek samorządowych) czy jest konieczne przestrzeganie PD w tym zakresie?

IZ nie widzi przeciwwskazań, aby wkład własny został wniesiony w odrębnym podziale procentowym w stosunku do tego określonego w Planie działania. Podział źródeł określony w PD jest indykatywny. Istotne jest natomiast, aby wkład własny ze środków publicznych został wniesiony w odpowiedniej – wynikającej z PD – kwocie.

 1. Jak powiaty powinny zaksięgować środki z PFRON oraz proszę o podanie podstawy prawnej do przekazania tych środków na wkład własny projektu systemowego PCPR?

IZ nie określa zasad księgowania środków z PFRON. Natomiast zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu określone zostały w Zasadach finansowania PO KL. Podstawą kwalifikowania środków PFRON jako wkładu własnego projektu systemowego są Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Jeżeli dany wydatek jest kwalifikowalny w ramach projektu, może zostać również wniesiony jako wkład własny.

 1. Zgodnie z Systemem realizacji PO KL wkładem własnym JST do projektu mogą być m.in. zasiłki celowe i okresowe oraz wynagrodzenie pracownika. W związku z powyższym proszę określić czy wkład własny beneficjenta systemowego powinien być przelany na konto projektu, czy może on pozostać w budżecie JST?

W ramach PO KL nie wprowadzono wymogu, aby wszystkie wydatki w ramach projektu były wypłacane ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu. Z uwagi na powyższe, wydatki finansowane ze środków własnych beneficjenta w ramach wkładu własnego, mogą być ponoszone z rachunków bankowych innych niż rachunek projektu.

 1. Czy grupę docelową w 7.1.1 mogą stanowić osoby pracujące na umowy cywilno-prawne (zlecenie, o dzieło), osoby na świadczeniu przedemerytalnym i wcześniejszej emeryturze (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej)?

Zgodnie z obecnymi zapisami dokumentów programowych i linią demarkacyjną między Priorytetami w PO KL osoby zatrudnione (na podstawie jakiejkolwiek formy umowy) mogą być wspierane w ramach Priorytetu VIII. Wsparcie w ramach Priorytetu VII udzielane jest osobom: w wieku aktywności zawodowej, korzystającym z pomocy społecznej i nie posiadającym zatrudnienia – przy czym fakt ten w ramach projektów systemowych jest stwierdzany przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz potwierdzany odpowiednim oświadczeniem osoby biorącej udział w projekcie.

 1. Czy można objąć wsparciem w ramach projektów systemowych ops i pcpr osoby niepełnosprawne posiadające prawo do renty socjalnej lub renty szkoleniowej?

IZ nie widzi przeciwwskazań o ile zachowane zostaną podstawowe warunki rekrutacji do projektu.

 1. Czy z młodzieżą w wieku 15-25 lat, której będzie udzielane wsparcie w ramach 7.1.1 muszą być zawierane kontrakty socjalne?

Wybór instrumentu wsparcia zależy od beneficjenta. Warunki wsparcia i jego instrumentarium zostały określone w „Zasadach…”.

FAQ 1-20     FAQ 21-87     FAQ 88-128

   Komentarze FAQ cd. (0)

         4 + 4 = ?    

   ZOBACZ PODOBNE

   „Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

   W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

   EFS dla OPS

   07 kwietnia 2014      TAGI:      
   Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

   4 stycznia 2013

   04 stycznia 2013     
   Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

   31 pazdziernika

   30 października 2012     
   Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

   9 lutego

   09 lutego 2012     
   Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»