Archiwalne

Szkolenia z Marcinem Chrapkiem
Prawo pomocy społecznej-aktualne problemy

SPS zaprasza w październiku na szkolenia jednodniowe z cyklu „Prawo w praktyce”: Prawo pomocy społecznej – aktualne problemy, prowadzone przez Marcina Chrapka – prawnika, Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji MPiPS.

SPS zaprasza na szkolenie jednodniowe z cyklu „Prawo w praktyce”:

Prawo pomocy społecznej- aktualne problemy

– Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadzona 1 lutego 2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz.33) oraz 13 czerwca 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1431)

– Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej,

– Kierowanie, umieszczanie osób w domach pomocy społecznej oraz zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

– Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubepieczonych (rola OPS),

– Wybrane elementy z postępowania nadzorczego i kontrolnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

– Nowe propozycje zmian przepisów prawnych do ustawy o pomocy społ.

Szkolenia przeznaczone są dla: Kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych jednostek pomocy społecznej

Szkolenia odbędą się w dniach:
19 października 2009r. (poniedziałek) w Toruniu
w Hotelu Filmar
ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń (www.hotelfilmar.pl)
oraz
20 października 2009r. (wtorek) w Warszawie
Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, 00 – 043 Warszawa
(budynek NOT – u znajduje się obok Teatru „Kwadrat”, dojazd z ulicy Świętokrzyskiej dowolnym autobusem – 2 przystanki w stronę Nowego Światu) www.not.org.pl

Szkolenie prowadzi:
Marcin Chrapek – prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pracuje w MPiPS od 2001 r.), współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z systemu prawnego pomocy społecznej w Polsce oraz w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej na specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Prowadzi również zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie prawa z zakresu pomocy społecznej, Warszawa

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone organizatorowi szkolenia

Cena szkolenia: 290,00zł od osoby

„Prawo pomocy społecznej- aktualne problemy”– program:

godz. 10.00-15.00 (od 15.00 konsultacje indywidualne)- prowadzenie Marcin Chrapek:

„Szanowni Państwo!
W związku ze stosowaniem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póź. zm.) na pewno macie Państwo szereg uwag i pytań dotyczących interpretacji tego aktu. W trakcie szkolenia postaram się przekazać Państwu wiedzę pomagającą w interpretacji ustawy oraz odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowych przepisów”. Marcin Chrapek

1. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 1 lutego
2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 6, poz.33) – w tym
procedura kierowania osób do kontraktu socjalnego, utrata statusu osoby bezrobotnej w wyniku
podpisania kontraktu socjalnego a uprawnienie do świadczeń z pomocy społecznej,
odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób podpisujących kontrakt socjalny.
2. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 13
czerwca 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1431) – w tym zasady wypłaty
wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3. Wybrane zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz
postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej:

a) zbieg uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej,
b) sprawienie pogrzebu,
c) ochrona danych osobowych,
d) właściwość miejscowa gminy,
e) zasady zawierania umów „alimentacyjnych”,
f) przyznawanie świadczeń,
g) egzekucja ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.
a) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (w tym zasady obciążania odpłatnością członków rodziny osoby skierowanej do domu pomocy społecznej lub innych osób).
b) zasady zmiany decyzji o skierowaniu i odpłatności za pobyt w dps ( w stosunku do osób skierowanych do dps na nowych i starych zasadach)
c) problematyka uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego/zasiłku pielęgnacyjnego dla mieszkańców domów pomocy społecznej.

godz. 13.00-13.30 Obiad
5. Zasady oraz procedura objęcia osób nieubezpieczonych świadczeniami zdrowotnymi
finansowanymi ze środków publicznych (obowiązki ośrodków pomocy społecznej wynikające z
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).
6. Wybrane elementy z postępowania nadzorczego i kontrolnego w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej;
a) uprawnienia wojewody (zespołu inspektorów) związane z przeprowadzanym postępowaniem nadzorczym i kontrolnym,
b) tryb postępowania kontrolnego, wydawania zaleceń pokontrolnych, składania zastrzeżeń od zaleceń pokontrolnych,
c) sankcje za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

7. Nowe propozycje zmian przepisów prawnych do ustawy o pomocy społecznej
godz. 15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie

od godz. 15.00 Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z Marcinem Chrapkiem

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie
e-mailem na adres [email protected]  pytań dotyczących
omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 października 2009r.

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 290,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, konsultacje,
certyfikat ukończenia szkolenia

Pełny harmonogram szkolenia i karta zgłoszenia
do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»