Archiwalne

Szkolenie SPS w Zakopanem: Zamknięcie ksiąg 2009 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej

Rachunkowość w teorii i w praktyce-najczęstsze problemy

Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, kierowników JST i inne zainteresowane osoby

Szkolenie prowadzą:

Aniela Michalec – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wykładowca z zakresu finansów publicznych, autorka wielu opracowań publikowanych w czasopiśmie „Buchalter”, „Finanse Komunalne”, książek dotyczących zagadnień związanych z prawem oświatowym, praktyk, prowadzący liczne szkolenia dla przedstawicieli samorządów, Poznań
Ewa Koszela – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla JPS, Katowice
Halina Łuczak – Główny Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości jednostek sfery budżetowej, wieloletni pracownik kontroli, była główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wielu kursach i szkoleniach, autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, Poznań

Szkolenie odbędzie się w dniach:
6-9 grudnia 2009r. (niedziela- środa) w Zakopanem
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. S. Goszczyńskiego 24,
34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl) Centrum Zakopanego- 5 minut pieszo od Krupówek

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe w postaci schematów księgowych, zasad prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu) a także wzory dokumentów (instrukcji i zarządzeń) dotyczących inwentaryzacji oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców.
Wykładowcy w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiadają na wszystkie Państwa pytania!

PROGRAM SZKOLENIA „Zamknięcie ksiąg 2009 roku w JPS…”:
6-9 grudnia 2009r.- Ośrodek „Bel-Ami” w Zakopanem

06.12.2009r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Bel-Ami”

07.12.2009r. (poniedziałek)
Zamknięcie ksiąg 2009 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej

08.00-10.00 Śniadanie

10.00-14.00 Zakwaterowanie uczestników- ciąg dalszy

14.00-15.00 Obiad
godz.15.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia
15.00-19.45 Zamknięcie ksiąg 2009 roku w jednostkach pomocy społecznej- prowadzenie Ewa Koszela:
1. Podział zadań i odpowiedzialności za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych między kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników.
2. Dokumentacja polityki rachunkowości –specyfika jednostek pomocy społecznej.
3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
4. Analiza wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
5. Inwentaryzacja jako proces uwiarygodnienia rzetelności ksiąg rachunkowych poszczególnych składników majątkowych.
6. Metody inwentaryzacji oraz dokumentacja dotycząca inwentaryzacji.
7. Rozliczenia wyników inwentaryzacji i osób materialnie odpowiedzialnych.
8. Rozliczenie i weryfikacja poniesionych wydatków inwestycyjnych.
9. Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.
10. Fundusz alimentacyjny – problemy ewidencjonowania zdarzeń.
11. Należności i zobowiązania – ustalenie ich stanu i odpowiednie ich rozpisanie w celu właściwego wykazania w odpowiednich pozycjach bilansu.
12. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych
i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.
13. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
14. Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań wymagalnych oraz sposób ich prezentacji w sprawozdaniach.
15. Sprawozdania finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w funduszu jednostki) – zasady i terminy sporządzenia.
16. Sprawozdania budżetowe –zasady sporządzenia, ostateczne korekty związane
z zamknięciem ksiąg rachunkowych.
17. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach
realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.
18. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2009 i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego za 2010 r.
19. Powiązanie pozycji bilansu i rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
20. Zasady sporządzenia bilansu za rok 2009 w powiązaniu ze sprawozdaniami budżetowymi.
Od 19.45 Regionalna kolacja integracyjna, zagra kapela góralska „Zbóje”, (więcej na www.zboje.info.pl),
po „śpasach góralskich” dyskoteka z konkursami…

08.12.2009r. (wtorek)
Rachunkowość w teorii i w praktyce-najczęstsze problemy

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-14.00 Rachunkowość w teorii i w praktyce-najczęstsze problemy- prowadzenie Halina Łuczak:
1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (na dzień sporządzenia bilansu):
– istota inwentaryzacji (definicja, rodzaje inwentaryzacji, zasady inwentaryzacji, metody inwentaryzacji),
– podział kompetencji osób odpowiedzialnych za inwentaryzację – kierownika jednostki, głównego księgowego,
przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej),
– rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – nadwyżki, niedobory, szkody,
– odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych w świetle przepisów ustawy o
rachunkowości, ustawy o finansach publicznych ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
– inwentaryzacja w świetle nowelizacji przepisów ustawy o rachunkowości
– ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych
– przygotowanie przepisów wewnętrznych – Instrukcja inwentaryzacyjna
2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
– uregulowania prawne definiowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o
rachunkowości,
– szczególne zasady rachunkowości środków prawnych i wartości niematerialnych i prawnych w rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
– klasyfikacja rodzajowa środków trwałych,
– ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
– przykładowe schematy księgowań środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
– regulacje wewnętrzne w zakresie świadczeń socjalnych,
– ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych, naliczanie i odpisy na ZFŚS
– ewidencja księgowa odpisów na ZFŚS i wydatków
– świadczenia związane z wypoczynkiem pracowników i dzieci pracowników,
– dofinansowanie do wypoczynku a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ZUS,
– inne świadczenia z ZFŚS.
14.00-15.00 Obiad
od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Haliną Łuczak

16:00-20:00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wyjazd na baseny termalne do Szaflar koło Zakopanego-
„Termy Podhalańskie” (dodatkowo płatne) lub wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim

od 20.00 Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką i karaoke

09.12.2009r. (środa)
Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie JPS

08.00-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

09.00-13.30 Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek
Pomocy Społecznej- prowadzenie Aniela Michalec:
1. Zmiany w strukturze jednostek sektora finansów publicznych – rozwiązania dla jednostek samorządu teryt.,
2. Zasady gospodarowania środkami publicznymi w tym min.; obowiązki wynikające z realizacji zasady jawności i
przejrzystości finansów publicznych,
3. Kontrola zarządcza – obowiązki kierownika jednostki budżetowej,
4. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, termin uchwalenia uchwały budżetowej
5. Wieloletnia prognoza finansowa
6. Zasady wykonywania planów finansowych przez jednostki budżetowe (min. dokonywanie wydatków, zaciąganie
zobowiązań, ulgi w spłacie zobowiązań, korzystanie z kart kredytowych)

godz.: 13.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia
od 13.30 Obiad

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– autorskie materiały szkoleniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne, kawa, etc.
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]

Koordynator szkolenia – Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

Karta zgłoszenia do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie SPS w Zakopanem: Zamknięcie ksiąg 2009 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»